Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia........... 2005 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia........... 2005 r. w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

 

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Rozporządzenie określa:

1)     sposób zgłaszania i dokonywania wpisów oraz ich aktualizacji w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową "zwanego dalej rejestrem";

2)     rodzaje dokumentów potwierdzających prawdziwość danych podanych w zgłoszeniu do rejestru;

3)     wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru;

4)     wysokość opłaty za wpis do rejestru.

 

§ 2.

 

1.     W rejestrze wpisuje się dane i informacje według następującego porządku:

1)     liczbę kolejną wpisu;

2)     datę wpisu do rejestru i daty wpisów późniejszych zmian;

3)     firmę przedsiębiorcy wykonującego zawodową działalność lobbingową albo imię i nazwisko osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą wykonującej taką działalność;

4)     siedzibę  albo adres podmiotu, o którym mowa w pkt 3;

5)     numer Krajowego Rejestru Sądowego albo numer w ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku przedsiębiorców wykonujących zawodową działalność lobbingową;

6)     adnotacje o wykreśleniu z rejestru;

7)     sygnaturę akt;

8)     uwagi.

 

2.     Dla każdego podmiotu wpisanego do rejestru prowadzi się dodatkowe, oddzielne akta obejmujące dokumenty będące podstawą dokonania wpisów w rejestrze.

 

§ 3.

 

1.     Wpis do rejestru jest dokonywany na podstawie zgłoszenia.

2.     Zgłoszenie składa się na urzędowym formularzu, czytelnie podpisanym przez zgłaszającego lub osoby upoważnione do jego reprezentowania - w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej. Zgłoszenie można także składać na formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularza urzędowego.

3.     Do zgłoszenia dołącza się dowód wniesienia opłaty za dokonanie wpisu do rejestru oraz następujące dokumenty, w celu potwierdzenia prawdziwości danych podanych w zgłoszeniu:

1)     kserokopie stron dowodu osobistego - w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcą wykonujących zawodową działalność lobbingową na podstawie umowy cywilnoprawnej;

2)     aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku przedsiębiorców wykonujących zawodową działalność lobbingową.

4.     Wzór formularza zgłoszenia stanowi załącznik nr l do rozporządzenia.

 

§ 4.

 

Wpis do rejestru polega na wprowadzeniu do systemu informatycznego danych zawartych w zgłoszeniu oraz w dokumentach dołączonych do zgłoszenia. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zgłoszenia.

 

§ 5.

 

Przepisy § 3 i § 4 stosuje się odpowiednio do aktualizacji danych zawartych w rejestrze, z tym że od wniosku o dokonanie aktualizacji wpisu w rejestrze nie jest pobierana opłata, a dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3, dołącza się tylko w zakresie, w jakim wymagają one  aktualizacji.

 

§ 6.

 

1.     Wykreślenie z rejestru następuje na podstawie:

1)     wniosku podmiotu wpisanego do rejestru lub osób upoważnionych do jego reprezentowania wskazującego na zaprzestanie wykonywania działalności lobbingowej, złożonego organowi prowadzącemu rejestr;

2)     przekazanego przez sąd prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodowej działalności lobbingowej.

2.     Od wykreślenia z rejestru nie pobiera się opłaty.

 

§ 7.

 

1.     Organ prowadzący rejestr wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru, na jego żądanie, zaświadczenie o wpisie do rejestru.

2.     Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane bezpośrednio podmiotowi wpisanemu do rejestru.

3.     Wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

§ 8.

 

Opłata za wpis do rejestru wynosi 100 zł.

 

§ 9.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 marca 2006 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

Uzasadnienie

 

            Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414).

            Rejestr ten, w połączeniu z obowiązkiem przedstawienia zaświadczenia o wpisie do rejestru przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową (art. 15 ustawy) - stanowi instrument zapewnienia jawności wykonywania działalności lobbingowej.

W projekcie określono sposób i tryb zgłaszania i dokonywania wpisów w rejestrze oraz jego aktualizacji, wzory formularzy związanych z prowadzeniem rejestru, rodzaje dokumentów stanowiących podstawę wpisu do rejestru, potwierdzających prawdziwość danych podanych w zgłoszeniu oraz wysokość opłaty przewidzianej za dokonanie wpisu.

            Na mocy ustawy rejestr prowadzić będzie, w formie informatycznej bazy danych, posiadającej wyodrębnione części na poszczególne informacje, minister właściwy do spraw administracji publicznej.

            Podmioty, które wykonywać będą zawodową działalność lobbingową będą miały obowiązek zgłoszenia swojej działalności do rejestru.

            Zgłoszenie do rejestru będzie składane na urzędowym formularzu. Dopuszczono również możliwość zgłaszania na kserokopiach bądź wydrukach komputerowych formularzy urzędowych.

            Wzór formularza zgłoszenia uwzględnia również - podawane na zasadzie dobrowolności - informacje o zamierzonym obszarze wykonywania zawodowej działalności lobbingowej. Można bowiem założyć, że część podmiotów, zwłaszcza reprezentujących własne interesy, będzie działała w ściśle określonym zakresie. Tego typu informacje zamieszczone w rejestrze miałyby charakter dookreślająco-porządkowy.

 

            Do zgłoszenia wymagane będzie dołączenie:

1)           wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku przedsiębiorcy wykonującego zawodową działalność lobbingową;

2)           zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualnie działalność lobbingową, wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej;

3)           kserokopii stron dowodu osobistego - w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami;

4)           dowodu wniesienia opłaty za dokonanie wpisu do rejestru.

            Wysokość opłaty za dokonanie wpisu do rejestru ustalono na poziomie 100 zł.

            Z chwilą zgłoszenia do rejestru, dla każdego podmiotu zakładane będą oddzielne, dodatkowe akta obejmujące dokumenty stanowiące podstawę dokonywania wpisów.

            Wpis uznawać się będzie za dokonany z chwilą wprowadzenia do systemu informatycznego danych zawartych w zgłoszeniu oraz w dokumentach dołączonych do zgłoszenia, co następować będzie nie później niż w terminie trzech dni od dnia złożenia zgłoszenia.

            Przepisy dotyczące dokonania wpisu stosowane będą odpowiednio do aktualizacji danych zawartych w rejestrze, przy czym dokumenty potwierdzające prawdziwość danych podanych w zgłoszeniu dołączane będą tylko w takim zakresie, w jakim wymagały one będą aktualizacji. Od wniosku o aktualizację wpisu nie będzie pobierana opłata. Brak opłaty od wniosku o aktualizację pomyślany został jako "zachęta" do zgłaszania danych, które uległy zmianie.

            Każdy podmiot wpisany do rejestru będzie mógł zwrócić się do organu prowadzącego rejestr z prośbą o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru, gdyż zgodnie z art. 15 ustawy zobowiązany będzie je przedstawiać organowi władzy publicznej lub pracownikowi urzędu obsługującego organy władzy publicznej, przed którymi będzie występował.

            Podmiot wykonujący działalność lobbingową będzie wykreślany z rejestru na podstawie:

1)     własnego oświadczenia, że zaprzestał on wykonywania działalności lobbingowej, złożonego organowi prowadzącemu rejestr;

2)     przekazanego przez sąd prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodowej działalności lobbingowej.

Od wykreślenia z rejestru, podobnie jak w sytuacji dokonywania aktualizacji, nie będzie pobierana opłata.

 

Ocena skutków regulacji

 

            Zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu ustawy przyjętego przez Radę Ministrów utworzenie rejestru spowoduje koszty dla budżetu państwa w wysokości ok. 20 000 zł. Suma taka jest zabezpieczona w projekcie budżetu na 2006 r. w części 17 - Administracja publiczna.

            Rozporządzenie nie wywoła skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ani też nie wpłynie na rozwój regionalny, konkurencyjność gospodarki i rynek pracy.

            W ramach przeprowadzania konsultacji społecznych projekt rozporządzenia będzie zamieszczony na stronach internetowych Ministerstwa, co umożliwi wszystkim zainteresowanym zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących jego treści.

 

Metryczka

Data publikacji 23.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry