Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia .. 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

 

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 14 i Nr 62, poz. 582 oraz z 2005 r. Nr 105, poz. 885) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     w § 3:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) ogólne - po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;",

b)    ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wyższych II stopnia uważa się ukończenie Studium Zarządzania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.";

2)     w załączniku do rozporządzenia w tabeli nr 1:

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

_________

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji ( Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn.zm.) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 14 i Nr 62, poz. 582, z 2005 r. Nr 105, poz. 885). Proponowane obecnie zmiany są podyktowane wejściem w życie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365).

Zgodnie z art. 252 ust. 5 tej ustawy istniejąca w dniu wejścia w życie ustawy Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie staje się uczelnią służb państwowych. Jednocześnie art. 233 ustawy wprowadza w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zmianę brzmienia art. 4. W przepisie tym po ust. 3 dodano ust. 3a, w myśl którego organizację i zakres działania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jako szkoły wyższej oraz tryb wyznaczania i odwoływania rektora oraz wyznaczania, wyboru i odwoływania prorektorów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. W konsekwencji do nazwy wymienionej uczelni została wprowadzona dodatkowo nazwa miejscowości, która stanowi jej siedzibę. W związku z powyższym przedmiotowy projekt uwzględnia tę zmianę i dodaje do nazwy uczelni nazwę jej siedziby.

 

Ponadto w załączniku do rozporządzenia w tabelach nr 1 i nr 2 wprowadzono nowe stanowiska prorektora, kanclerza, kwestora i kierownika rektoratu. Także ta zmiana jest podyktowana wejściem w życie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Art. 74 ust. 1 ustawy stanowi, iż rektora uczelni służb państwowych wyznacza minister właściwy do spraw wewnętrznych spośród funkcjonariuszy właściwej służby państwowej. Z kolei art. 74 ust. 3 ustawy przewiduje, że prorektora właściwego do spraw realizacji zadań uczelni służb państwowych jako jednostki organizacyjnej właściwej służby wyznacza na wniosek rektora, minister właściwy do spraw wewnętrznych, spośród funkcjonariuszy właściwej służby państwowej. Według art. 82 ust. 1 ustawy funkcję głównego księgowego uczelni publicznej pełni kwestor, który jednocześnie jest zastępcą kanclerza. W ramach nowej struktury komórek organizacyjnych administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komórką właściwą do spraw organizacji pracy rektora jest - tak jak w wypadku większości szkół wyższych - Rektorat. Kierowanie tą komórką zostało powierzone kierownikowi rektoratu.

 

Ocena skutków regulacji

 

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych: wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych w budżecie państwa. Projektowane zmiany nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych.

Wpływ regulacji na rynek pracy konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną oraz na sytuację i rozwój regionów:projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną oraz sytuację i rozwój regionów

Zakres konsultacji: projekt został przedstawiony do konsultacji Zarządowi Głównemu NSZZ Policjantów. W piśmie z dnia 6 września br. poinformowano autorów projektu o braku uwag.

Metryczka

Data publikacji 27.10.2005
Data modyfikacji 08.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry