Projekt Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia .... 2005 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej...

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ...... 2005 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzemw czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Rozporządzenie określa tryb uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwanego dalej "lekarzem".

 

§ 2.

 

1.     Lekarz może rozpocząć specjalizację w wybranej specjalności, jeżeli posiada prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Lekarz może odbyć specjalizację lub staż kierunkowy w jednostkach organizacyjnych, będących zakładami opieki zdrowotnej, utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wpisanych na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.2).

3.     Lekarz za zgodą dyrektora komórki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej, które utworzył minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwanego dalej "Dyrektorem Departamentu", może odbyć specjalizację lub staż kierunkowy w jednostce organizacyjnej innej niż zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wpisanej na listę, o której mowa w ust. 2.

 

§ 3.

 

1.     Lekarz może odbyć specjalizację odpowiednio:

1) na podstawie skierowania do zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 2 ust. 2, w celu odbycia specjalizacji, z jednoczesnym pozostawaniem na stanowisku służbowym;

2) w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z zakładem opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 2 ust. 2;

3) w ramach umowy o pracę zawartej na czas trwania specjalizacji z zakładem opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 2 ust. 2;

4) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego pracownikowi na czas trwania określonej specjalizacji;

5) w ramach umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z zakładem opieki zdrowotnej, innym niż określony w § 2 ust. 2, zapewniającym realizację części programu specjalizacji w zakresie form pogłębiania i uzupełniania wiedzy teoretycznej oraz doskonalenia i nabywania umiejętności praktycznych, w tym:

           

 

- i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu specjalizacji w jednostce organizacyjnej prowadzącej specjalizację lub odpowiednio prowadzącej staż kierunkowy.

2.     Lekarz pełniący służbę, odbywający specjalizację w trybie określonym w ust. 1 pkt 1, może pozostawać jednocześnie na stanowisku służbowym, jeżeli godziny odbywania stażu specjalizacyjnego nie kolidują z czasem pełnienia służby. W pozostałych przypadkach lekarz może być przeniesiony w stan nieczynny po uznaniu, że nie sprzeciwia się temu interes służby.

3.     W jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 3, lekarz może odbyć specjalizację odpowiednio w trybie określonym w ust. 1.

 

§ 4.

 

1.     Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty zamierzający przystąpić do egzaminu, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt a, który nie posiada specjalizacji I lub II stopnia bądź tytułu specjalisty, składa do Dyrektora Departamentu, wniosek o przystąpienie do egzaminu, zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz numer rejestracyjny izby lekarskiej w terminie do:

a)   15.01. w przypadku L-DEP w sesji wiosennej,

b)  14.02. w przypadku LEP w sesji wiosennej,

c)   15.08. w przypadku L-DEP w sesji jesiennej,

d)  15.09. w przypadku LEP w sesji jesiennej.

 

2.     Dyrektor Departamentu przekazuje do właściwej dla miejsca odbywania specjalizacji przez lekarza jednostki organizacyjnej podległej wojewodzie, zajmującej się kształceniem podyplomowym pracowników ochrony zdrowia, listę lekarzy zawierającą dane, o których mowa w ust. 1, w terminie do:

a)   31.01. w przypadku L-DEP w sesji wiosennej,

b)  28.02. w przypadku LEP w sesji wiosennej,

c)   31.08. w przypadku L-DEP w sesji jesiennej,

d)  30.09. w przypadku LEP w sesji jesiennej.

§ 5.

 

1.     Lekarz może rozpocząć specjalizację w wybranej specjalności, jeżeli został zakwalifikowany do jej odbywania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

2.     W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego lekarz składa wniosek o rozpoczęcie specjalizacji do Dyrektora Departamentu w terminie do dnia 30 kwietnia lub do dnia 30 listopada każdego roku.

3.     Lekarz pełniący służbę składa wniosek do Dyrektora Departamentu, po uzyskaniu zgody przełożonego.

4.     Lekarz zatrudniony w zakładzie opieki zdrowotnej składa wniosek do Dyrektora Departamentu, po uzyskaniu zgody pracodawcy na odbywanie specjalizacji.

5.     Wzór wniosku o rozpoczęcie specjalizacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

§ 6.

 

1.     Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje powołane przez Dyrektora Departamentu dwa razy do roku w terminach: od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia i od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.

2.     Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowanie konkursowe.

3.     Postępowanie konkursowe obejmuje i uwzględnia:

1)     w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w podstawowej dziedzinie medycyny:

a)     jeżeli nie posiada specjalizacji I lub II stopnia bądź tytułu specjalisty - rozmowę kwalifikacyjną oraz wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarsko - Dentystycznego Egzaminu Państwowego,

b)     jeżeli posiada I lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty - rozmowę kwalifikacyjną oraz wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I, II stopnia lub państwowego egzaminu specjalizacyjnego;

2)     w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w szczegółowej dziedzinie medycyny - rozmowę kwalifikacyjną, oraz wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji.

4.     W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą lekarze specjaliści z dziedziny medycyny objętej postępowaniem kwalifikacyjnym lub, w uzasadnionych przypadkach, z pokrewnych dziedzin medycyny:

1)     przedstawiciel konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny, a w uzasadnionych przypadkach, w dziedzinie pokrewnej jako przewodniczący komisji;

2)     przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;

3)     przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego dla danej dziedziny medycyny,

4)     przedstawiciel Dyrektora Departamentu reprezentujący daną dziedzinę medycyny.

 

§ 7.

 

1.     Do odbywania specjalizacji zostają zakwalifikowani lekarze, lekarze dentyści w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie medycyny, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu kwalifikacyjnym, z wyjątkiem lekarzy, których komisja, o której mowa w § 6 ust. 1, nie zakwalifikowała do jej odbywania.

2.     Wynik postępowania kwalifikacyjnego stanowi:

1)     procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej i LEP albo L-DEP albo egzaminu specjalizacyjnego - w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym specjalizacji podstawowej;

2)     procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej i liczby punktów z egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji - w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym specjalizacji szczegółowej..

3.     Maksymalna liczba punktów:

1)     z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 15 punktów (3 pytania po 5 punktów);

2)     z egzaminu specjalizacyjnego wynosi 200 punktów, przy czym:

a)     za ocenę 3,0 otrzymuje się 60 punktów,

b)     za ocenę 3,1 - 3,5 otrzymuje się 80 punktów,

c)     za ocenę 3,6 - 3,9 otrzymuje się 100 punktów,

d)     za ocenę 4,0 otrzymuje się 120 punktów,

e)     za ocenę 4,1 - 4,5 otrzymuje się 140 punktów,

f)       za ocenę 4,6 - 4,9 otrzymuje się 160 punktów,

g)     za ocenę 5,0 otrzymuje się 180 punktów,

h)     za ocenę 5,0 z wyróżnieniem otrzymuje się 200 punktów.

4.     W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej lekarzy jednakowej liczby punktów kwalifikujących ich do odbywania specjalizacji, postępowanie obejmuje dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.

§ 8

 

1.     Dyrektor Departamentu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, kieruje lekarza do odbywania specjalizacji w wybranej przez niego jednostce organizacyjnej w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny.

2.     Lekarzowi, który został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji Dyrektor Departamentu wydaje:

1)     skierowanie do odbywania specjalizacji w określonej jednostce organizacyjnej ze wskazaniem trybu i okresu jej odbywania;

2)     kartę szkolenia specjalizacyjnego, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)     indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4)     obowiązujący program specjalizacji.

 

3.     Skierowanie do jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 3, po uzyskaniu zgody jednostki organizacyjnej podległej wojewodzie, zajmującej się kształceniem podyplomowym pracowników ochrony zdrowia lub odpowiednio Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, wydaje Dyrektor Departamentu.

 

§ 9.

 

W karcie szkolenia specjalizacyjnego Dyrektor Departamentu wskazuje lekarzowi, który został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji, termin rozpoczęcia specjalizacji oraz właściwą do odbycia specjalizacji jednostkę organizacyjną uwzględniając:

1)     wyniki postępowania kwalifikacyjnego;

2)     miejsce zatrudnienia;

3)     propozycję dotyczącą miejsca odbywania specjalizacji, wskazaną przez lekarza we wniosku o rozpoczęcie specjalizacji;

4)     wstępną akceptację kierownika jednostki organizacyjnej, w której lekarz będzie odbywał specjalizację.

 

§ 10.

 

1.   Dyrektor Departamentu powiadamia okręgową izbę lekarską, której lekarz jest członkiem, o rozpoczęciu przez niego specjalizacji.

2.   Dyrektor Departamentu przekazuje do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, po przeprowadzonych postępowaniach kwalifikacyjnych, aktualne informacje o lekarzach odbywających specjalizację.

 

§ 11.

 

1.     Dyrektor Departamentu prowadzi rejestr lekarzy odbywających specjalizację w jednostkach organizacyjnych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z systemem ewidencyjno-informatycznym, według następującego układu danych:

1)     numer wpisu do rejestru składający się z ciągu kolejnych znaków:

a)         dwucyfrowego symbolu województwa, będącego pierwszym członem identyfikatora jednostek podziału terytorialnego określonego w rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161 i z 2001 r. Nr 12, poz. 100),

b)        czterocyfrowego kodu specjalizacji, zgodnie z wykazem kodów specjalizacji w określonych dziedzinach medycyny,

c)         jednocyfrowego oznaczenia zawodu lekarza, lekarza dentysty:

1 - dla lekarza,

2 - dla lekarza dentysty,

3 - dla lekarza posiadającego jednocześnie tytuł zawodowy lekarza i lekarza dentysty,

      d) siedmiocyfrowego numeru prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty;

     2) imię (imiona) i nazwisko lekarza;

     3) nazwisko rodowe;

     4) obywatelstwo;

     5) data i miejsce urodzenia w przypadku lekarza cudzoziemca;

     6) numer PESEL;

     7) numer rejestracyjny lekarza w okręgowej izbie lekarskiej;

     8) numer seryjny i data wystawienia dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";

     9) posiadane specjalizacje oraz rok ich uzyskania;

     10) data i wynik zakończenia postępowania kwalifikacyjnego;

     11) numer i data decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie wyrażenia zgody na odbywanie specjalizacji przez lekarza cudzoziemca;

     12) tryb odbywania specjalizacji lub zasady finansowania specjalizacji odbywanej przez lekarza cudzoziemca;

     13) data i numer skierowania do odbywania specjalizacji;

     14) numer karty szkolenia specjalizacyjnego oraz indeksu zabiegów i procedur medycznych;

     15) nazwa i adres jednostki organizacyjnej, w której odbywana jest specjalizacja;

     16)imię i nazwisko kierownika specjalizacji, posiadane specjalizacje, stanowisko;

     17) data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia specjalizacyjnego;

     18) data przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego i okres, o jaki szkolenie to zostało przedłużone;

     19) data uzyskania zaliczenia państwowego egzaminu specjalizacyjnego;

     20) adnotacje dotyczące przeniesienia się lekarza w celu odbywania specjalizacji z obszaru innego województwa, przyczyny przeniesienia, nazwa jednostki organizacyjnej, w której lekarz odbywał dotychczas specjalizację, tryb odbywania specjalizacji, nazwisko i imię dotychczasowego kierownika specjalizacji, dotychczasowy okres trwania specjalizacji;

     21) adnotacje dotyczące wykreślenia lekarza z rejestru.

 

2.     W przypadku wykreślenia lekarza z rejestru, Dyrektor Departamentu powiadamia właściwą okręgową izbę lekarską.

 

§ 12.

 

1.     Lekarz, przed przystąpieniem do państwowego egzaminu specjalizacyjnego, składa do Dyrektora Departamentu następujące dokumenty:

1)     wniosek o przystąpienie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego;

2)     kartę szkolenia specjalizacyjnego oraz indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych;

3)     opinię wystawioną przez kierownika specjalizacji dotyczącą uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów i współpracowników, zdolności organizacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole.

2.     Dokumenty, o których mowa w ust. 1, lekarz może złożyć w jednym z dwóch terminów:

a)     do dnia 31 lipca lub

b)   do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego,

jednakże w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji.

3.     Dyrektor Departamentu po stwierdzeniu, że dokumenty, o których mowa w ust. 1, spełniają warunki formalne, przekazuje je niezwłocznie do Centrum Egzaminów Medycznych, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania i zawiadamia o tym lekarza.

 

§ 13.

 

1.     Lekarzowi, który uzyskał tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny po odbyciu szkolenia i złożeniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego z wynikiem pozytywnym, Centrum Egzaminów Medycznych wydaje dyplom i przekazuje jego kopię Dyrektorowi Departamentu oraz właściwej okręgowej izbie lekarskiej.

2.     Dokumentacja dotycząca szkolenia specjalizacyjnego lekarzy oraz państwowego egzaminu specjalizacyjnego przechowywana jest przez Dyrektora Departamentu.

 

§ 14.

 

Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć specjalizację w poszczególnych dziedzinach medycyny w danym postępowaniu kwalifikacyjnym, ustala minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając maksymalną liczbę miejsc szkoleniowych w jednostkach organizacyjnych, będących zakładami opieki zdrowotnej, utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o których mowa w § 2 ust. 1.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o liczbie miejsc szkoleniowych, o których mowa w ust. 1, przed każdym postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

§ 15.

 

Lekarz, który na podstawie dotychczasowych przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny, odbywa ją zgodnie z programem specjalizacji i okresem jej trwania, określonymi przepisami Ministra Zdrowia regulującymi program specjalizacji i okres jej trwania.

 

§ 16.

 

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania  tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, tworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 31, poz. 389).

 

§ 17.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

W porozumieniu

Minister Zdrowia

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005r.  w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266, Nr 153, poz. 1271 i z 2003 r. Nr 90, poz. 845, z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 175, poz. 1461.

 

Uzasadnienie

 

Niniejszy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ust. 3 z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.04.2000 r. w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych traci moc z uwagi, iż w swoich zapisach powoływało się na przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 31, poz. 302 i Nr 61, poz. 676 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 84), którego szereg zapisów utraciło moc w sierpniu 2001 r.

Od dnia 12 listopada 2005 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779), które zastąpiło dotychczas obowiązujące, tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 905, z późn. zm.).

            Projekt określa tryb uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza pełniącego służbę w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. W przypadku odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy pełniących służbę w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej MSWiA nie są dopuszczalne wszystkie tryby uzyskiwania tytułu specjalisty a mianowicie nie jest możliwe odbywanie specjalizacji:

-        w tzw. trybie rezydentury - Minister Spraw Wewnętrznych nie dysponuje środkami na rezydentury,

-        w ramach studiów doktoranckich - zakłady opieki zdrowotnej MSWiA nie są placówkami naukowo-dydaktycznymi prowadzącymi studia doktoranckie,

-        w ramach umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne - w rozporządzeniu jest mowa o osobach zatrudnionych a ww. umowa nie jest formą zatrudnienia przewidzianą przepisami prawa pracy.

W resorcie spraw wewnętrznych i administracji lekarze zatrudnieni są zarówno w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA, jak i w służbach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Komórką organizacyjną MSWiA sprawującą nadzór nad trybem uzyskiwania tytułu specjalisty przez ww. lekarzy jest Departament Zdrowia MSWiA w osobie Dyrektora Departamentu.

Procedurze postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem, przed rozpoczęciem specjalizacji podlegają lekarze, którzy planują odbywać specjalizację i są zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej MSWiA lub pełnią służbę w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Postępowanie kwalifikacyjne organizuje Dyrektor Departamentu a przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora Departamentu. Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji lekarze podlegający procedurze kwalifikacyjnej kierują do Dyrektora Departamentu Zdrowia MSWiA.

Dyrektor Departamentu przekazuje do odpowiedniego Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, na którego obszarze działania lekarz będzie realizował szkolenie specjalizacyjne, listę lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu, którzy przystąpią do Lekarskiego Egzaminu Państwowego.

Liczbę miejsc szkoleniowych dla zakładów opieki zdrowotnej MSWiA, na dany rok, ustala minister właściwy do spraw wewnętrznych. Informację powyższą przekazuje Ministrowi Zdrowia zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779).

W rozporządzeniu wprowadza się zapis umożliwiający lekarzowi, który w trakcie szkolenia specjalizacyjnego został skierowany do pełnienia służby poza granice kraju, kontynuowanie szkolenia specjalizacyjnego po powrocie.

Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Departament Zdrowia MSWiA wystawia karty szkolenia specjalizacyjnego, które podpisywane są przez Dyrektora Departamentu, a następnie razem z indeksem wykonanych zabiegów i procedur medycznych oraz kartą realizacji programu specjalizacji przesyła do zakładu opieki zdrowotnej MSWiA, w którym będzie realizowane szkolenie specjalizacyjne.

Do projektu rozporządzenia dołączone są załączniki:

-        załącznik nr 1 - wzór wniosku o rozpoczęcie specjalizacji, który jest wypełniany przez; lekarza przystępującego do rozpoczęcia specjalizacji, zakład opieki zdrowotnej MSWiA, w którym lekarz będzie odbywał specjalizację oraz Departament Zdrowia, który odnotowuje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przebieg szkolenia specjalizacyjnego oraz potwierdza zakończenie specjalizacji. Formularz wniosku składa się z 4 stron,

-        załącznik nr 2 - wzór karty szkolenia specjalizacyjnego, której część I wypełnia Departament Zdrowia i podpisuje Dyrektor Departamentu a część II wypełnia zakład opieki zdrowotnej, w którym lekarz będzie realizował specjalizację, karta składa się z 2 stron. Do karty szkolenia specjalizacyjnego dołączony jest formularz realizacji programu specjalizacji, który jest wypełniany przez lekarza odbywającego specjalizację. Każdy kurs, staż lub szkolenie są wpisane i potwierdzone przez osoby odpowiedzialne oraz kierowników specjalizacji.

-        Ww. formularz obejmuje wszystkie lata szkolenia (od 1 - 6,5 lat), adnotację o zaliczeniu kolokwium z zakresu prawa medycznego, języka obcego oraz całości szkolenia specjalizacyjnego. Formularz ten składa się z 14 stron,

-        Załącznik nr 3 - indeks zabiegów i procedur medycznych. Indeks jest wypełniany przez lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne, a wykonanie procedury i zabiegu jest potwierdzane przez kierownika specjalizacji. W załączniku mamy do czynienia z wzorem jednej strony takiego indeksu. Liczba stron jest zależna od liczby wykonanych zabiegów i procedur.

 

Ocena Skutków Regulacji

 

I.                   Projekt rozporządzenia ułatwi odbywanie szkolenia specjalizacyjnego nie tylko lekarzom zatrudnionym w służbie zdrowia MSWiA ale przede wszystkim lekarzom pracującym w służbach mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji.

II.                Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego.

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponosi obecnie kosztów przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy przed rozpoczęciem specjalizacji, bowiem członkowie komisji nie pobierają żadnych honorariów za udział w pracach tych komisji. Prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych i spraw organizacyjnych związanych ze specjalizacjami lekarzy jest wpisane do zakresu obowiązków Departamentu Zdrowia w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym Departamentu Zdrowia MSWiA.

III.              Wpływ regulacji na rynek pracy. Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy

IV.             Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną. Niniejsze rozporządzenie nie ma bezpośredniego wpływu na poziom konkurencyjności wewnętrznej i zewnętrznej.

V.                Wpływregulacji na sytuację i rozwój regionów. Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

VI.              Przewidywane skutki społeczne. Z uwagi na duże trudności w uzyskaniu przez lekarzy zatrudnionych w służbie zdrowia MSWiA i służbach tego resortu miejsc szkoleniowych w placówkach pozaresortowych rozporządzenie pozwoli tej grupie lekarzy uzyskać specjalizacje bez konieczności długiego oczekiwania na rozpoczęcie specjalizacji.

VII.           Konsultacje społeczne.W zakresie konsultacji społecznych projekt rozporządzenia został przesłany do uzgodnień z Naczelną Izbą Lekarską, Wojskową Izbą Lekarską i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, a także Zarządem Krajowym Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA oraz Związkiem Zawodowym Pracodawców Służby Zdrowia MSWiA.

Uwagi do projektu zgłosiła tylko Naczelna Izba Lekarska, zgłoszone uwagi zostały w projekcie uwzględnione.

Metryczka

Data publikacji 25.11.2005
Data modyfikacji 08.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry