Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia.........2005r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)z dnia.........2005r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

 

§1.

Ustala się nazwy miejscowości określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

 

§2.

Zmienia się nazwy miejscowości określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

 

§3.

Znosi się nazwy miejscowości określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

 

§4.

Ustala się drugi przypadek deklinacji na "-ek" dla wsi Laski położonej w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Złoty Stok.

 

§5.

Ustala się nazwy obiektów fizjograficznych:

1)  w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Wisznia Mała na "Wiszniak, wzgórze (-a)";

 

2)  w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Nowe Miasto na "Zalew Nowomiejski, sztuczny zbiornik wodny (-u -ego)";

 

 

3)  w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Paczków na "Zalew Paczkowski, sztuczny zbiornik wodny (-u -ego)".

 

§6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

 

Uzasadnienie

 

Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej do dokonywania zmian w urzędowym nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych - zawartego w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141).

 

Ujęte zmiany są realizacją wniosków rad gmin przekazanych w roku bieżącym za pośrednictwem wojewodów do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Postulowane zmiany dotyczyły 959 przypadków w tym: ustalenia 181, znoszenia 27, zmiany 478 nazw i 270 określeń rodzajów miejscowości oraz ustalenia nazw 3 obiektów fizjograficznych, na terenie 226 gmin, 138 powiatów w 16 województwach.

Jeden wniosek dotyczył ustalenia prawidłowej formy drugiego przypadku deklinacji "-ek" dla wsi Laski położonej w województwie dolnośląskim, w powicie ząbkowickim, w gminie Złoty Stok.

 

W porównaniu do lat poprzednich, w roku bieżącym nastąpił znaczący wzrost propozycji zmian w urzędowym nazewnictwie miejscowości. Było to spowodowane podjęciem przez gminy w tym zakresie działań porządkujących, związanych z prowadzonymi w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pracami nad nowym wykazem urzędowych nazw miejscowości w Polsce, do opracowania którego zobowiązują ministra właściwego do spraw administracji publicznej przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

Ocena Skutków Regulacji

 

1.   Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.

 

Proponowane w projekcie zmiany w urzędowym nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych będą dotyczyły bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców, władze gmin na terenie których położone są te obiekty, a także podmioty i instytucje opracowujące wykazy urzędowych nazw miejscowości, opracowania naukowe, przewodniki turystyczne i mapy topograficzne.

 

2.   Wyniki przeprowadzonych konsultacji.

 

Wszystkie ujęte w projekcie rozporządzenia zmiany dotyczące nazw miejscowości poddane zostały konsultacjom z mieszkańcami, którzy je zaakceptowali.

We wszystkich przypadkach uzyskano również akceptację właściwych rad gmin, wojewodów oraz powiatowych służb geodezyjno-kartograficznych, a w odniesieniu do nazw obiektów fizjograficznych - także pozytywne opinie właściwych zarządów województw. Projektowane zmiany uzyskały pozytywną opinię działającej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych.

Ze względu na przedmiot i zakres regulacji, nie zachodzi konieczność konsultowania niniejszego projektu rozporządzenia z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz związkami zawodowymi.

 

3.   Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

 

Przedmiotowy projekt będzie miał wpływ na dochody budżetu państwa, które mogą być pomniejszone o podaną przez wnioskodawców szacunkową kwotę ok. 277.640 zł.,  w związku ze zwolnieniem mieszkańców z opłat za wydanie nowego dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. Nr 105, poz. 1110 z późn. zm.). W tym przypadku kwestie kosztów nie powinno się analizować w dotychczasowy sposób, tj. jako dodatkowych wydatków z budżetu państwa, ale jako zmniejszenie dochodów budżetu państwa, gdyż dowody osobiste wydaje się po uiszczeniu należnej opłaty (30 zł), stanowiącej dochód budżetu państwa - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm). Zmniejszenie ww. dochodów może zostać zrekompensowane innymi wpływami, np. z opłat paszportowych, a także z wprowadzonej z dniem 1 maja 2004r. możliwości wydawania dowodów osobistych dzieciom poniżej 13 roku życia.

 

Wydatki jednostek samorządu gminnego i powiatowego wnioskodawcy wyszacowali na ok. odpowiednio 262.500 zł oraz 123.360 zł i  będą dotyczyły wykonania nowych szyldów, pieczęci urzędowych (np. dla szkoły), tablic z numerami porządkowymi nieruchomości, tablic i znaków informacyjnych na drogach gminnych i powiatowych oraz przeprowadzenia zmian w dokumentacji geodezyjnej. Zostaną one sfinansowane ze środków zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

 

  1. Wpływ regulacji na rynek pracy.

 

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

 

5.     Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.

 

6.     Skutki społeczne.

 

Zmiany nazewnictwa wprowadzone omawianym rozporządzeniem, w każdym przypadku są realizacją przedłożonych wniosków społeczności lokalnej

 

Metryczka

Data publikacji 29.11.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry