Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia........listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych w 2005 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2005 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. U. Nr 101, poz. 849) wprowadza się następujące zmiany:

 

2)§ 1 otrzymuje brzmienie"

     "§ 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ustala się w 2005 r. w kwocie 30.636. 000,00 zł ";

 

3)w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 3.525 ochotniczych straży pożarnych - w kwocie 30.583.722,00 zł.".

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)    Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836.

 

Uzasadnienie

 

RozporządzenieMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2005 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 101, poz. 849)stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Na tej podstawie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określa corocznie wysokość środków finansowych z budżetu państwa oraz ich podział między jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

W ustawie budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755) w części 42 - Sprawy wewnętrzne, dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75409 - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, na dotacje i subwencje przewidziano kwotę 28.764.000,00 zł. W szczegółowym planie wydatków budżetowych na 2005 r. Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, przewidziana w ustawie budżetowej kwota dotacji została podzielona na: dotację podmiotową z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo - rozwojowych (3.128.000,00 zł dla Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej) oraz na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (25.636.000,00 zł na dofinansowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego).

            Projekt zmiany rozporządzenia wynika z postanowień zawartych w art. 49 ustawy budżetowej na rok 2005, które umożliwiają w przypadku wystąpienia oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa, przeznaczenie tych środków przez ministra właściwego do spraw finansów, m.in. na dotacje dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2005 rok (sygn. FB3-462-AG/05/4472 PELS), nastąpiło zwiększenie środków finansowych w części 42, dziale 754, rozdziale 75409, § 2820 budżetu państwa o kwotę 5.000.000,00 zł.

            Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa są przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.

            Propozycja wejścia w życie rozporządzenia z dniem ogłoszenia (§ 2 projektu) podyktowana jest tym, iż dotacje będące wydatkami budżetu państwa podlegającymi szczególnym zasadom rozliczania, są przyznawane dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w krajowym systemie ratowniczo - gaśniczym na dany rok kalendarzowy. Przyznane tym jednostkom środki finansowe muszą zostać wydatkowane oraz rozliczone w trakcie tego roku, na który dotacja została przyznana.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

 

1)     podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie:

regulacja dotyczyć będzie: 3.525 jednostek ochotniczych straży pożarnych, funkcjonujących w 2005 r. w krajowym systemie ratowniczo - gaśniczym;

2)     konsultacje społeczne:

projekt konsultowano z Zarządem Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ze Stowarzyszeniem Pożarników Polskich;

3)     wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych:

projektowane rozwiązanie znajduje pokrycie w budżecie państwa na 2005 r. i nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych;

4)     wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów:

projekt nie będzie miał wpływu na wymienione obszary.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.11.2005
Data modyfikacji 08.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry