Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ......... 2005 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz zwalniania z tej służby w 2006 r

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia ......... 2005 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz zwalniania z tej służby w 2006 r.

 

Na podstawie art. 56 ust. 1b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005r. Nr 180, poz. 1496) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)     formacjach uzbrojonych - należy przez to rozumieć oddziały prewencji Policji oraz oddziały Straży Granicznej,

2)     funkcjonariuszach - należy przez to rozumieć funkcjonariuszy Policji lub funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy stosownie do postanowień art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej pełnią służbę w formacjach uzbrojonych.

§ 2. Poborowych do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych kieruje się w 2006 r. w dniach: 3 stycznia, 1 lutego, 1 i 19 czerwca, 3 lipca, 1 i 4 września, 2 października oraz 4 grudnia.

§ 3. Funkcjonariuszy skierowanych do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych:

1)     w dniu 1 lutego 2005 r.- zwalnia się ze służby w dniu 27 stycznia 2006 r.;

2)     w dniu 1 czerwca 2005 r - zwalnia się ze służby w dniu 29 maja 2006 r.;

3)     w dniu 1 lipca 2005 r.  - zwalnia się ze służby w dniu 29 czerwca 2006 r.;

4)     w dniu 1 października 2005 r.- zwalnia się ze służby w dniu 26 września 2006 r.;

5)     w dniu 1 grudnia 2005 r. - zwalnia się ze służby w dniu 27 listopada 2006 r.;

6)     w dniu 3 stycznia 2006 r. - zwalnia się ze służby w dniu 29 grudnia 2006 r.

§ 4. 1. Funkcjonariuszy, którzy stawili się do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych z opóźnieniem i nie zostało ono im usprawiedliwione, zwalnia się z tej służby w ostatnim dniu upływu ustawowego czasu trwania tej służby.

2. Czas trwania służby w formacjach uzbrojonych, o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia stawienia się do tej służby.

3. Jeżeli dzień zwolnienia funkcjonariuszy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 przypada na dzień ustawowo lub dodatkowo wolny od służby, zwolnienie to następuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym ten dzień.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2004 r. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

Uzasadnienie

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 56 ust 1b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej(Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005r. Nr 180, poz. 1496), która nałożyła na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji obowiązek corocznego określania w drodze rozporządzenia terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych i zwalniania z tej służby, z uwzględnieniem potrzeb uzupełnieniowych oraz okresów szkolenia w tych formacjach.

Zaproponowane w projekcie terminy kierowania do służby w formacjach uzbrojonych oraz zwalniania z tej służby uwzględniają 12-miesięczny, ustawowy czas jej trwania, potrzeby wynikające z procesu szkolenia oraz czas niezbędny na zorganizowanie przyjęcia w jednostkach organizacyjnych formacji uzbrojonych kolejnych poborowych.

Zasady przeznaczania, kierowania i przebiegu służby w formacjach uzbrojonych określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania i kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych oraz przebiegu tej służby (Dz.U. Nr 80, poz. 412 z późn. zm.).

Ocena Skutków Projektowanych Regulacji

 

1.     Podmioty, na które oddziaływuje projekt aktu prawnego.

Projekt rozporządzenia jest aktem prawnym, który począwszy od 2005 r. będzie wydawany corocznie. Projektowane rozporządzenie dotyczy wyłącznie poborowych skierowanych za ich zgodą do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, o których mowa w §1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. Nr 10, poz. 94). Ponadto dotyczy Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej, którzy w dotychczasowej praktyce określali terminy wcieleń poborowych i terminy zwolnień, każdy dla podległej sobie formacji, w zależności od potrzeb uzupełnieniowych i możliwości sfinansowania kosztów z tym związanych. W rozporządzeniu pominięto Biuro Ochrony Rządu pomimo, że należy również do formacji uzbrojonych, o których mowa wyżej, ponieważ nie zamierza się kierować poborowych do służby w jego strukturach w 2006r.

2.     Wpływ na realizację zadań obronnych.

Rozporządzenie będzie miało korzystny wpływ na realizację zadań obronnych i funkcjonowanie formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. Projektowane przepisy zakładają bowiem stabilne i rozłożone w czasie całego roku terminy uzupełniania formacji poborowymi. Spowoduje to optymalizację wykorzystania zasobów osobowych do realizacji zadań przez poszczególne formacje i procesu szkolenia funkcjonariuszy.

3.     Konsultacje społeczne.

Z uwagi na fakt, że projekt rozporządzenia dotyczy wyłącznie problematyki odbywania służby w formacjach uzbrojonych resortu spraw wewnętrznych i administracji nie przewiduje się poddawania go dodatkowym konsultacjom społecznym. Projekt został zamieszczony na stronach internetowych MSWiA.

4.     Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu sektora publicznego.

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz budżetu państwa.

5.     Wpływ regulacji na rynek pracy.

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

6.     Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

7.     Wpływ na regulację i rozwój regionów.

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

8.     Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

 

Metryczka

Data publikacji 24.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry