Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .. 2005 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1 z dnia .. 2005 r. w sprawie warunków i trybu oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą

 

Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb oddelegowania, przyznawania uposażenia oraz innych świadczeń przysługujących policjantowi w czasie oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą.

§ 2.1. Rozporządzenie stosuje się do policjanta w służbie stałej oddelegowanego, za jego zgodą, do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą na czas określony, zwanego dalej "oddelegowanym policjantem", z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do policjanta:

a)        delegowanego do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym,

b)       delegowanego do pełnienia funkcji oficera łącznikowego Policji w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych - w zakresie jego prawa do uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych, do których stosuje się wyłącznie przepisy dotyczące pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)     pełnieniu zadań służbowych poza Policją przez oddelegowanego policjanta - rozumie się przez to wykonywanie obowiązków w granicach zadań Policji, określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej "ustawą" oraz zadań Policji wynikających z umów i zobowiązań międzynarodowych;

2)     instytucji krajowej - rozumie się przez to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz inne jednostki, w których wykonywane są zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3)     instytucji zagranicznej - rozumie się przez to organ, organizację lub instytucję międzynarodową, albo państwa obcego, w których wykonywane są zadania, o których mowa w pkt. 1;

4)     przełożonym właściwym w sprawach osobowych - rozumie się przez to Komendanta Głównego Policji, Komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta powiatowego (miejskiego lub rejonowego) Policji, Komendanta Wyższej Szkoły Policji oraz komendanta szkoły policyjnej.

 

§ 4. 1. Z wnioskiem o oddelegowanie policjanta do pełnienia zadań służbowych poza Policją, zwanym dalej "wnioskiem", mogą wystąpić:

1)     organy Policji;

2)     kierownicy instytucji krajowych;

3)     kierownicy instytucji zagranicznych, z zastrzeżeniem pkt 4;

4)     policjant, po zawarciu umowy z instytucją zagraniczną, z zastrzeżeniem ust. 5.

 2. Wniosek instytucji krajowej powinien zawierać:

1)       nazwę instytucji  i komórki organizacyjnej oraz nazwę stanowiska przeznaczonego dla policjanta;

2)       kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska i zakres wykonywanych zadań;

3)       przewidywany okres oddelegowania;

4)       zobowiązanie do wypłacania policjantowi uposażenia i innych należności pieniężnych, o których mowa w § 14 ust. 2, z własnych środków.

3. Wniosek instytucji zagranicznej powinien zawierać:

1)   dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3;

2)   określenie uprawnień i należności, które instytucja zobowiązuje się przyznać i wypłacać oddelegowanemu policjantowi z własnych środków.

            4. Wniosek policjanta powinien zawierać dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3.

            5. Przed złożeniem wniosku policjant powiadamia pisemnie Komendanta Głównego Policji  o zamiarze uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

 

§ 5. Komendant Główny Policji może odmówić uwzględnienia wniosku, jeżeli na stanowisku służbowym wskazanym we wniosku nie będą wykonywane zadania określone w § 3 pkt 1 albo jeżeli jest to uzasadnione interesem służby.

 

§ 6. 1. Oddelegowanie do pełnienia zadań służbowych poza Policją następuje po wyrażeniu zgody przez policjanta w formie pisemnego oświadczenia, wskazującego nazwę instytucji krajowej lub zagranicznej i stanowisko służbowe, na którym policjant godzi się wykonywać zadania służbowe, a także czas pełnienia zadań służbowych poza Policją na jaki wyraża zgodę, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Za zgodę, o której mowa w ust. 1 należy także rozumieć wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 4.

 

§ 7.1. Komendant Główny Policji, w razie uwzględnienia wniosku:

1)       uzgadnia z kierownikiem instytucji krajowej lub zagranicznej obsadę stanowiska służbowego określonego we wniosku, po uprzednim uzyskaniu od policjanta pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 6;

2)       zwalnia wytypowanego policjanta z zajmowanego stanowiska z jednoczesnym przeniesieniem go do dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych;

3)       zalicza - do celów związanych z pełnieniem służby w Policji oraz obliczania uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących policjantowi w okresie oddelegowania - stanowisko służbowe w instytucji krajowej określone we wniosku, do odpowiedniej grupy zaszeregowania oraz ustala policyjny stopień etatowy, stosownie do zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów;

4)       wydaje rozkaz personalny o oddelegowaniu policjanta do pełnienia zadań służbowych poza Policją.

2. Rozkaz personalny o oddelegowaniu powinien zawierać:

1)       datę zwolnienia policjanta ze stanowiska i przeniesienia go do dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych  oraz określenie ostatnio zajmowanego stanowiska służbowego w Policji wraz ze składnikami uposażenia;

2)       nazwę instytucji krajowej lub zagranicznej, do której następuje oddelegowanie;

3)       określenie stanowiska przeznaczonego dla policjanta w instytucji oddelegowania;

4)       określenie składników i wysokości uposażenia należnego w czasie oddelegowania do instytucji krajowej, ustalonego z uwzględnieniem ust. 1 pkt 3;

5)       określenie czasu oddelegowania;

6)       zakres wykonywanych zadań;

7)       inne warunki oddelegowania.

 

§ 8. Oddelegowanego policjanta wyznacza na stanowisko służbowe, zgodnie z wnioskiem, kierownik instytucji krajowej lub zagranicznej.

 

§ 9. 1. Kierownik instytucji krajowej lub zagranicznej może przenieść oddelegowanego policjanta na inne stanowisko służbowe niż określone we wniosku o oddelegowanie, jeżeli na stanowisku tym są realizowane zadania określone w § 3 pkt 1.

2. W razie reorganizacji instytucji krajowej lub zagranicznej, powodującej zmianę stanowiska służbowego, na którym oddelegowany policjant wykonuje zadania służbowe, kierownik instytucji może wystąpić do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o skierowanie policjanta na inne stanowisko służbowe lub o jego odwołanie z oddelegowania.

3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 4-7 i § 10 stosuje się odpowiednio.

 

§ 10. 1. Komendant Główny Policji odwołuje policjanta z oddelegowania w przypadku konieczności zwolnienia go ze służby, zawiadamiając o tym kierownika instytucji krajowej lub zagranicznej.

 

2. Komendant Główny Policji, na wniosek kierownika instytucji krajowej lub zagranicznej, uzasadniony interesem instytucji, odwołuje policjanta z oddelegowania, nawet bez jego zgody. Kierownik instytucji składając Komendantowi Głównemu Policji wniosek o odwołanie policjanta z oddelegowania zawiadamia o tym policjanta. Odwołanie następuje nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Komendant Główny Policji odwołuje policjanta z oddelegowania do instytucji krajowej lub zagranicznej na jego wniosek zawiadamiając kierownika instytucji. Odwołanie następuje w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

  4. Komendant Główny Policji, z uwagi na potrzeby Policji, może odwołać policjanta z oddelegowania, nawet bez jego zgody, zawiadamiając o tym kierownika instytucji krajowej lub zagranicznej oraz policjanta. Odwołanie następuje nie wcześniej niż z upływem 30 dni od dnia zawiadomienia.

5. Terminy, o których mowa w ust. 2-4, mogą być skracane za porozumieniem Komendanta Głównego Policji, kierownika instytucji krajowej lub zagranicznej oraz zainteresowanego policjanta.

 

§ 11. Po odwołaniu policjanta z oddelegowania przełożony właściwy w sprawach osobowych mianuje go na stanowisko nie niższe, niż zajmowane przed oddelegowaniem.

 

§ 12. 1. Policjant w okresie oddelegowania do instytucji krajowej lub zagranicznej podlega przełożonemu właściwemu w sprawach osobowych, w dyspozycji  którego pozostaje.

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień przełożonego, któremu policjant podlega z tytułu zajmowania stanowiska służbowego w instytucji krajowej lub zagranicznej

 

§ 13. 1. Policjant oddelegowany do pełnienia zadań służbowych w instytucji krajowej zachowuje prawo do urlopu w wymiarze i na zasadach określonych w ustawie.

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1 udziela policjantowi jego przełożony w  instytucji krajowej. Przełożony ten informuje przełożonego właściwego w sprawach osobowych o wymiarze urlopu udzielonego policjantowi w okresie odelegowania.

3. Policjantowi oddelegowanemu do pełnienia zadań służbowych w instytucji zagranicznej przysługuje urlop w wymiarze i na zasadach obowiązujących w tej instytucji, z zastrzeżeniem ust. 4.

 4. Policjantowi odwołanemu z oddelegowania w instytucji zagranicznej przysługuje urlop uzupełniający w wymiarze odpowiadającym różnicy pomiędzy wymiarem urlopu wypoczynkowego i dodatkowego ustalonego na podstawie ustawy a wymiarem urlopu przysługującego mu w instytucji zagranicznej.

 

§ 14. 1.Policjantowi oddelegowanemu do pełnienia zadań służbowych w instytucji krajowej przysługują uprawnienia i świadczenia, w tym uposażenie i inne należności pieniężne w wysokości i na warunkach określonych dla policjantów pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Policji, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Instytucja krajowa wypłaca oddelegowanemu policjantowi:

1)       uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia;

2)       nagrody roczne za okres oddelegowania;

3)       nagrody uznaniowe;

4)       nagrody jubileuszowe;

5)       odszkodowania z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, jeżeli uszczerbek na zdrowiu policjanta powstał w czasie oddelegowania;

6)       należności z tytułu podróży służbowych.

3.   Świadczenia i należności pieniężne niewymienione w ust. 2 przyznaje i wypłaca jednostka organizacyjna Policji, w której policjant pełnił służbę bezpośrednio przed oddelegowaniem.

4.   Policjantowi oddelegowanemu do pełnienia zadań służbowych w instytucji krajowej przysługuje od jednostki organizacyjnej Policji, w której pełnił służbę bezpośrednio przed oddelegowaniem oraz po jego zakończeniu wyrównanie nagrody rocznej do wysokości wynikającej z łącznego okresu służby pełnionej w danym roku kalendarzowym.

 

§ 15. Do policjanta oddelegowanego do pełnienia zadań służbowych na stanowisku służbowym w instytucji krajowej stosuje się przepisy, które mają zastosowanie do pracowników zatrudnionych na stanowiskach analogicznych do zajmowanego przez niego stanowiska służbowego, w szczególności dotyczące obowiązków pracodawcy i pracownika, regulaminów pracy, wyróżnień, odpowiedzialności materialnej pracowników, rozkładu czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przyznawania nagród, z wyłączeniem pozostałych przepisów w sprawie wynagrodzeń oraz innych świadczeń i należności pieniężnych wynikających ze stosunku pracy.

 

§ 16. 1. Policjant w czasie oddelegowania do pełnienia zadań służbowych w instytucji zagranicznej zachowuje prawo do uposażenia zasadniczego, dodatków do uposażenia o charakterze stałym i innych należności pieniężnych należnych na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość.

2.   Policjantowi, o którym mowa w ust. 1, przysługują również:

1)       należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej;

2)       zwrot kosztów przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego;

3)       ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania;

4)       zwrot kosztów leczenia.

3. Uposażenie oraz świadczenia i należności pieniężne, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 3, nie przysługują policjantowi otrzymującemu za granicą wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej z instytucją zagraniczną.

 

§ 17. 1. Policjantowi oddelegowanemu do pełnienia zadań służbowych w instytucji zagranicznej przysługują należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej określone na podstawie przepisów w sprawie przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.    Należności, o których mowa w ust. 1, policjant otrzymuje z tytułu podróży odbywanych:

1)       w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby w instytucji zagranicznej;

2)       w celu załatwienia w kraju lub w innym państwie spraw służbowych na polecenie lub za zgodą Komendanta Głównego Policji;

3)       w razie śmierci pozostających w kraju członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy na podstawie ustawy, a w innych przypadkach losowych za zgodą Komendanta Głównego Policji;

4)       w celu wykorzystania urlopu wypoczynkowego w kraju, raz na dwa lata, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy służby w instytucji zagranicznej, z wyłączeniem ostatniego roku tej służby.

3.   Czas podróży, o której mowa w ust. 1, liczy się w drodze z kraju lub innego państwa do chwili przybycia do miejsca pełnienia służby w czasie oddelegowania, a w drodze do kraju lub innego państwa od chwili opuszczenia tego miejsca.

 

§ 18. 1. Policjantowi w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby w instytucji zagranicznej przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego do wysokości nie przekraczającej kosztu frachtu bagażu o wadze 150 kg, ustalonego według stawek Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA).

2.   Zwrot kosztów przewozu nie przysługuje, jeżeli z tytułu podróży, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 1, policjant otrzymał zwrot kosztów przejazdu ustalony z uwzględnieniem stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określony na podstawie przepisów w sprawie przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.

 

§ 19. Należności, o których mowa w § 17 i 18, nie przysługują, jeżeli policjant otrzymuje od instytucji zagranicznej świadczenia pieniężne na cele analogiczne do określonych w tych przepisach.

 

§ 20. Policjantowi oddelegowanemu do pełnienia zadań służbowych w instytucji zagranicznej przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości i na zasadach określonych w przepisach w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym.

 

§ 21. 1. Policjantowi oddelegowanemu do pełnienia zadań służbowych w instytucji zagranicznej przysługuje zwrot poniesionych za granicą niezbędnych i udokumentowanych kosztów standardowego leczenia w następującym zakresie:

1)       leczenia szpitalnego oraz zabiegów leczniczych, porad i badań lekarskich i diagnostycznych z tym związanych - w 100%, do wysokości stanowiącej równowartość 1000 euro rocznie;

2)       innych świadczeń leczniczych oraz kosztu zakupu leków zleconych przez lekarza - w 50%, do wysokości stanowiącej równowartość 100 euro miesięcznie.

2.   W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia policjanta, a zwłaszcza w razie konieczności natychmiastowej interwencji lekarskiej w szpitalu, Komendant Główny Policji może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów leczenia przekraczających kwoty określone w ust. 1.

3.   Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przedłożonych rachunków wraz z dokumentacją medyczną uzasadniającą ich poniesienie.

4.   Zwrot kosztów leczenia nie przysługuje, jeżeli policjant jest uprawniony za granicą do bezpłatnego leczenia lub gdy jego koszty są refundowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

5.   Zwrot kosztów leczenia nie obejmuje kosztów:

1)  zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych, nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub okularów, leczenia sanatoryjnego lub uzdrowiskowego;

2)  innych niż wymienione w pkt 1 świadczeń opieki zdrowotnej nie finansowanych ze środków publicznych wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 i z 2005 r. Nr 94, poz. 288).

 

§ 22. W razie zgonu policjanta oddelegowanego do instytucji zagranicznej koszty transportu jego zwłok do kraju pokrywa Policja.

 

§ 23. 1. Wydatki na świadczenia i należności, o których mowa w § 16 ust. 2 i § 22, pokrywa Komendant Główny Policji.

            2. Należności i świadczenia, o których mowa w § 16 ust. 2, wypłaca się na rachunek bankowy w kraju wskazany na piśmie przez policjanta.

            3. Zwrotu kosztów, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 2 i 4, dokonuje się w walucie kraju właściwej dla rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej, określonej na podstawie przepisów w sprawie przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia. Na wniosek policjanta zwrot może być dokonany w walucie polskiej.

 

§ 24. Komendant Główny Policji, w stosunku do policjantów, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia pełnią zadania służbowe poza Policją, wyda rozkazy personalne o oddelegowaniu, o których mowa w § 7 ust. 2  - w terminie 3 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

 

§ 25. W sprawach dotyczących przebiegu służby policjantów oddelegowanych na stanowiska służbowe w instytucjach krajowych lub zagranicznych, nie uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 

§ 26. Rozporządzenia nie stosuje się w zakresie spraw uregulowanych w umowach międzynarodowych.

 

§ 27. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005r. Nr 19, poz. 164).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302,  Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036,  z 2004 r. Nr 171. poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.70.

[1])Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2001 roku w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją (Dz. U. Nr 36, poz. 418, Nr 72, poz. 757)

 

Uzasadnienie

 

            Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. nr 7 poz. 58, z późn. zm.).

            Rozporządzenie ma zastosowanie do policjantów w służbie stałej oddelegowanych za ich zgodą do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą na czas określony.

Przepisów rozporządzenie nie stosuje się natomiast do policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, gdyż do tych policjantów mają zastosowanie przepisy rozdz. 10a ustawy o Policji i akty wykonawcze wydane na podstawie art. 145 f  tej ustawy. Rozporządzenia nie stosuje się również do policjantów delegowanych do pełnienia funkcji oficera łącznikowego w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych - ale tylko w zakresie prawa do uposażenia oraz innych świadczeń i należności pieniężnych, do których stosuje się wyłącznie przepisy dotyczące pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych - stosownie do art. 122a ustawy o Policji.

            Obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2001 r.  (Dz. U. Nr 36, poz. 418) w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją reguluje (ale nie w pełnym zakresie) sytuacje oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą, realizujących zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Niektórych uregulowań  nie da się przenieść wprost do sytuacji związanych z oddelegowaniem do pełnienia zadań służbowych poza Policją za granicą. Mając na uwadze narastający, intensywny rozwój kontaktów zagranicznych Policji, a zwłaszcza związanych z członkostwem w Europolu i uzasadnioną potrzebę dłuższego pobytu i służby policjantów w instytucjach zagranicznych istnieje potrzeba wyczerpującego określenia zasad oddelegowania policjantów za granicę, a także zmiany i uzupełnienia  uregulowań dotyczących oddelegowania w kraju..

            Oddelegowanie policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą wymaga określenia zasad i trybu, w jakim Komendant Główny Policji dokona tego oddelegowania, a także ustalenia szczegółowego zakresu praw i obowiązków oddelegowanych osób.

            Projektowane rozporządzenie zakłada możliwość oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Policją policjantów pełniących służbę stałą, którzy wyrazili zgodę na oddelegowanie w formie pisemnego oświadczenia, a jednocześnie spełniają warunki stawiane przez instytucje krajowe i zagraniczne.

            Założono, że warunkiem niezbędnym do oddelegowania policjanta jest złożenie odpowiedniego wniosku przez zainteresowaną instytucję krajową lub zagraniczną. Przewidziano także możliwość występowania z wnioskiem o oddelegowanie przez policjanta - w sytuacji, gdy umowy międzynarodowe (np. Konwencja o Europolu) nie przewidują procedury występowania z wnioskiem przez instytucję zagraniczną i policjant bezpośrednio zawiera umowę z instytucją zagraniczną. W tej sytuacji wprowadzono także przepis nakładający na policjanta obowiązek informowania Komendanta Głównego Policji o zamiarze uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym przed zawarciem umowy z instytucją zagraniczną, gdyż organ delegujący musi mieć wiedzę ze względów np. organizacyjnych, finansowych, że policjant uczestniczy w takim postępowaniu.

Zasadność  wniosku o oddelegowanie podlega ocenie Komendanta Głównego Policji pod kątem spełnienia wymogu wykonywania ustawowych zadań Policji oraz interesu służby.

            Akceptacja wniosku uruchamia procedurę kadrową  zaliczenia stanowiska proponowanego w instytucji - zgodnie z zaszeregowaniem stanowisk służbowych w Policji - do odpowiedniej grupy zaszeregowania wraz ze stopniem etatowym oraz wydania rozkazu personalnego o zwolnieniu policjanta z zajmowanego stanowiska, przeniesieniu do dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych i oddelegowaniu  do pełnienia zadań służbowych poza Policją. Rozkaz personalny szczegółowo określa warunki tego oddelegowania.           

Rozporządzenie przewiduje możliwość zmiany warunków oddelegowania z uwagi na potrzeby instytucji krajowej lub zagranicznej albo ich reorganizację; jednakże zmiana stanowiska zajmowanego w instytucjach krajowych lub zagranicznych może nastąpić wyłącznie na takie, na którym nadal będą wykonywane ustawowe zadania Policji. Zmiana warunków oddelegowania zostanie również potwierdzona rozkazem personalnym.

            W rozporządzeniu wyszczególniono przypadki, w których zasadnym jest wcześniejsze odwołanie policjanta z oddelegowania. Uwzględniono również terminy i tryb postępowania w takich sytuacjach, m.in. konieczność złożenia zawiadomienia w tej sprawie przez Komendanta Głównego Policji albo kierownika instytucji krajowej lub zagranicznej albo policjanta. Z wnioskiem o odwołanie z oddelegowania może również wystąpić zainteresowany policjant.

            W rozporządzeniu przewidziano, iż odwołanie z delegowania - odmiennie niż dotychczas - wywołuje skutek po upływie jednego miesiąca po dniu zawiadomienia, chyba że okres ten zostanie skrócony. W przypadku zaś wniosku policjanta o odwołanie z oddelegowania - skierowanie do dyspozycji właściwego przełożonego następuje w terminie do 3 miesięcy, a więc odmiennie niż w rozporządzeniu dotychczas obowiązującym, kiedy to skutek następuje w dniu następnym po dniu zawiadomienia.

            Rozporządzenie gwarantuje też policjantowi powrót do jednostki delegującej na stanowisko nie niższe niż zajmowane w dniu oddelegowania.

            W zakresie prawa do urlopu przyjęto zasadę, że przysługuje on oddelegowanemu policjantowi w wymiarze nie niższym niż stanowi ustawa o Policji. W sytuacji, gdy urlop przysługujący w instytucji zagranicznej byłby w niższym wymiarze - policjantowi po powrocie z oddelegowania przysługiwałoby prawo do urlopu uzupełniającego.

            W zakresie uprawnień policjantów o charakterze finansowym projekt rozporządzenia wprowadza zasadnicze rozróżnienie pomiędzy oddelegowaniem do instytucji krajowej i zagranicznej. W pierwszym przypadku, podobnie jak dotychczas, policjant otrzymuje wszystkie należności wynikające ze stosunku służbowego na identycznych praktycznie zasadach jak pozostali policjanci pełniący służbę w jednostkach organizacyjnych Policji. Dotyczy to również prawa do nagrody rocznej, która wg dotychczasowego rozporządzenia była generalnie zastępowana przez dodatkowe wynagrodzenie roczne funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.). Płatnikiem podstawowych należności tj. uposażenia, nagród jubileuszowych, rocznych i uznaniowych jest instytucja, do której nastąpiło oddelegowanie. Jest to zrozumiałe z uwagi na to, że w pierwszym rzędzie oddelegowany policjant realizuje zadania na rzecz i w interesie instytucji. Pozostałe uprawnienia finansowe przyznaje i wypłaca macierzysta jednostka organizacyjna Policji.

            W przypadku delegowania poza granice państwa policjantowi zapewniono zachowanie prawa do ogółu świadczeń przysługujących na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym w kraju, a ponadto dodatkowe należności wypłacane w walutach obcych, związane z oddelegowaniem. Do nich należą: zwrot kosztów zagranicznych podróży służbowych, przesiedlenia wynikającego z rozpoczęcia i zakończenia służby w instytucji zagranicznej, kosztów utrzymania i zakwaterowania oraz kosztów leczenia. Najistotniejszym świadczeniem jest ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania, przyznawany wg reguł stosowanych do policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym (vide rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. - Dz. U. Nr 192, poz. 1607 z późn. zm.). Ryczałt ten co do zasady wynosi 50% sumy diety i limitu na pokrycie kosztów noclegu określonych przepisami w sprawie zagranicznych podróży służbowych.

            Dodatkowe świadczenia nie będą przysługiwać, jeżeli analogiczne uprawnienia są finansowane przez instytucję zagraniczną.

            Nieco odmiennie przedstawiają się uprawnienia finansowe, w przypadku, gdy oddelegowany policjant będzie otrzymywał wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej z instytucją zagraniczną.

            Biorąc pod uwagę fakt, iż wynagrodzenie to jest adekwatne do zakresu wykonywanych przez policjanta zadań, a także warunków życiowych i bytowych istniejących w miejscu oddelegowania, policjant nie zachowuje prawa do należności wynikających ze stosunku służbowego, analogicznie jak przewiduje to art. 122a ustawy o Policji w stosunku do policjantów oddelegowanych do pełnienia funkcji oficerów łącznikowych w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych, do których stosuje się w tym zakresie wyłącznie przepisy dotyczące pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych.

 

Materia projektu pozostaje poza zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

Ocena skutków regulacji

 

1. Konsultacje społeczne.

Projekt był przedmiotem konsultacji z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów, którego uwagi nie zostały uwzględnione w treści projektu (postulowane zapisy pozostawałyby poza zakresem upoważnienia ustawowego).

2. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

           Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ponad wynikające z założeń na dany rok budżetowy.

3. Wpływ regulacji na rynek pracy.

            Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

            Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

            Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 02.11.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry