Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .......... 2005 r. w sprawie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania i przekazywania ich właścicielom

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia .......... 2005 r. w sprawie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania i przekazywania ich właścicielom

 

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Rozporządzenie określa:

1)     wymagania w zakresie pobierania danych z tachografu cyfrowego oraz ich przechowywania przez podmiot prowadzący warsztat;

2)     tryb przekazywania danych pobranych z tachografu cyfrowego ich właścicielom;

3)     sposób poświadczania przekazania danych lub braku możliwości ich pobrania z tachografu cyfrowego.

 

§ 2.

 

Podmiot prowadzący warsztat powinien zapewnić, aby czynności w zakresie pobierania, bezpiecznego przechowywania i przekazywania danych zapisanych w tachografach cyfrowych dotyczących pracy kierowców nie naruszały przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.2)), a w szczególności, aby dane te nie mogły być udostępniane podmiotom postronnym bez zgody ich właściciela, z wyłączeniem osób upoważnionych do kontroli w zakresie dotyczącym pracy kierowców.

 

§ 3.

 

W zakresie wymagań odnośnie pobierania danych z tachografu cyfrowego i ich przechowywania, podmiot prowadzący warsztat powinien:

 

1)     zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;

 

2)     zapewnić, aby dane z tachografu cyfrowego były pobierane wyłącznie w przypadkach, w których zachodzi zagrożenie ich utraty, a w szczególności w przypadku konieczności naprawy lub wycofania z użytkowania tachografu cyfrowego;

 

3)     zapewnić, aby pobrane dane były kompletne i obejmowały okres poczynając od ostatniego pobrania danych z tachografu cyfrowego oraz były przechowywane łącznie ze skojarzonymi z nimi danymi zabezpieczającymi;

 

4)     pobrane dane przechowywać w sposób zabezpieczony przed ich utratą (backup) przez okres jednego roku od daty ich pobrania, a następnie usunąć w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie;

 

5)     ustalić tożsamość właściciela pobranych danych, z tym że za właściciela danych uważa się operatora pojazdu;

 

6)     pisemnie powiadomić właściciela danych o fakcie ich pobrania i przechowywania jego danych w warsztacie .

 

§ 4.

 

1.Podmiot prowadzący warsztat przekazuje dane z tachografu cyfrowego ich właścicielowi wyłącznie na jego pisemny wniosek w sposób zapewniający bezpieczeństwo i poufność przekazu, w szczególności za pomocą kodowania danych elektronicznych.

 

2.W przypadku stwierdzenia braku możliwości pobrania danych i ustalenia tożsamości ich właściciela podmiot prowadzący warsztat wydaje świadectwo o braku możliwości pobrania danych ostatniemu użytkownikowi pojazdu.

 

3. W przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności, w których tylko część danych może być pobrana i istnieje możliwość ustalenia tożsamości ich właściciela podmiot prowadzący warsztat powinien pobrać, przechowywać i przekazać dane, których pobranie jest możliwe oraz wydać świadectwo o braku możliwości pobrania pozostałej części danych.

 

4.Pokwitowanie przekazania danych z tachografu cyfrowego oraz poświadczenie braku możliwości pobrania danych z tachografu cyfrowego powinny zawierać w szczególności:

 

1)     dane podmiotu prowadzącego warsztat oraz imię i nazwisko technika warsztatu;

2)     numer karty warsztatowej;

3)     dane o pojeździe (marka, model, numer rejestracyjny, numer silnika/nadwozia);

4)     dane o tachografie cyfrowym (marka, model jednostki pojazdowej, numer seryjny jednostki pojazdowej, datę produkcji);

5)     dane o przedsiębiorstwie (nazwa oraz adres siedziby przedsiębiorstwa użytkującego pojazd, imię i nazwisko oraz adres właściciela pobranych danych);

6)     przyczynę pobrania danych z tachografu cyfrowego;

7)     przyczynę braku możliwości pobrania danych z tachografu cyfrowego;

8)     podpis wydającego pokwitowanie;

9)     podpis odbierającego pokwitowanie. 

 

§ 5.

 

Podmiot prowadzący warsztat powinien przechowywać przez okres co najmniej czterech lat dokumentację dotyczącą pobierania, przekazywania i niszczenia danych ze szczególnym uwzględnieniem:

 

1)     kopii powiadomienia o pobraniu danych;

2)     danych identyfikujących właściciela danych;

3)     oryginału wniosku o przekazanie danych;

4)     daty i sposobu przekazania danych łącznie z danymi zabezpieczającymi;

5)     zapisów potwierdzających otrzymanie danych przez ich właściciela;

6)     kopii świadectwa o braku możliwości pobrania danych;

7)     dokumentacji potwierdzającej zniszczenia danych, w szczególności pisemnych oświadczeń świadków obecnych przy niszczeniu danych.

 

§ 6.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285.

 

Uzasadnienie

 

Przedstawiony projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania i przekazywania stanowi realizację upoważnienia dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej, zawartego w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494), do określenia w drodze rozporządzenia wymagań w zakresie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania przez podmiot prowadzący warsztat oraz trybu przekazywania danych ich właścicielom, a także sposobu poświadczania przekazania danych lub braku możliwości ich pobrania z tachografu cyfrowego.

Podmiot prowadzący warsztat powinien zapewnić, aby dane z tachografu cyfrowego były pobierane wyłącznie w przypadkach, w których zachodzi zagrożenie ich utraty, a zwłaszcza w przypadku konieczności naprawy lub wycofania tachografu cyfrowego z użytkowania, bezpiecznie je przechowywać, a następnie zniszczyć w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Dane z tachografu cyfrowego mogą być przekazywane ich właścicielowi wyłącznie na jego pisemny wniosek, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i poufność przekazu. Podmiot prowadzący warsztat jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji z zakresu pobierania, przekazywania i niszczenia pobranych danych.

Czynności z zakresu pobierania, bezpiecznego przechowywania i przekazywania danych zapisanych w tachografach cyfrowych dotyczących pracy kierowców nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285), a w szczególności pobrane dane nie mogą być udostępniane bez zgody ich właściciela, z wyłączeniem osób upoważnionych do kontroli pracy kierowców.

Tachograf cyfrowy jest urządzeniem rejestrującym samoczynnie m.in. przebieg pracy kierowcy samochodu ciężarowego i autobusu, czas prowadzenia pojazdu, przerwy w czasie jazdy oraz okresy odpoczynku, a także prędkość pojazdu i długość przejechanej trasy.

Prawidłowe uregulowanie kwestii pobierania, przechowywania i przekazywania danych z tachografu cyfrowego niewątpliwie przyczyni się do zapewnienia należytej dbałości przy wykonywaniu usług oraz spełniania wymogów w zakresie bezpieczeństwa tachografów cyfrowych przez podmioty prowadzące warsztat oraz techników warsztatu, co wpłynie na poprawę efektywności i skuteczności kontroli przewoźników transportu drogowego oraz wzrost bezpieczeństwa na drogach.

 

Ocena skutków regulacji (osr)

 

1.     Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja.

 

Rozporządzenie oddziałuje na podmioty prowadzące działalność w zakresie prowadzenia warsztatów oraz techników warsztatu.

 

2.     Konsultacje społeczne.

 

Projekt rozporządzenia zostanie:

a)     skierowany do konsultacji społecznych z:

-        Konfederacją Pracodawców Polskich,

-        Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

-        Business Center Club - Związek Pracodawców;

b)     umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

3.     Wpływ na dochody i wydatki sektora finansów publicznych.

 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na dochody i wydatki budżetu Państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

4.     Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną.

 

Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.   

 

5.     Wpływ na rynek pracy.

 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje bezpośrednich skutków związanych z rynkiem pracy. Zakłada się, że podmioty i osoby działające obecnie w branży tachografów cyfrowych analogowych, będą rozwijały swoją działalność również w zakresie tachografów cyfrowych.

 

Wstępna opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania i przekazywania

 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania i przekazywania stanowi wykonanie delegacji ustawowej, zawartej w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494) i określa:

-        wymagania w zakresie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania przez podmiot prowadzący warsztat oraz tryb przekazywania danych ich właścicielom;

-        sposób poświadczania przekazania danych lub braku możliwości ich pobrania z tachografu cyfrowego.

 

Ww. ustawa oraz niniejszy projekt rozporządzenia są zgodne z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, str. 8 oraz Dz. Urz. WE L 274 z 9.10.1998, str. 1), a także rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowującym po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 207 z 5.08.2002, str. 1).

Metryczka

Data publikacji 28.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry