Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.......... 2005 r. w sprawie trybu zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia.......... 2005 r. w sprawie trybu zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych

 

Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych następuje w formie pisemnej, na urzędowym formularzu, czytelnie podpisanym przez zgłaszającego lub osoby upoważnione zgodnie z odrębnymi przepisami do jego reprezentowania - w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej.

2.     Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2.

 

1.     Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, składa się:

1)     w przypadku prac nad projektami aktów normatywnych będących na etapie uzgodnień z członkami Rady Ministrów - nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty udostępnienia projektu aktu normatywnego w Biuletynie Informacji Publicznej, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;

2)     w przypadku prac nad projektami aktów normatywnych będących na etapie parlamentarnej procedury legislacyjnej - nie później niż w terminie 2 tygodni od daty pierwszego czytania projektu aktu normatywnego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.     Zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

§ 3.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 marca 2006 r.

 

Prezes Rady Ministrów

 

Uzasadnienie

 

            Niniejsze rozporządzenie określa tryb zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych, a w szczególności wzór urzędowego formularza zgłoszenia oraz terminy przewidziane na składanie zgłoszeń.

            Proponowane przepisy umożliwiają realizację ustawowych norm gwarantujących wszystkim zainteresowanym udział w wypracowywaniu konkretnych regulacji prawnych.

            Instytucja zgłaszania zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego służy przede wszystkim dopuszczeniu do udziału w wysłuchaniu publicznym, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

            Samo wysłuchanie - zgodnie z art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 powołanej ustawy - jest jednak instytucją fakultatywną, której przeprowadzenie będzie zależało od autonomicznej decyzji właściwego organu lub osób działających w jego imieniu.

            Należy jednak przyjąć, że przy podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu lub nieprzeprowadzeniu wysłuchania publicznego trzeba uwzględniać napływające zgłoszenia do udziału w pracach legislacyjnych. Gdyby nie zostały one w taki sposób wzięte pod uwagę, można je również potraktować jako element konsultacji społecznych i odnieść się do nich w odpowiedniej części oceny skutków regulacji projektu.

 

Ocena Skutków Regulacji

 

a)                    rozporządzenie umożliwi wszystkim zainteresowanym - osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym, grupom interesu i innym instytucjom - udział w tworzeniu przepisów prawnych;

b)                   rozporządzenie nie wywoła skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ani też nie będzie oddziaływało na dziedziny: rozwoju regionalnego, konkurencyjności gospodarki, rynek pracy;

c)                    w ramach przeprowadzania konsultacji społecznych projekt rozporządzenia będzie umieszczony na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, co umożliwi wszystkim zainteresowanym jego treścią zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji.

 

Metryczka

Data publikacji 23.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry