Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ........ 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1 z dnia ........ 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

 

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. Nr 166, poz. 1367) § 3 otrzymuje brzmienie:

 

" § 3. Wysokość równoważnika pieniężnego wynosi:

1)     za zasadniczą normę wyżywienia:

a) szkolną SZ                                                  - 11,53 zł,

b) lotniczą LOT                                               - 14,71 zł,

2)     za dodatkową normę wyżywienia:

a) uzupełniającą DU                                        - 5,48 zł,

b) 125% DU                                                   - 6,85 zł,

c) 70% DU                                                     - 3,83 zł,

d) 50% DU                                                     - 2,74 zł,

e) 45% DU                                                     - 2,46 zł,

f) 35% DU                                                      - 1,92 zł.

 

§ 2.

 

      Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

W porozumieniu

Minister Finansów

 

[1]Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220,  poz.1897).

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i  Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169 , poz. 1411.

 

Uzasadnienie

 

            Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. Nr 166, poz. 1367) stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego  w art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.).

            Przedmiotowy akt prawny określa wysokość i zasady wypłacania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie dla policjantów.

            Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia, wartości pieniężne norm wyżywienia  są  równe aktualnym wartościom pieniężnym produktów żywnościowych wchodzących w skład normy zasadniczej i dodatkowej. Proponowana w projekcie zmiana dotyczy podwyższenia wysokości równoważnika za dwie normy wyżywienia: szkolną i lotniczą. Rozwiązanie takie wynika ze wzrostu wartości pieniężnych cen rynkowych produktów żywnościowych składających się właśnie na te dwie normy. Produkty te są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. Nr 166, poz. 1366).

            Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

Ocena Skutków Regulacji (Osr)

 

            Skutki wdrożenia projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika oceniono następująco:

 

1)     wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa:

wejście w życie rozporządzenia spowoduje skutki finansowe, które będą kształtować się na poziomie 270 tys. zł. Kwota ta obejmuje wzrost wydatków w skali roku i zostanie sfinansowana przez poszczególnych dysponentów w ramach posiadanego budżetu tj. komendantów wojewódzkich Policji (dot. policjantów jednostek terenowych Policji) i Komendanta Głównego Policji). Przedmiotowe wydatki dotyczą Grupy 5 - Wyżywienie, poz. 418001.

 

2)     wpływ regulacji na rynek pracy:

rozporządzenie nie będzie miało wpływu na zwiększenie lub zmniejszenie zatrudnienia;

 

3)     wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw:

rozporządzenie nie dotyczy tego zagadnienia i nie ma żadnego wpływu na konkurencyjność;

 

4)     wpływ regulacji na rozwój regionów:

rozporządzenie nie będzie miało żadnego wpływu na sytuację i rozwój regionów;

 

5)     wpływ na przedsiębiorców objętych tymi przepisami:

nie dotyczy.

 

Metryczka

Data publikacji 25.11.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry