Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ... 2005 roku w sprawie dodatkowych świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej w związku z delegowaniem do pełnienia służby w kontyngencie poza granicami państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ... 2005 roku w sprawie dodatkowych świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej w związku z delegowaniem do pełnienia służby w kontyngencie poza granicami państwa

 

Na podstawie art. 147m pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.1))) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Rozporządzenie określa dodatkowe świadczenia przysługujące funkcjonariuszom Straży Granicznej w związku z delegowaniem do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa, wydzielonym do udziału w:

1)     organizowaniu i kontroli ruchu granicznego;

2)     organizowaniu ochrony granicy państwowej;

3)     zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej;

4)     szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych;

5)     przedsięwzięciach reprezentacyjnych.

 

§ 2.

Funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej “funkcjonariuszem", delegowanemu do pełnienia służby w kontyngencie, o którym mowa w § 1, niezależnie od uprawnień określonych w odrębnych przepisach, przysługują:

1) dodatkowe wyposażenie;

2)   nieodpłatne dostarczanie przesyłek listowych z kraju do miejsca pełnienia służby poza granicami państwa oraz nadawanie ich do kraju;

3)  bezpłatny limit rozmów telefonicznych;

4)   nieodpłatne korzystanie z codziennej prasy polskiej o zasięgu ogólnokrajowym, z mediów elektronicznych i Internetu.

 

§ 3.

Funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby w kontyngencie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 - 4, niezależnie od świadczeń, o których mowa w § 2, przysługują:

1)     bezpłatne uczestnictwo w kursie nauki języka obcego;

2)     urlop dodatkowy;

3)     urlop w związku z pełnieniem służby w miejscu o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia;

4)     urlop zdrowotny;

5)     bezpłatny przejazd z rejonu działania kontyngentudo kraju i z powrotem, w związku z wykorzystywaniem urlopu okolicznościowego;

6)     bezpłatne ubezpieczenie z tytułu utraty przedmiotów osobistego użytku, ich zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzenia pozostającego ze służbą lub innego zdarzenia, na którego istnienie nie miał wpływu.

 

§ 4.

 1. Dodatkowe wyposażenie, o którym mowa w § 2 pkt 1, obejmuje:

1)  wykaz dyżurnych telefonów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych lub przedstawicielstw państw biorących udział w misji zagranicznej, w której uczestniczy kontyngent;

2) informację pisemną o przypadkach i zasadach dopuszczalnego użycia broni palnej oraz zastosowania środków przymusu bezpośredniego, obowiązujących w misji zagranicznej, w której uczestniczy kontyngent;

3)  notatkę sporządzoną w języku urzędowym państwa, na którego terytorium funkcjonariusz przebywa, zawierającą informację o statusie prawnym funkcjonariusza oraz prośbę o udzielenie mu koniecznej pomocy,

4)  dokumenty pomocnicze, takie jak: mapa państwa lub regionu, w którym stacjonuje kontyngent, rozkład tras i jazdy ważniejszych środków komunikacji oraz słownik językowy zapewniający podstawowe słownictwo do komunikowania się z ludnością tego państwa.

2. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje funkcjonariuszowi kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz jest przygotowywany do pełnienia służby poza granicami państwa.

 

§ 5.

 1. Bezpłatny limit rozmów telefonicznych, o którym mowa w § 2 pkt 3, wynosi piętnaście minut miesięcznie i jest realizowany za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych kontyngentu Straży Granicznej.

2. W przypadku braku możliwości realizacji prawa do bezpłatnego limitu rozmów telefonicznych w sposób określony w ust. 1, funkcjonariuszowi wypłaca się miesięczny ryczałt pieniężny w wysokości 20 USD.

§ 6.

1. Urlop dodatkowy, o którym mowa w § 3 pkt 2, przysługuje funkcjonariuszowi przed rozpoczęciem pełnienia służby poza granicami państwa.

2. Urlop przysługuje w wymiarze od trzech do pięciu dni kalendarzowych, w zależności od odległości pomiędzy miejscem szkolenia lub zgrupowania, w którym uczestniczy funkcjonariusz i miejscem jego zamieszkania.

3. Urlopu udziela kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełni służbę bezpośrednio przed wyjazdem z kraju.

§ 7.Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w miejscu o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia, przysługuje urlop w wymiarze 2 dni kalendarzowych za każdy miesiąc służby.

1.       Miejsca o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia określają przepisy dotyczące wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.

2.       Urlopu udziela kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełni służbę bezpośrednio po powrocie do kraju.

 

§ 8.

1. Urlop zdrowotny, o którym mowa w § 3 pkt 4, przysługuje funkcjonariuszowi w wymiarze jednego dnia kalendarzowego za każde rozpoczęte dziesięć dni pełnienia służby poza granicami państwa.

2. Łączny wymiar urlopu zdrowotnego nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych.

3.  Urlop zdrowotny powinien zostać wykorzystany przez funkcjonariusza łącznie z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym i urlopem, o którym mowa w § 7, bezpośrednio po powrocie do kraju.

4. Urlopu zdrowotnego udziela kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełni służbę bezpośrednio po powrocie do kraju.

 

§ 9.

Czas pozostawania na urlopach, o których mowa w § 6, § 7 i § 8, wlicza się do okresu służby pełnionej w Straży Granicznej. Za czas trwania urlopów funkcjonariusz zachowuje prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 10.

1. Funkcjonariuszowi w razie śmierci lub obłożnej choroby najbliższego członka rodziny, przysługuje bezpłatny przejazd z rejonu działania kontyngentu do kraju i z powrotem.

2. Najbliższymi członkami rodziny funkcjonariusza, o których mowa w ust. 1, są małżonek, dzieci własne, przysposobione oraz przyjęte na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, dzieci małżonka, a także rodzice i rodzeństwo.

 

§ 11.

Zakres i sumę ubezpieczenia, o którym mowa w § 3 pkt 6, określa umowa ubezpieczenia zawarta między ministrem właściwym do spraw wewnętrznych a zakładem ubezpieczeń, z tym że suma ubezpieczenia nie może przekraczać równowartości kwoty 500 USD dla jednego funkcjonariusza.

 

§ 12.

W przypadku śmierci funkcjonariusza zapewnia się bezpłatny przewóz zwłok do kraju. Jeżeli śmierć funkcjonariusza nastąpiła w związku z wykonywaniem przez niego zadań służbowych - na wniosek rodziny lub innej osoby organizującej pogrzeb - zapewnia się także uroczysty pogrzeb.

 

§ 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

 

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

 

 

Uzasadnienie

                   Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatkowych świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej w związku z delegowaniem do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa, stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 147m pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Przepis ten został wprowadzony do ustawy o Straży Granicznej ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757).

Ustawa ta stworzyła możliwość delegowania funkcjonariusza Straży Granicznej do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa wydzielonym do udziału w organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej, zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych i w przedsięwzięciach reprezentacyjnych.

Opracowując projektowane rozporządzenie oparto się na przyjętych już uregulowaniach dotyczących szczegółowych uprawnień i obowiązków żołnierzy niezawodowych pełniących służbę poza granicami państwa oraz w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami kraju.

Projektowane rozporządzenie określa:

1)     w § 1 - zakres przedmiotowy projektowanego aktu prawnego;

2) w § 2 - rodzaje dodatkowych świadczeń przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej w związku z delegowaniem do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa wydzielonym do udziału w organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej, zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych i w przedsięwzięciach reprezentacyjnych;

3)  w § 3 - rodzaje dodatkowych świadczeń przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej w związku z delegowaniem do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa wydzielonym do udziału w organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej, zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej;

4)  w § 4 - dodatkowe wyposażenie przysługujące funkcjonariuszowi Straży Granicznej w związku z delegowaniem do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa;

5)  w § 5 - wielkość bezpłatnego limitu rozmów telefonicznych przysługującego funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ciągu miesiąca, a w przypadku niemożliwości realizacji prawa do bezpłatnego limitu rozmów telefonicznych wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego i walutę w której jest on wypłacany;

6)  w § 6 - warunki przyznawania, wymiar i przełożonego uprawnionego do udzielania urlopu dodatkowego przed rozpoczęciem pełnienia służby poza granicami kraju;

7)  w § 7 - warunki przyznawania, wymiar, termin i przełożonego uprawnionego do udzielania urlopu dodatkowego z tytułu pełnienia służby w miejscu o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia;

8)  w § 8 - warunki przyznawania, wymiar, termin i przełożonego uprawnionego do udzielania urlopu zdrowotnego w związku z delegowaniem do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa;

9)  w § 10 - warunki przysługiwania funkcjonariuszowi prawa do bezpłatnego przejazdu z rejonu działania kontyngentu Straży Granicznej do kraju i z powrotem;

10)            w § 11 - prawo do bezpłatnego ubezpieczenia przedmiotów osobistego użytku, w przypadku ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzenia pozostającego w związku ze służbą lub innego zdarzenia, na którego istnienie funkcjonariusz nie miał wpływ;

11)            w § 12 - prawo do bezpłatnego przewozu zwłok funkcjonariusza do kraju oraz warunki zapewnienia uroczystego pogrzebu, w przypadku śmierci funkcjonariusz poza granicami państwa.

 

Wstępna ocena skutków regulacji (OSR)

1)     wpływ regulacji na sektor finansów publicznych - wejście w życie rozporządzenia spowoduje w przyszłości dodatkowe skutki finansowe w budżecie państwa, w części dotyczącej ministra właściwego do spraw wewnętrznych; wysokości tych skutków nie sposób obecnie określić ani przewidzieć, gdyż będą uzależnione od liczby kontyngentów, liczebności poszczególnych kontyngentów, czasu przez jaki będą pozostawać poza granicami państwa, zakresu ich zadań i obszarów działania,

2)     wpływ regulacji na rynek pracy - projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy,

3)     wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki - projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki,

4)     wpływ na sytuację i rozwój regionów - projekt nie wpłynie również na sytuację i rozwój regionów,

5)     przedmiot projektu rozporządzenia nie jest regulowany w prawie Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 26.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry