Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia........2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia........2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 141, poz. 1185) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     w § 1 pkt 2 uchyla się litery c) - e);

2)     po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

 

"§ 3a. Z dniem 1 stycznia 2007 r. w województwie podkarpackim ustala się granice następujących gmin:

 

a)     miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim - gminy Boguchwała przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Zwięczyca o powierzchni 723,38 ha z gminy Boguchwała,

b)     miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim - gminy Krasne przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Słocina o powierzchni 915,77 ha oraz obszaru obrębu ewidencyjnego Załęże o powierzchni 519,66 ha z gminy Krasne,

c)     miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim - gminy Świlcza przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów części obszaru obrębu ewidencyjnego Przybyszówka o łącznej powierzchni 924,91 ha z gminy Świlcza. Granica zachodnia terenu przemieszczanego przebiega od punktu granicznego "A"- u zbiegu granic wsi Przybyszówka-Świlcza-Rudna Wielka przy zachodniej granicy działki nr 5931/1 i biegnie dotychczasową granicą administracyjną między Przybyszówką a Świlczą przy działkach nr: 5931/2, 5958, 257/1, 258/3, 258/4, przecinając szosę E-40- działkę 889/3 - dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 1200/9, 1199/6, 1199/7, 1199/2, 1199/8, 1199/9, 1199/10 i 1199/11. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni biegnąc północną granicą działek nr: 1502, 1503, 1504, 1517/1, 1518/1, 1524, 1525, dochodzi do punktu "B" przy działce nr 1538. W punkcie granicznym "B" granica administracyjna wsi Świlcza i Przybyszówka przebiega nadal w kierunku południowo-zachodnim, natomiast granica terenu przemieszczanego biegnie w kierunku południowym linią łamaną między działkami nr: 1525 a 1538; 1537 i 1526, dalej między działką nr 1524 a działkami nr: 1526, 1523, 1519/2, następnie między działką nr 1518/2 a 1519/2 i 1517/2, działką nr 1517/2 a działkami nr: 1517/1, 1505, 1506, 1507 i między działką nr 1508 a działkami nr: 1507, 1496 oraz 1495 a 1496 i 1201, dochodząc do punktu granicznego "C", tj. przy południowej granicy działki nr 1451 - droga gminna. Od punktu "C" granica przemieszczanego terenu biegnie południową granicą drogi gminnej - działka nr 1451, w kierunku południowo-wschodnim, dochodząc do punktu "D" przy drodze powiatowej Rzeszów-Iwierzyce - działka nr 1127/2. Tu załamuje się w kierunku zachodnim, biegnąc północną granicą ww. drogi powiatowej dochodzi do punktu granicznego "E" przy działce nr 1463. Tu ponownie załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez ww. drogę powiatową, zachodnią granicą drogi gminnej - działka nr 5553 i działka nr 5320, dochodząc do punktu granicznego "F" przy potoku "Przyrwa" - działka nr 2792/2. W punkcie "F" załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim północną granicą działki nr 2792/2 - potok "Przyrwa", dochodząc do punktu granicznego "G" przy działce nr 4909/1 - droga gminna. Dalej granica przecina potok "Przyrwa" - działka nr 2792/2 - i wschodnią granicą działki nr 4910/1 - droga gminna - dochodzi do punktu "H" przy działce nr 5217. Tu załamuje się i biegnie w kierunku południowym zachodnią granicą działek nr: 4910/2 - droga gminna - 4370/2 - droga gminna, dochodząc do punktu granicznego "I" - przy drodze gminnej - działka nr 3201/6. Następnie, przechodząc przez granicę między działką nr 3201/6 a 3201/7 - drogi gminne - biegnie granicą między działkami nr: 4335 i 5160 do granicy administracyjnej wsi Kielanówka, gm. Boguchwała - punkt graniczny "J". Dalej biegnie w kierunku wschodnim dotychczasową granicą administracyjną między wsią Przybyszówka a Kielanówką, dochodząc do granicy wsi Zwięczyca, gm. Boguchwała.".

 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457.

 

 

Uzasadnienie

 

Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta dotyczy przesunięcia o 1 rok terminu wejścia w życie zmian granic miasta na prawach powiatu Rzeszów i gmin: Boguchwała, Świlcza i Krasne ujętych w § 1 pkt 2 lit. c), d) i e) wspomnianego rozporządzenia.

Powyższa zmiana obejmuje swoim zakresem znaczne obszary, na których znajdują się liczne urządzenia komunalne. Dlatego też omawiana zmiana będzie wiązała się z koniecznością właściwego przygotowania organizacyjnego ze strony zainteresowanych gmin w zakresie ustalenia sposobu, trybu i zakresu przekazania mienia komunalnego oraz zapewni zainteresowanym jednostkom odpowiedni okres na przygotowanie się do nowej sytuacji związanej z uszczupleniem ich dochodów. Ponadto, z uwagi na istniejące na tle wprowadzanych zmian napięcia społeczne, przejawiające się organizacją protestów, wydłużenie okresu wejścia w życie omawianych zmian pozwoli na uspokojenie nastrojów społecznych i zaakceptowanie zmian.

 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej

 

Ocena skutków regulacji

 

1.     Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.

 

Projektowana regulacja nie będzie oddziaływała na jakiekolwiek podmioty.

 

2.     Wyniki przeprowadzonych konsultacji.

 

Przedmiotowy projekt rozporządzenia nie wymaga przeprowadzenia konsultacji, gdyż zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta, w którym wszystkie ujęte zmiany poddane zostały konsultacjom z mieszkańcami, zgodnie z wymogami proceduralnymi.

Ze względu na przedmiot i zakres regulacji, nie zachodzi konieczność konsultowania niniejszego projektu rozporządzenia z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz związkami zawodowymi.

Wydanie tego rozporządzenia przynależy do wyłącznej kompetencji naczelnego organu administracji rządowej, przy czym przedmiotowe rozporządzenie jest decyzją o charakterze jednostkowym, a nie ogólnym.

 

3.     Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

 

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych.

 

4.     Wpływ regulacji na rynek pracy.

 

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

 

5.     Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.

 

6.     Skutki społeczne.

 

Przedmiotowa regulacja nie wywołuje skutków społecznych.

 

Metryczka

Data publikacji 24.11.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry