Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .......... 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Dziełu Biblijnemu im. Jana Pawła II

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1)z dnia .......... 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Dziełu Biblijnemu im. Jana Pawła II

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§1.    Nadaje się osobowość prawną organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, z siedzibą w Lublinie, erygowanej przez Konferencję Episkopatu Polski.

 

§2.    Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.

 

Uzasadnienie

 

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, pismem z dnia 4 października 2005 r., wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie osobowości prawnej organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego pod nazwą Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, erygowanej przez Konferencję Episkopatu Polski na 332 zebraniu plenarnym w czerwcu 2005 r.

Siedzibą wyżej wymienionej organizacji jest Lublin, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II jest pogłębienie rozumienia Objawienia Bożego oraz formacja do duchowości i kultury biblijnej.

Cele te realizowane będą w szczególności przez opracowywanie komentarzy do Pisma Świętego, organizowanie konferencji, zebrań, warsztatów, zjazdów, kursów, organizowanie ogólnopolskich spotkań w formie kongresu, organizowanie wystaw, konkursów i olimpiad biblijnych, współpracę z katolickimi ośrodkami apostolstwa biblijnego, współpracę ze szkołami, wyższymi uczelniami katolickimi oraz naukowymi stowarzyszeniami o inspiracji chrześcijańskiej, prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia, a w niej między innymi takich rubryk jak: Szkoła Słowa Bożego (lectio divina), odpowiedzi na pytania związane z Biblią, recenzje najnowszych publikacji o tematyce biblijno-teologicznej, działalność szkoleniową w zakresie języków biblijnych i innych nauk biblijnych oraz działalność wydawniczą.

Środki na realizację celów czerpane będą ze składek członkowskich i własnej działalności gospodarczej.

Członkami Dzieła są osoby duchowe i świeckie. Dzielą się oni na cztery kategorie: członkowie moderatorzy to osoby, które posiadają wykształcenie w zakresie nauk biblijnych, członkowie zwyczajni to osoby z wykształceniem teologicznym, członkowie honorowi - szczególnie zasłużeni dla krzewienia kultury biblijnej oraz członkowie wspomagający, którzy zadeklarują gotowość samodzielnego pogłębiania wiedzy biblijnej.

Na czele Dzieła stoi Przewodniczący Zarządu, który wybierany jest przez Walne Zebranie członków i zatwierdzany przez Konferencję Episkopatu Polski. Przewodniczący jest organem, który kieruje pracami Zarządu Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II oraz reprezentuje Dzieło na zewnątrz. Nadzór kanoniczny nad działalnością wyżej wspomnianej organizacji z ramienia Konferencji Episkopatu Polski sprawuje każdorazowy Przewodniczący Sekcji Biblijnej Komisji Nauki i Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

Biorąc pod uwagę, że Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II wyczerpuje dyspozycje art. 34 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 4 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie 28 lipca 1993 r. (Dz. U. Nr 51 z 1998 r., poz. 318), a jego statut zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego, zaś uzyskanie osobowości prawnej przyczyni się do uzyskania większej sprawności działania, a tym samym ułatwi osiągnięcie celów statutowych, wnosi się o wydanie przedmiotowego rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, na sytuację i rozwój regionalny. Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej i nie wymaga konsultacji społecznych.

Rozporządzenie to nie spowoduje żadnych skutków dla budżetu Państwa.

 

 

Metryczka

Data publikacji 27.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry