Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ... 2005 r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia ... 2005 r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej

 

Na podstawie art. 71 h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.2))zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)  warunki i tryb udzielania strażakom Państwowej Straży Pożarnej, zwanym dalej "strażakami", urlopów:

a)     płatnego urlopu wypoczynkowego;

b)    płatnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego;

c)     płatnego urlopu okolicznościowego;

d)    płatnego urlopu szkoleniowego;

e)     płatnego urlopu zdrowotnego;

f)      urlopu bezpłatnego;

2)  przełożonychuprawnionych do udzielania urlopów.

 

§ 2. 1. Płatnych urlopów wypoczynkowych i płatnych dodatkowych urlopów wypoczynkowych udziela się na podstawie harmonogramu służby oraz rocznych planów urlopów.

            2. Płatny dodatkowy urlop wypoczynkowy może być dzielony na dwie części z wyjątkiem płatnego urlopu dodatkowego w wymiarze 5 dni.

 

§ 3. 1. Płatnych urlopów udziela:

1)   Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej - minister właściwy do spraw wewnętrznych;

2)     zastępcom komendanta głównego, komendantom wojewódzkim, komendantowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, dyrektorowi Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej;

3)     zastępcom komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej - komendant szkoły;

4)     zastępcom komendanta wojewódzkiego - komendant wojewódzki;

5)     zastępcom komendanta powiatowego (miejskiego) - komendant powiatowy (miejski);

6)      strażakom niewymienionym w pkt 1-5 przełożony uprawniony do ich mianowania (powołania).

2. Przełożony uprawniony do mianowania (powołania) strażaków może upoważnić kierownika podległej komórki organizacyjnej do udzielania strażakom pełniącym służbę w tej komórce organizacyjnej, płatnych urlopów wypoczynkowych, płatnych dodatkowych urlopów wypoczynkowych i płatnych urlopów szkoleniowych.

3. Urlopu bezpłatnego udzielają:

1)     Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - w wymiarze powyżej 1 roku;

2)     kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej - w wymiarze do 1 roku.

4. Udzielający urlopu bezpłatnego może odwołać strażaka z urlopu w każdym czasie z ważnych przyczyn służbowych.

 

§ 4. Na wniosek strażaka urlopu wypoczynkowego udziela się bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub po urlopie udzielonym na warunkach urlopu macierzyńskiego.

 

§ 5. 1. Płatnego urlopu zdrowotnego udziela się na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

2. Strażaka, na jego wniosek lub wniosek lekarza, do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych kieruje przełożony, o którym mowa w § 3 ust. 2.

 

§ 6. 1. Przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego i płatnego dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym, kalendarzowy miesiąc odpowiada 1/12 przysługującego strażakowi wymiaru urlopu.

2. Niepełny kalendarzowy miesiąc zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

 

§ 7. Rozliczanie zaległych urlopów wypoczynkowych za rok 2004 i lata poprzednie odbywa się na podstawie dotychczasowych przepisów.

 

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 94, poz. 576)

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 2005 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz.164).

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59 , poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów strażakom Państwowej Straży Pożarnej jest wykonaniem delegacji ustawowej z art. 71 h ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 100, poz. 836). (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.).

Dotychczas obowiązujący art. 71 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej stanowił, iż strażakowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 30 dni, w tym nie więcej niż 4 dni ustawowo wolne od pracy oraz dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 15 dni kalendarzowych. Tak określony urlop wypoczynkowy był zdecydowanie mniej korzystny od wymiaru urlopu przysługującego pracownikom, a także funkcjonariuszom innych służb mundurowych. Dlatego też w znowelizowanym art. 71 i n. ustawy w zakresie uprawnień strażaków do urlopu wypoczynkowego, przyjęto rozwiązania oparte na aktualnych przepisach obowiązujących pracowników.Urlop udzielany jest w dni, które są dla strażaka dniami służby lub dyżuru, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu służby, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi jego czasu służby lub dyżuru w danym dniu. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom służby lub dyżuru.

 

W projekcie ustalono warunki udzielania urlopów wypoczynkowych stanowiąc, iż udziela się ich na podstawie harmonogramów służby oraz rocznych planów urlopów. W zakresie ustalania uprawnień strażaków do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym, zaproponowano uregulowania oparte na rozwiązaniach prawnych stosowanych w przepisach obowiązujących pracowników.

W projekcie zostały również uregulowane zagadnienia dotyczące właściwości przełożonych w zakresie udzielania urlopów oraz sposób rozliczania zaległych urlopów wypoczynkowych.

Projekt rozporządzenia wraz ze znowelizowaną ustawą o Państwowej Straży Pożarnej stanowi pełną regulację odnoszącą się do uprawnień urlopowych strażaków. Przyjęcie projektu rozporządzenia powinno spowodować następujące skutki prawne:

1)     dostosowanie regulacjido zasad ustalania wymiaru urlopu pracownikom i funkcjonariuszom innych służb mundurowych;

2)     dostosowanie regulacjido norm opartych na aktualnych przepisach obowiązujących pracowników.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

 

1.    Zawarte w projekcie rozwiązania dostosowujązasady ustalania wymiaru urlopudozasad ustalania wymiaru urlopu pracownikom i funkcjonariuszom innych służb mundurowych oraz są zgodne z aktualnymi przepisami obowiązującymi pracowników. Ponadto odpowiadają one standardom obowiązującym w Unii Europejskiej. Dotyczą tylkoPaństwowej Straży Pożarneji nie mająwpływu na inne podmioty, rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, sytuację i rozwój regionalny.

2.    Projektrozporządzenia, na etapie tworzenia, był przedmiotem konsultacji z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz związkami zawodowymi działającymi w Państwowej Straży Pożarnej, tj.: Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ "Solidarność", Zarządem Krajowym Związku Zawodowego Strażaków "Florian", Zarządem Głównym NSZZ Pracowników Pożarnictwa. Zgłoszone propozycje były w większości uwzględnione w pierwszej wersji projektu, którą następnie opiniowały ogólnokrajowe organizacje związkowe: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", które nie zgłosiły uwag.

3.    Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Metryczka

Data publikacji 25.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry