Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia .... 2005 r. w sprawie otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 

Na podstawie art.59a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.         Rozporządzenie określa:

1)     warunki otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zwanych dalej "świadczeniami opieki zdrowotnej", przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

2)     sposób i tryb finansowania ponoszonych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.

 

§ 2.      Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane strażakom Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w § 1 pkt 1, po przedstawieniu:

1)     zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia oraz opinii lekarza specjalisty o potrzebie udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej;

2)     protokołu powypadkowego sporządzonego przez komisję powypadkową;

3)     rozkazu o delegowaniu.

 

§ 3. 1.Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane przez świadczeniodawców, z którymi minister właściwy do spraw wewnętrznych, zwany dalej "ministrem", zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń, zwaną dalej "umową".

2.         Umowa zawiera w szczególności:

1)     określenie rodzaju i liczby świadczeń opieki zdrowotnej;

2)     określenie okresu, na który jest zawierana;

3)     zobowiązanie się świadczeniodawcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez ministra;

4)     tryb rozliczeń oraz terminy przekazywania należności za realizację świadczeń opieki zdrowotnej;

5)     postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem oraz okres wypowiedzenia albo rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

 

§ 4. Minister dokonuje wyboru świadczeniodawców, z którymi mają zostać zawarte umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę:

1)     liczbęstrażaków Państwowej Straży Pożarnej kierowanych do wykonywania zadań poza granicami kraju w danym roku;

2)     potrzeby zdrowotnestrażaków Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w pkt 1;

3)     wysokość środków finansowych planowanych na świadczenia opieki zdrowotnej w danym roku.

 

§ 5.   Ceny świadczeń opieki zdrowotnej ustala się, biorąc pod uwagę:

1)     opłatę jednostkową za każdego rodzaju świadczenie opieki zdrowotnej, ustaloną przez świadczeniodawcę według kosztów własnych;

2)     średnie koszty poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej na terenie kraju.

 

§ 6. 1.  Przekazanie środków publicznych świadczeniodawcy następuje na podstawie umowy.

2.   Środki publiczne, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca przeznacza wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy.

 

§ 7. 1.  Świadczeniodawca otrzymuje środki publiczne za udzielone w danym miesiącu świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie miesięcznego rozliczenia, sporządzonego według wzoru określonego w umowie, oraz faktury, złożonych w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

2.   Środki publiczne są przekazywane w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia pod względem merytorycznym i finansowym dokumentów, o których mowa w ust. 1.

3.   Środki publiczne przekazywane są na rachunek świadczeniodawcy wskazany w umowie.

4.   W przypadku dokonania korekty rozliczeń oraz faktur, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca składa oba dokumenty wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny sporządzenia korekty niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.

5.   W przypadku konieczności dokonania zwrotu przekazanych wcześniej środków finansowych, wynikającej z korekty, o której mowa w ust. 4, świadczeniodawca zwraca te środki wraz z ustawowymi odsetkami na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra w terminie 7 dni od dnia sporządzenia korekty i wystawienia faktury korygującej.

6.   Środki, o których mowa w § 6 ust. 1 w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, świadczeniodawca zwraca wraz z ustawowymi odsetkami za okres pozostawania tych środków w dyspozycji świadczeniodawcy na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

7.   Wysokość ustawowych odsetek, o których mowa w ust. 5 i 6 , nalicza się za okres od dnia otrzymania przez świadczeniodawców środków publicznych, które podlegają zwrotowi, do dnia ich zwrotu.

8.   W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy świadczeniodawca składa końcowe rozliczenie umowy za okres jej obowiązywania, w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozwiązano umowę.

9.   Rozliczenia, o których mowa w ust. 1 i 8, składa się w wersji pisemnej i na elektronicznych nośnikach informacji.

10. Świadczeniodawca prowadzi odrębną ewidencję księgową dla świadczeń udzielanych na podstawie umowy.

 

§ 8.   Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

W porozumieniu: Minister Zdrowia

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002r. Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004r. Nr 210, poz. 2135.

 

Uzasadnienie

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 59a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o Państwowej Straży Pożarnej", w brzmieniu nadanym w art. 205 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych".

Na mocy przepisu art. 59a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, zobowiązany jest do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu i trybu finansowania oraz warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, którzy doznali urazów podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w załączniku do ustawy, oraz odpłatne świadczenia opieki zdrowotnej (a więc niefinansowane ze środków publicznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego) udzielane strażakom Państwowej Straży Pożarnej, oraz po ich zwolnieniu ze służby, w związku z urazami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, pokrywa się z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W projekcie przyjęto, iż świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej, udzielane będą poszkodowanym strażakom Państwowej Straży Pożarnej przez świadczeniodawców, z którymi minister właściwy do spraw wewnętrznych zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń, po przedstawieniu zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia oraz opinii lekarza specjalisty o potrzebie udzielenia świadczenia zdrowotnego, protokołu powypadkowego sporządzonego przez komisję powypadkową, rozkazu o delegowaniu.

W projekcie określono tryb i sposób finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Ocena skutków regulacji

 

Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego: Projektowane rozporządzenie będzie oddziaływało na strażaków Państwowej Straży Pożarnej delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa.

Konsultacje społeczne:W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia przekazany został do zaopiniowania Komisji Koordynacyjnej Związków Zawodowych MSWiA.

Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu oraz sektor finansów publicznych:Wejście w życie rozporządzenia może spowodować wydatki z budżetu państwa, niemniej w ocenie Państwowej Straży Pożarnej nie jest możliwe dokonanie szacunku tych wydatków. Dotychczas pomimo uczestnictwa Strażaków PSP w kilku akcjach humanitarnych, nie odnotowano potrzeby korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz 2135). Środki finansowe przeznaczone na realizację ewentualnych wydatków związanych z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia są zabezpieczone w ustawie budżetowej na rok 2005 w części 42. Sprawy wewnętrzne.

Wpływ regulacji na rynek pracy: Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, albowiem nie nastąpi istotny wzrost liczby udzielanych świadczeń opieki zdrowotnych.

Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionów:Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.

Wpływ regulacji na zdrowie ludności; Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na zdrowie strażaków Państwowej Straży Pożarnej, którzy doznają urazów podczas wykonywania zadań poza granicami kraju. Gwarancja otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135), niefinansowanych ze środków publicznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, pozytywnie wpłynie na poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego strażaków Państwowej Straży Pożarnej, co może mieć wpływ na jakość pełnionej służby.

Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej:Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 29.12.2004
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry