Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia          2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej

 

            Na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki przyznawania strażakom wyróżnień z uwzględnieniem:

1) sposobu i formy ich przyznawania;

2) trybu postępowania w tych sprawach;

3) okoliczności, w których wyróżnienia nie mogą być przyznane.

 

§ 2. 1. Wyróżnień udziela się strażakowi w sposób uroczysty.

2. Udzielenie wyróżnienia ogłasza się w decyzji personalnej, która powinna zawierać stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe strażaka, rodzaj wyróżnienia oraz uzasadnienie jego przyznania.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2 nie przysługuje odwołanie.

4. Kopia decyzji personalnej o udzielonym wyróżnieniu powinna być umieszczona w aktach osobowych strażaka.

 

§ 3. Pochwały udziela się strażakowi, który wyróżnił się w wykonywaniu zadań służbowych.

 

§ 4. 1. Nagrodę pieniężną, nagrodę rzeczową lub krótkoterminowy urlop wypoczynkowy przyznaje się strażakowi, który wykazał się szczególnymi osiągnięciami w służbie albo wykonał zadania w szczególnie trudnych warunkach lub wymagające znacznego nakładu pracy.

            2. Nagrody pieniężne i rzeczowe są przyznawane w granicach środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 

§ 5. O przedterminowe nadanie wyższego stopnia można wystąpić dla strażaka, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami w służbie lub dokonał czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze.

 

§ 6. 1. Z inicjatywą złożenia wniosku o przyznanie wyróżnienia występuje przełożony uprawniony do udzielenia wyróżnienia lub bezpośredni przełożony strażaka.

            2. Wnioski o przyznanie wyróżnień powinny zawierać konkretne zasługi uzasadniające proponowane wyróżnienia.

 

§ 7. Strażakowi nie przyznaje się wyróżnienia:

1) w czasie prowadzenia przeciwko niemu postępowania karnego lub dyscyplinarnego;

            2) przed zatarciem nałożonej kary dyscyplinarnej;

3) w okresie próby, przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego lub warunkowym zawieszeniu wykonania kary.

 

§ 8. Przepisy rozporządzenia nie ograniczają strażakowi możliwości otrzymywania wyróżnień przyznanych na podstawie innych przepisów.

 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836. i Nr 164, poz. 1365.

 

3)Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 109, poz. 711).

 

Uzasadnienie

 

I.                   Istniejący stan prawny oraz cel wprowadzenia regulacji.

 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 109 poz. 711) nie przystaje do obecnych uregulowań prawnych. Postanowienie zawarte w obowiązującym rozporządzeniu określające wymiar krótkoterminowego urlopu jakim można wyróżnić strażaka zostało zawarte w znowelizowanej ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, co jest zgodne z zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie zobowiązuje pracodawcę do zasięgnięcia opinii organizacji związkowych działających w danej jednostce organizacyjnej PSP przed przyznaniem strażakowi nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Wykaz nagród pieniężnych i rzeczowych przyznawanych strażakom pracodawca zobowiązany jest podać do wiadomości zakładowej organizacji związkowej. Uregulowania powyższe są sprzeczne z kodeksem cywilnym i ustawą o ochronie danych osobowych, co determinuje do wprowadzenia nowej regulacji w przedmiocie wyróżnień dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 

II.                Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem prawnym.

 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków przyznawania wyróżnień strażakom Państwowej Straży Pożarnej jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w znowelizowanym art. 73 ust. 2  pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365).

 

Art. 73 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej określa wyróżnienia, jakie strażak może otrzymać za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, którymi są: pochwała, nagroda pieniężna lub rzeczowa, krótkoterminowy, płatny dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni w roku, przedstawienie do przedterminowego nadania wyższego stopnia.

 

Projekt rozporządzenia szczegółowo określa sposób i formę przyznawania wyróżnień, tryb postępowania w tych sprawach oraz okoliczności, w których wyróżnienia nie mogą być przyznane.

 

Zgodnie z projektem nie przewiduje się opiniowania wniosków o przyznanie wyróżnień strażakom przez organizacje związkowe działające w danej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

 

W projekcie uchylono również dotychczasowe postanowienie mówiące o przekazywaniu wykazu nagród pieniężnych i rzeczowych przyznawanych strażakom do wiadomości zakładowej organizacji związkowej, gdyż przepis ten pozostawał w sprzeczności z:

1)         z art. 23 i 24 kodeksu cywilnego zapewniającymi pracownikowi ochronę jego dóbr osobistych, a do takich zaliczyć należy dane dotyczące otrzymanej nagrody;

2)         postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), gdyż wszelkie informacje o wysokości wynagrodzenia (uposażenia), a także wszelkich przyznawanych nagród wyczerpują znamiona pojęcia "podlegających ochronie danych osobowych".

 

Ponadto podawanie wymienionego wykazu do wiadomości zakładowej organizacji związkowej, nie należało do kategorii "zasad przyznawania wyróżnień", stanowiło bowiem czynność dokonywaną już po przyznaniu tych świadczeń, dlatego też § 6 ust. 4 rozporządzenia stanowił przekroczenie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

 

Dodać należy, że z dniem 1 stycznia 2004 r. został uchylony art. 107 kodeksu pracy, który stanowił, iż nagrody i wyróżnienia przyznawał pracodawca po zasięgnięciu opinii reprezentującej pracownika zakładowej organizacji.

 

III.              Uregulowania zawarte w projektowanym rozporządzeniu dotyczącym wyróżnień strażaków Państwowej Straży Pożarnej nie są objęte prawem Unii Europejskiej.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

 

1)                podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie:

Projektowane rozporządzenie umożliwia wyróżnianie strażaków Państwowej Straży Pożarnej przez przełożonych uprawnionych do powołania (mianowania) pochwałą, nagrodą pieniężną, nagrodą rzeczową lub krótkoterminowym urlopem, przedterminowym nadaniem wyższego stopnia. Dotyczy ono wyłącznie grupy zawodowej strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 

2)                konsultacje społeczne:

Projekt został uzgodniony z centralami związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej; został poddany konsultacji z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ "Solidarność" oraz został poddany opiniowaniu wewnątrzresortowemu. Projekt jest już po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w toku uzgodnień wewnątrzresortowych i przez związki zawodowe. Uwagi do projektu zgłosiły: Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ "Solidarność". Uwagi dotyczyły m.in. braku możliwości opiniowania wniosków o przyznanie wyróżnień strażakom przez organizacje związkowe oraz braku uprawnień związków zawodowych do przedstawiania wniosków o nagradzanie strażaków. Nie zostały one uwzględnione w projekcie, gdyż proponowane rozwiązanie jest zgodne z analogicznymi przepisami dotyczącymi pracowników, które nie przewidują opiniowania nagród i wyróżnień przyznawanych pracownikom przez zakładowe organizacje związkowe).

 

3)           wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych:

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

 

4)                wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów:

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na wymienione obszary.

 

Metryczka

Data publikacji 02.11.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry