Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ......... 2005 r. w sprawie wysłuchania publicznego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ......... 2005 r. w sprawie wysłuchania publicznego

 

Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Rozporządzenie określa tryb przeprowadzania wysłuchania publicznego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zwanej dalej "ustawą", oraz sposób dokumentowania jego przebiegu.

 

§ 2.

 

Decyzję o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego podejmuje się z uwzględnieniem skali zainteresowania rozwiązaniami zawartymi w projekcie aktu normatywnego, ocenianej na podstawie liczby zgłoszeń, o których mowa w art. 7 ustawy.

 

§ 3.

 

Wysłuchanie publiczne może być przeprowadzone łącznie z międzyresortową konferencją uzgadniającą organizowaną dla przedstawicieli organów państwowych albo samodzielnie - wyłącznie z udziałem podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego w trybie art. 7 ustawy.

 

§ 4.

 

1.     Wysłuchanie publiczne organizuje i prowadzi przedstawiciel komórki organizacyjnej urzędu odpowiedzialnej za opracowanie projektu aktu normatywnego. W przypadku, gdy projekt aktu normatywnego został opracowany w urzędzie podległym lub nadzorowanym przez ministra kierującego działem administracji rządowej, wysłuchanie publiczne może być zorganizowane i prowadzone przez przedstawiciela tego urzędu.

2.     W przypadku, gdy wysłuchanie publiczne jest przeprowadzane łącznie z międzyresortową konferencją uzgadniającą, może je prowadzić przedstawiciel komórki organizacyjnej urzędu właściwej do spraw prawnych, jeżeli zgodnie z przepisami wewnętrznymi koordynuje ona prace legislacyjne.

 

§ 5.

 

Do udziału w wysłuchaniu publicznym dopuszcza się wyłącznie podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego w terminie określonym w art. 9 ust. 3 ustawy, wskazane imiennie w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 7 ustawy.

 

§ 6.

 

Prowadzący wysłuchanie publiczne, w miarę możliwości, umożliwia przedstawienie stanowiska wszystkim uczestnikom wysłuchania publicznego, z tym że jeżeli ze zgłoszenia wynika, iż niektóre podmioty będą prezentować stanowisko tożsame, prowadzący wysłuchanie publiczne może je zobowiązać do uzgodnienia wspólnego reprezentanta w celu przedstawienia ich racji i argumentów.

 

§ 7.

 

Prowadzący wysłuchanie publiczne na bieżąco ustosunkowuje się do opinii prezentowanych przez uczestników wysłuchania publicznego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stanowisko wobec tych opinii może być przedstawione w terminie późniejszym, w formie pisemnej.

 

§ 8.

 

1.     Przebieg wysłuchania publicznego dokumentuje się w formie protokołu.

2.     Protokół wysłuchania publicznego powinien zawierać:

1)     oznaczenie osób biorących udział w dyskusji w trakcie wysłuchania publicznego, wraz ze wskazaniem podmiotów, na rzecz których działają;

2)     główne tezy opinii prezentowanych przez osoby, o których mowa w pkt 1;

3)     stanowisko prowadzącego wysłuchanie publiczne wobec prezentowanych opinii.

3.     Protokół wysłuchania publicznego jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 9.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 marca 2006 r.

 

Prezes Rady Ministrów

 

Uzasadnienie

 

            Niniejsze rozporządzenie reguluje instytucję wysłuchania publicznego, która została pomyślana jako jeden z głównych instrumentów zapewnienia jawności przebiegu procesu legislacyjnego. Zgodnie z intencjami twórców ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) - w trakcie wysłuchania publicznego każda osoba zainteresowana rozwiązaniami przyjmowanymi w aktach prawnych, w tym zawodowi lobbyści, będzie mogła wyrazić swoją opinię na temat proponowanych regulacji,  oczekując jednocześnie ustosunkowania się do niej autorów tych rozwiązań.

            Zgodnie z ustawą, wysłuchanie publiczne nie jest instytucją obligatoryjną; jego przeprowadzenie stanowić ma autonomiczną decyzję organu, który przygotowuje projekt aktu normatywnego. Dostrzegając jednak potrzebę wskazania pewnych sugestii (kryteriów), jakimi organy powinny się kierować przy podejmowaniu tej decyzji zaproponowano, aby wysłuchanie publiczne było organizowane w zależności od napływających do organu sygnałów o znaczeniu projektowanych rozstrzygnięć dla określonych grup lub środowisk. W takiej sytuacji bowiem wysłuchania publiczne - jako forma ujawniania i prezentowania racji i argumentów wszystkich zainteresowanych - z całą pewnością powinny być przeprowadzane.

            Projektowane rozporządzenie określa aspekt organizacyjny wysłuchań publicznych.

            Ze względu na podobieństwo instytucji wysłuchania publicznego z przeprowadzanymi - w przypadku rozbieżności - międzyresortowymi konferencjami uzgadniającymi określonymi w Regulaminie pracy Rady Ministrów, zaproponowano możliwość łącznego (wspólnego) organizowania obydwu tych narad.

            Ze względu na fakt, że wysłuchania publiczne będą - jak się zakłada - odnosiły się do rozwiązań merytorycznych projektów uznano, że najwłaściwszym podmiotem do ich organizowania będzie komórka lub jednostka, która zaproponowała te rozwiązania (komórka merytoryczna).

 

Ocena skutków regulacji

 

            Rozporządzenie dookreśla instrument prezentowania stanowisk wobec projektowanych aktów prawnych przez podmioty spoza sfery administracji państwowej, i jako takie ma istotne znaczenie dla odbiorców społecznych.

            Wdrożenie rozwiązań w nim przewidzianych powinno w perspektywie wpłynąć na zwiększenie przejrzystości procesu legislacyjnego i zagwarantowanie udziału w nim grup interesu i tzw. czynnika społecznego. Poszerzony obszar konsultacji może z kolei wpłynąć na lepszą jakość tworzonego prawa, jeśli w trakcie procesu legislacyjnego będą brane pod uwagę stanowiska różnych podmiotów, także funkcjonujących w obszarze bezpośrednio związanym z projektowanymi rozwiązaniami.

            Rozporządzenie nie wywoła skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ani też nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki oraz rozwój regionalny.

            W ramach przeprowadzania konsultacji społecznych projekt rozporządzenia będzie umieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Metryczka

Data publikacji 23.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry