Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ..... 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ..... 2005 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

 

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ustala się na 1,86.

 

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 252, poz. 2521).

 

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

Prezes  Rady  Ministrów

 

Uzasadnienie

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późniejszymi zmianami).

Niniejszy projekt zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 252, poz. 2521).

W projekcie rozporządzenia proponuje się podwyższenie, od dnia
1 stycznia 2006 r., wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej o 0,03, tj. z 1,83 do 1,86.

Określony w rozporządzeniu wskaźnik w wysokości 1,86 powoduje wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia (z uwzględnieniem nagród i zapomóg) o ok. 44 zł, tj. o 1,6 %. Przeciętne miesięczne uposażenie po podwyżce wyniesie 2.715 zł.

Skutki finansowe wejścia w życie projektowanego rozporządzenia wyniosą
15,9 mln zł i ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006, w części 42 - Sprawy wewnętrzne oraz części 85 - Budżety wojewodów, w odniesieniu do strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP .

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi w Państwowej Straży Pożarnej.

Rozwiązania zawarte w omawianym projekcie nie będą miały wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionalny.

Przedmiotowe rozporządzenie nie jest objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.

Metryczka

Data publikacji 13.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry