Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia................. 2005r. w sprawie udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

Rozporządzenie Rady Ministrówz dnia................. 2005r. w sprawie udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej

 

Na podstawie art.199f ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz.2742, z 2005r. Nr 180, poz. 1496) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)     tryb udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej;

2)     wzór wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej;

3)      zakres informacji udzielanych organom właściwym w sprawach wydawania zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3. Decyzję w sprawie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej wydaje się na pisemny wniosek zainteresowanego obywatela polskiego z tym, że obywatele polscy będący byłymi żołnierzami zawodowymi składają wniosek za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy lub jego pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

 

§ 4. Organ właściwy do wydania decyzji w sprawie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej przed wydaniem decyzji uzyskuje informacje, o których mowa w art. 199b i art. 199c ust.1 pkt 3-4, ust.2 pkt 1-5 ustawy, od wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy lub jego pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące, a jeżeli wnioskodawca zamieszkuje za granicą od wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce ostatniego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące.

 

§ 5. Organy właściwe w sprawach wydawania zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, przed wydaniem zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, zasięgają opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych w szczególności w sprawach, o których mowa w art.199c ust.1 pkt 1 i 2 ustawy.

 

§ 6. Decyzja o udzieleniu zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej w szczególności zawiera:

1)     nazwę obcego wojska lub obcej organizacji wojskowej;

2)     nazwę państwa, w którym obywatel polski może przyjąć służbę;

3)     termin, w ciągu którego można podjąć służbę, nie dłuższy niż jeden rok;

4)     okres na jaki udziela się zgody;

5)     pouczenie o obowiązku powiadomienia polskiego urzędu konsularnego o terminie i miejscu rozpoczęcia oraz zakończenia służby w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej;

6)     informację, że udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej nie rodzi odpowiedzialności organów Rzeczypospolitej Polskiej za następstwa podjęcia tej służby.

 

§ 7.1. Polski urząd konsularny po otrzymaniu informacji od wnioskodawcy o terminie i miejscu rozpoczęcia oraz zakończenia służby w obcym wojsku lub w obcej organizacjiwojskowej przekazuje niezwłocznie tę informację organowi, który udzielił obywatelowi polskiemu zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, a w przypadku osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej również właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

2. Polski urząd konsularny po otrzymaniu informacji, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej (Dz.U. Nr.180 ,poz.1496), zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące osoby zgłaszającej informację, lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa - Śródmieście - w wypadku braku danych dotyczących właściwości wojskowego komendanta uzupełnień względem tej osoby.

 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1)

 

Prezes Rady Ministrów

 

1) niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004r. w sprawie udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz.U. Nr 175, poz.1813),

 

Uzasadnienie

 

do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 199f ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn.zm.). Treść delegacji ustalona została przez art.1 pkt 42 (dział VIa - Udzielanie zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 180, poz. 1496).

Z mocy wskazanej wyżej ustawy projekt określa tryb postępowania organów obowiązanych do rozpatrywania spraw obywateli polskich, wnioskujących o wyrażenie zgody na przyjęcie przez nich służby w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej. W ramach ww. trybu zaproponowany został zakres informacji o jakie mogą występować organy właściwe w sprawach udzielania zgody do ministra właściwego do spraw zagranicznych, oraz wojskowego komendanta uzupełnień. Ponadto proponuje się zakres informacji jaki może uzyskać minister właściwy do spraw wewnętrznych od Ministra Obrony Narodowej. Uwzględnione przy tym zostały projektowane ustawowo przepisy warunkujące udzielenie zgody na przyjęcie służby w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej.

Wskazuje się także zainteresowanym obywatelom na formę, zakres i treść dokumentów obowiązujących w procedurze ubiegania się o uzyskanie przedmiotowej zgody.

Przedkładany projekt dostosowany został do rozróżnionego w projekcie ustawy statusu obywateli wynikającego z ich stosunku do powszechnego obowiązku obrony, a w tym do obowiązku służby wojskowej.

Stosownie do wytycznych zawartych w delegacji ustawowej projektodawca zaproponował wzór wniosku składanego w przedmiotowej sprawie do właściwego organu, jak również treść decyzji administracyjnej wydawanej przez organ obywatelowi, stosownie do złożonego wniosku.

W projekcie zaproponowano także regulacje określające postępowanie polskich urzędów konsularnych na okoliczność powiadamiania właściwego organu, który udzielił zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej o dacie rozpoczęcia i zakończenia pełnienia służby w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej.

 

Ocena skutków regulacji.

 

1. Podmiotami na które będą oddziaływać przepisy projektowanego rozporządzenia będą obywatele Rzeczypospolitej Polskiej ubiegający się o przyjęcie do służby w siłach zbrojnych lub organizacjach wojskowych państw obcych w zakresie odnoszącym się wyłącznie do sposobu, formy i treści zwracania się do określonych ustawowo organów państwa, jak również na organy państwa zobowiązane z mocy ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej do rozpatrywania przedmiotowych wniosków obywateli i wydawania stosownych decyzji administracyjnych w tym zakresie jak również organy pośrednio zaangażowane w ten proces, tj. minister właściwy do spraw zagranicznych, polskie urzędy konsularne, Krajowy Rejestr Karny oraz wojskowi komendanci uzupełnień.

2. Z uwagi na zakres regulacji projektowanego rozporządzenia (tryb postępowania organów oraz treść składanego wniosku oraz wydawanej decyzji administracyjnej) nie dostrzega się celowości poddawania przedmiotowego projektu konsultacjom społecznym.

3. Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa.

4. Projektowane rozporządzenie nie będzie oddziaływać na rynek pracy, bowiem przedmiot regulacji nie odnosi się wprost do problematyki zatrudnienia, rynków pracy, bezrobocia, prawa pracy, pracodawców, pracowników, związków zawodowych.

5. Projektowane rozporządzenie nie będzie oddziaływać negatywnie na segmenty rynku i zakłócać w jakikolwiek sposób mechanizmów konkurencji.

6. Nie przewiduje się oddziaływania rozporządzenia na segmenty funkcjonowania państwa. Sytuacja i rozwój regionalny nie jest uzależniony od przedmiotowego rozporządzenia.

7. Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 23.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry