Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ..... 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ..... 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

 

Na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącą przeciętne uposażenie policjantów ustala się na 2,03.

 

§ 2.

 

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. Nr 252, poz. 2519).

 

§ 3.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

Prezes  Rady  Ministrów

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365.

 

Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 99 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.).

Niniejszy projekt zastępuje dotychczasowe rozporządzenie z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. Nr 252, poz. 2519).

W projekcie rozporządzenia proponuje się podwyższenie od dnia
1 stycznia 2006 r. wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji o 0,03, tj. z 2,00 do 2,03.

Powyższy wzrost wskaźnika wynika z przyznania Policji na 2006 r. dodatkowych środków na podwyższenie przeciętnego uposażenia o 29 zł, skutkujące wzrostem mnożnika o 0,02. Natomiast wzrost wskaźnika o 0,01 jest konsekwencją otrzymania przez Policję, w latach 2004-2005, środków na podwyższenie dodatku stołecznego, z 10% do 20% kwoty bazowej, dla policjantów pełniących służbę w Komendzie Stołecznej Policji oraz środków na objęcie tym dodatkiem, od 1 stycznia 2006 r., funkcjonariuszy pełniących służbę w 9 podwarszawskich Komendach Powiatowych podległych Komendantowi Stołecznemu Policji.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2006 zaplanowane zostały środki finansowe pozwalające na określenie wielokrotności kwoty bazowej w wysokości 2,03.

Przeciętne miesięczne uposażenie (z uwzględnieniem nagród i zapomóg) po podwyższeniu wskaźnika wyniesie 2.964 zł.

Projekt rozporządzenia został przesłany do konsultacji z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów.

Rozwiązania zawarte w omawianym projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionalny.

Przedmiotowe rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 13.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry