Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ........ 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia ........ 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz.58 z późn. zm.2))zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. Nr 241, poz. 2091) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 3 otrzymuje brzmienie:

 

           "§ 3. 1. Legitymację służbową wydaje oraz wymienia:

        

1)     Komendant Główny Policji - policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji;

2)     komendant wojewódzki (stołeczny) Policji - policjantom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych Policji na terenie swojego działania;

3)     komendant Wyższej Szkoły Policji lub komendant szkoły Policji - policjantom pełniącym służbę w szkole Policji.

 

2. Przełożony, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest właściwy do wydawania oraz wymiany wkładki do legitymacji służbowej.";

 

2)     w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

"1. W legitymacji służbowej:

1)           wpisuje się nazwę województwa, na terenie którego zlokalizowana jest jednostka organizacyjna Policji, z wyjątkiem policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych, którym w legitymacjach wpisuje się nazwę jednostki organizacyjnej, której komendant wydaje legitymację;

2)           umieszcza się fotografię policjanta;

3)           wpisuje się imię, nazwisko, stopień, numer identyfikacyjny policjanta nadany w elektronicznym systemie kadrowym Policji;

4)           znajduje się numer legitymacji służbowej oraz data jej ważności.";

 

3)     załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie §1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 19, poz.185, Nr 74 poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192,poz. 1873, Nr 210 poz.. 2036, z 2004 r. Nr 171 poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742, oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411.

 

 

Uzasadnienie

 

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. z 2002 r. Nr 241 poz. 2091) jest konsekwencją utraty z dniem 31 grudnia 2005 r. ważności tych legitymacji. W nowym wzorze dokumentu, ograniczony został zakres danych służbowych, tj. nie uwzględniono stanowiska służbowego, co pozwoli zmniejszyć koszty wynikające z wymiany legitymacji awansujących policjantów. Pozostałe zmiany w treści rozporządzenia mają charakter redakcyjno-porządkowy oraz precyzujący.

W związku z powyższym określono nowy wzór legitymacji służbowych policjantów, który będzie obowiązywał w latach 2006 -2008.

Konsekwencją zmiany wzoru legitymacji służbowej policjanta na lata 2006 - 2008, jest nowelizacja rozporządzenia.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

 

1.     Projekt rozporządzenia był konsultowany z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, komendantami wojewódzkimi Policji, komendantem Wyższej Szkoły Policji i komendantami szkół policyjnych.

2.     Skutki finansowe związane z wejściem w życie regulacji nie wpłyną bezpośrednio na dochody i wydatki budżetu państwa, bowiem środki finansowe na pokrycie kosztów wymiany legitymacji służbowych policjantów zostały przewidziane w planie wydatków budżetowych Biura Logistyki Policji KGP na 2005 r. Z tych też środków zostanie sfinansowany proces ich wymiany.

3.     Rozwiązania prawne przyjęte w rozporządzeniu realizują ustawowy obowiązek nałożony na funkcjonariuszy Policji dot. posługiwania się przez nich legitymacją służbową podczas wykonywania czynności służbowych.

4.     Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także sytuację i rozwój regionalny.

5.     Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 26.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry