Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia .... 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Sekcji Polskiej Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie"

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się osobowość prawną instytucji kościelnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Sekcja Polska Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie" z siedzibą w Warszawie, utworzonej za zgodą Konferencji Episkopatu Polski przez Stowarzyszenie "Pomoc Kościołowi w Potrzebie", powołane dekretem Stolicy Apostolskiej.

 

§    2.     Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.

 

Uzasadnienie

Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, pismem z dnia 24 sierpnia 2004 r., wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie osobowości prawnej Sekcji Polskiej Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie". Siedzibą tej instytucji kościelnej jest Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Sekcja Polska Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie" utworzona została przez Stowarzyszenie "Pomoc Kościołowi w Potrzebie" w dniu 8 lipca 2004 r.

Stowarzyszenie to, z siedzibą w Königstein (RFN), utworzone zostało w dniu 7 kwietnia 1984 r. przez Stolicę Apostolską dekretem nr 172973/1 Kongregacji do spraw Duchowieństwa.

332 zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, podjęło uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie w Polsce Sekcji Polskiej Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie".

Podstawowym celem Sekcji Polskiej jest wspieranie działalności oraz inicjatyw o charakterze duszpasterskim w szczególności w rejonach świata, gdzie kościoły są prześladowane i nie mogą sprawować swojej misji. Cele te realizowane będą przede wszystkim poprzez udzielanie księżom i misjonarzom stypendiów, wspieranie i kształcenie osób głoszących Ewangelię, wspieranie budowy świątyń oraz szkół i centrów młodzieżowych, świadczenie pomocy materialnej zakonom kontemplacyjnym i seminariom duchownym, wspieranie katolickich mediów i literatury religijnej, a także wspieranie uchodźców i ofiar katastrof.

Środki na realizację celów pochodzić będą z subwencji, dotacji, darowizn, zbiórek oraz z działalności gospodarczej.

Organami Sekcji Polskiej są: Rada Sekcji i Sekretariat Sekcji. Osobą reprezentującą Sekcję jest Dyrektor Sekretariatu w zakresie zwykłego zarządu, w sprawach przekraczających zwykły zarząd wymagane jest wspólne działanie Dyrektora Sekretariatu i Przewodniczącego Sekcji.

Biorąc pod uwagę, że Sekcja Polska Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie" wyczerpuje dyspozycje art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 4 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie 28 lipca 1993 r. (Dz. U. Nr 51 z 1998 r., poz. 318), a jej statut zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego, zaś uzyskanie osobowości prawnej przyczyni się do uzyskania większej sprawności działania, a tym samym ułatwi osiągnięcie celów statutowych, wnosi się o wydanie przedmiotowego rozporządzenia.

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, na sytuację i rozwój regionalny. Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej i nie wymaga konsultacji społecznych.

Rozporządzenie to nie spowoduje żadnych skutków dla budżetu Państwa.

Metryczka

Data publikacji 10.10.2005
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry