Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia.... 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739 oraz z 2002 r. Nr 62, poz. 557) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach (Dz. U. Nr 114, poz. 991) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     w § 2. ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

,,2. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych składa:

1)     wypełniony kwestionariusz paszportowy, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

2)     dokumenty o których mowa w ust. 1 pkt 3 - 6;

3)     dwie jednakowe fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 - 80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

3. Osoba ubiegająca się o wydanie: paszportu, paszportu dyplomatycznego oraz paszportu służbowego przedstawia do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.".  

 

2)     załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

 

3)     załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

 

4)     załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

 

5)     załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

 

1.     Paszporty wydane według dotychczas obowiązujących wzorów zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

2.     Paszporty mogą być nadal wydawane według wzorów dotychczasowych do dnia 28 sierpnia 2006r.

 

§ 3.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1])Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

 

Uzasadnienie

 

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzorów oraz trybu wydawania paszportów, dokumentów wymaganych do ich otrzymania, a także trybu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku ujawnienia w czasie kontroli granicznej wad w paszportach, spowodowana jest koniecznością dostosowania polskich dokumentów paszportowych do wymogów i norm  Unii Europejskiej. Zakres dostosowania obejmuje zmianę wzorów paszportu 10-cioletniego (zwykłego), paszportu dyplomatycznego i paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. We wszystkich dostosowywanych paszportach umieszczono teksty informacyjne w językach oficjalnych Unii Europejskiej oraz na okładce paszportu napis Unia Europejska.

    Nowe wzory paszportu dyplomatycznego i paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych są w pełni dostosowane do wymogów Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ( ICAO Doc 9303- Machine Readable Travel Documents ).

Wzory tych dokumentów zostały dostosowane do sporządzania ( personalizacji ) i odczytu elektronicznego, a fotografia osób, którym te paszporty zostaną wydane będzie scalona z materiałem, z którego wykonana jest strona zawierająca dane osobowe.

Dotychczasowe wzory tych dokumentów były wypełniane ręcznie, bez możliwości ich automatycznego odczytu, a fotografia osoby, na którą te dokumenty wydano była wklejana. Taki sposób wydawania paszportów nie spełniał wymogów zawartych w dokumencie ICAO 9303.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie, dane biometryczne w odniesieniu do wizerunku twarzy muszą być zamieszczone w paszportach nie później niż po upływie 18 miesięcy od określenia specyfikacji technicznej norm zabezpieczeń (w paszportach i dokumentach podróży).

Uzupełniające specyfikacje wskazano w załączniku do Decyzji Komisji z dnia 28 lutego 2005 r. - a termin ich uwzględnienia upływa z dniem 28 sierpnia 2006 r.

Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 13 grudnia 2004 r. obowiązuje bezpośrednio wszystkie Państwa Członkowskie i musi być wykonane a terminy w nim określone są bezwzględnie obowiązujące. Z powyższych powodów w projekcie wprowadzono datę 28 sierpnia 2006 r. jako termin, do którego mogą być wydawane paszporty starego wzoru i jednocześnie od tej daty muszą być wydawane paszporty nowego wzoru zawierające dane biometryczne z wizerunkiem twarzy.

W obecnych wzorach dokumentów paszportowych nie ma technicznych możliwości implementacji danych biometrycznych - konstrukcja okładek tych dokumentów nie pozwala na umieszczenie w nich mikroprocesora (wraz z anteną) zawierającego dane biometryczne.

Wprowadzenie nowych wzorów paszportów umożliwi umieszczenie w okładce mikroprocesora bez konieczności dokonywania zmian technologicznych.

W celu wprowadzenia takich paszportów dla wszystkich kategorii uprawnionych niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich testów i badań nad dokumentami już wydanymi dla ograniczonej grupy osób. Dlatego też wzór paszportu dyplomatycznego i paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych został w pełni dostosowany do spełnienia wymogów rozporządzenia Rady UE Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w zakresie umieszczenia w nim nośnika pamięci zawierającego elektroniczny wizerunek twarzy w formacie zgodnym z wymogami tego rozporządzenia.

Wizerunek twarzy z fotografii będzie umieszczony w paszporcie dyplomatycznym i paszporcie służbowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako element biometryczny pozwalający na dodatkową identyfikację osoby.

Z tego tez względu konieczne jest określenie nowych standardów dla fotografii, które musza ściśle spełniać wymogi określone w dokumencie ICAO 9303 Wersja V cz. III pkt.11.0.0 do 11. 1.7.

Jednocześnie z powodów ekonomicznych dopuszcza się możliwość wydawania paszportów starego wzoru do dnia 28 sierpnia 2006r.

 

Ocena skutków regulacji:

 

1.Podmioty, na które akt oddziałuje - obywatele polscy zainteresowani otrzymaniem paszportu.

2.Wyniki konsultacji społecznych - nie przeprowadzono konsultacji społecznych.

3.Wpływ aktu na sektor finansów publicznych - Zmiana wzorów paszportów nie spowoduje dodatkowych wydatków z Budżetu Państwa. Koszt produkcji jednej książeczki dokumentu paszportowego ( ,,zwykłego" ), nowego wzoru, będzie taki sam jak koszt produkcji książeczki paszportu dotychczasowego wzoru.

Natomiast koszt produkcji jednej książeczki dokumentu paszportu dyplomatycznego i paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nowego wzoru, będzie niższy niż koszt produkcji paszportu dyplomatycznego i paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotychczasowego wzoru.

Koszt produkcji książeczki paszportu dyplomatycznego i paszportu służbowego M S Z starego wzoru wynosi 240zł, a koszt produkcji tych dokumentów, nowego wzoru, łącznie z ich personalizacją wyniesie około 180zł.

Wprowadzenie nowego wzoru paszportu dyplomatycznego i paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych spowoduje więc pewne oszczędności, zależnie od ilości wydanych paszportów dyplomatycznych i służbowych.

4.Wpływ aktu na sytuacje społeczną - brak wpływu.

5.Wpływ aktu na rynek pracy - brak wpływu.

6.Wpływ aktu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzna gospodarki - brak wpływu.

7.Wpływ aktu na sytuację i rozwój regionalny - brak wpływu.

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 29.11.2005
Data modyfikacji 08.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry