Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ..... 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia .... 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, ustala się na 2,04.

 

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 252, poz. 2520).

 

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

Prezes  Rady  Ministrów

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz.1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

 

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.).

Niniejszy projekt zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 252, poz. 2520).

W projekcie rozporządzenia proponuje się podwyższenie od dnia
1 stycznia 2006 r. wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej o 0,02, tj. z 2,02 do 2,04.

Określony w rozporządzeniu wskaźnik w wysokości 2,04 powoduje wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia (z uwzględnieniem nagród i zapomóg) o ok. 29 zł, tj. o 1,0 %. Przeciętne miesięczne uposażenie po podwyżce wyniesie 2.978 zł.

Skutki finansowe wejścia w życie projektowanego rozporządzenia wyniosą
5,8 mln zł i ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006.

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Rozwiązania zawarte w omawianym projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionalny.

Przedmiotowe rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 13.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry