Projekt Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia ... 2005 r. w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia ... 2005 r.w sprawie określenia gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1.     Rozporządzenie określa gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działania żywiołu.

2.     Wykaz gmin i miejscowości, o których mowa w ust. 1, określa ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA.

 

§ 2.

Przepisy rozporządzenia stosuje się przez okres 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

 

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

W załączniku do projektu rozporządzenia określone zostały gminy i miejscowości z terenów województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego, na obszarach których wystąpiły szkody w obiektach budowlanych będące następstwem zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych mających miejsce w pod koniec 2004 r. oraz w 2005 r. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906), właściwi terytorialnie wojewodowie - na podstawie danych przekazanych przez poszkodowane gminy - zgłosili jednostki administracyjne do umieszczenia w rozporządzeniu.

 

Rozporządzenie umożliwi podmiotom, których obiekty budowlane zostały uszkodzone lub zniszczone przez żywioł, skorzystanie z uproszczonych procedur postępowania przed organami administracji architektoniczo-budowlanej przewidzianych w ww. ustawie.

 

Wejście w życie rozporządzenia z dniem ogłoszenia uzasadnione jest szczególną sytuacją oraz koniecznością szybkiego usunięcia szkód w obiektów budowlanych znajdujących się na terenach jednostek administracyjnych określonych w załączniku do wymienionego aktu.

Ocena skutków regulacji (OSR)

 

Rozporządzenie oddziaływać będzie na sytuację prawną podmiotów, których obiekty budowlane znajdujące się na terenach miejscowości ujętych w wykazie stanowiącym załącznik do tego aktu zostały uszkodzone lub zniszczone w wyniku działania powodzi, gradobicia, huraganów lub intensywnych opadów atmosferycznych.

 

Rozporządzenie nie będzie miało znaczącego wpływu na sytuację i rozwój regionalny, pozwoli jednak na szybszą odbudowę infrastruktury budowlanej (publicznej i prywatnej) na terenach jednostek administracyjnych określonych w nowelizacji.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych i nie obciąży budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Remonty i odbudowa obiektów budowlanych będą miały niewielki pozytywny wpływ na lokalne rynki pracy w zakresie usług i produkcji budowlanej.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną gospodarki.

Nie dostrzega się potrzeby przeprowadzania dodatkowych konsultacji społecznych, poza przedstawieniem projektu do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wejście w życie rozporządzenia oddziaływać będzie bowiem na sferę praw i obowiązków jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 10.10.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry