Projekt Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia ........... 2005 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r.

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) oraz Obrony Narodowej z dnia ........... 2005 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r.

 

Na podstawie art.35 ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 i Nr 277, poz.2742 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 496) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. W okresie od dnia 6 lutego do dnia 28 kwietnia 2006 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobór mężczyzn urodzonych w 1987 r.

2. Obowiązkowi stawienia się do poboru w terminie, o którym mowa w ust.1, podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1982 - 1986, którzy dotąd nie stawili się do poboru.

3. Do poboru wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się

ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

§ 2. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się poborowych urodzonych w latach 1982 - 1986, którzy ze względu na stan zdrowia zostali uznani za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru.

§ 3. Do stawienia się do poboru wzywa się poborowych urodzonych w latach 1982 - 1986, którzy nie zostali powołani do odbycia zasadniczej służby wojskowej i złożyli wniosek o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 4. Do poboru wzywa się kobiety urodzone w latach 1982 - 1988 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, o których mowa w art.48 ust.2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a także kobiety, które w roku szkolnym 2005/2006 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych.

§ 5. Termin ogłoszenia poboru wyznacza się na dzień 23 stycznia 2006 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Obrony Narodowej

 

1)          Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134, poz.1436 i Nr 283, poz.2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz.164).

 

Uzasadnienie

 

            Przedkładany projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.35 ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 i Nr 277, poz.2742 oraz z 2005r. Nr 180, poz. 496).

            Rozporządzenie określa czas trwania i termin ogłoszenia poboru oraz kategorie osób podlegających stawiennictwu do poboru na podstawie przepisów powołanej ustawy.

            Obowiązek zgłoszenia się do poboru osób wymienionych:

  • w § 1 ust.1 - wynika z art.32 ust.1 ustawy,
  • w § 1 ust.2 - wynika z art.32 ust.7 ustawy,
  • w § 1 ust.3 - wynika z art.32 ust.3 ( zmieniony przez art.1 pkt 7 lit.a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej - Dz.U. Nr 180, poz. 496),
  • w § 2 - wynika z art.32 ust.7,
  • w § 3 - wynika z art.28 ust.4 ustawy,
  • w § 3 - wynika z art.48 ust.1 ustawy w związku z związku z art.48 ust.2 ustawy zmienionym przez  art.1 pkt 22 lit.b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej  oraz § 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru  (Dz.U. Nr 86, poz.802).

Określenie terminu (daty) ogłoszenia poboru wynika z art. 35 ust.5 w brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 10 lit.b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie ustawy o służbie zastępczej.

Art. 32 ust.4a ustawy dodany przez art.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o służbie zastępczej (Dz.U.Nr 180, poz496) definiuje pojęcie poboru (jasno określa co obejmuje stawienie się do poboru), w ust. 4b ustawy wymienione są czynności wykonywane w trakcie poboru, natomiast w ust. 4c ustawy wskazano organy upoważnione do wykonywania tych czynności, ust.5 ustawy określa organ upoważniony do wezwania poborowego do poboru. W związku z zawartym w ustawie o powszechnym obowiązku obrony wyczerpującym katalogiem: definicji poboru, czynności wykonywanych przez właściwe organy - w projekcie rozporządzenia nie powtarzano zgodnie z techniką legislacyjną przepisów ustawy.

            Ze względu na przedmiot regulacji uznano, że poddanie projektowanego aktu normatywnego konsultacji społecznej jest niecelowe.

            Wydanie przedmiotowego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny; nie spowoduje również dodatkowych skutków prawnych i nie naruszy wewnętrznej spójności systemu prawa; nie wywoła dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa. Pobór finansowany jest z budżetu państwa w części, którą dysponują wojewodowie. Środki finansowe na przeprowadzenie poboru planowane są każdego roku przez wojewodów i ujęte w ustawie budżetowej w Dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75045 - Komisje poborowe.

            Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 23.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry