Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia....2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agenc

RozporządzenieMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracji1 z dnia....2005 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 

Na podstawie art.32 ust. 2a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 43, poz. 405) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6.1. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

            1)   Wydział I Ustalania Świadczeń;

            2)   Wydział II Wypłat;

            3)   Wydział III Finansowo-Księgowy;

            4)   Wydział IV Eksploatacji Systemów Komputerowych;

            5)   Wydział V Ogólny;

            6)   Wydział VI Skarg i Analiz;

            7)   Wydział VII Ustalania Świadczeń;

            8)   Wydział VIII Prawny;

            9)   Wydział IX Kontroli;

            10) Wydział X Ustalania Świadczeń;

            11) Wydział XI Ochrony;

            12) Samodzielne stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

 

2. W skład Wydziału VII Ustalania Świadczeń wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)     Zespół Koordynacji i Nadzoru w Warszawie;

          2)   Zespół Emerytalno-Rentowy we Wrocławiu;

3)     Zespół Emerytalno-Rentowy w Jeleniej Górze;

4)     Zespół Emerytalno-Rentowy w Wałbrzychu;

5)     Zespół Emerytalno-Rentowy w Legnicy;

6)     Zespół Emerytalno-Rentowy w Bydgoszczy

7)     Zespół Emerytalno-Rentowy w Toruniu;

8)     Zespół Emerytalno-Rentowy we Włocławku;

9)     Zespół Emerytalno-Rentowy w Lublinie;

10)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Zamościu;

11)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Białej Podlaskiej;

12)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Gorzowie Wielkopolskim;

13)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Zielonej Górze;

14)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Łodzi;

15)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Krakowie;

16)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Nowym Sączu;

17)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Tarnowie;

18)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Radomiu;

19)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Ciechanowie;

20)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Siedlcach;

21)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Płocku;

22)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Opolu;

23)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Rzeszowie;

24)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Krośnie;

25)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Tarnobrzegu;

26)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Przemyślu;

27) Zespół Emerytalno-Rentowy w Białymstoku;

28)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Łomży;

29)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Suwałkach;

30)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Gdańsku;

31)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Słupsku;

32)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Katowicach;

33)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Częstochowie;

34)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Bielsku-Białej;

35)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Kielcach;

36)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Olsztynie;

37)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Poznaniu;

38)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Kaliszu;

39)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Koninie;

40)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Lesznie;

41)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Szczecinie;

42)  Zespół Emerytalno-Rentowy w Koszalinie.".

 

§ 2.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych I Administracji

 

[1]Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436, Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264, Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65, Nr 90, poz. 757 oraz Nr 130, poz. 1085.

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin został opracowany w wynikurealizacji uchwały nr 5 Komisji Odwoławczej Najwyższej Izby Kontroli - Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych przez zastępcę dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do wystąpienia pokontrolnego Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli z dnia 19 kwietnia 2005 r. nr KOB-419/41001/05, zatwierdzonej postanowieniem Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 25 maja 2005 r. nr WPR/WPO-0023-144/05/.

W uchwale tej Komisja Odwoławcza dostrzegając potrzebę i celowość istnienia zespołów terenowych w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciła uwagę, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ustalił strukturę organizacyjną Zakładu nie przewidując w niej terenowych zespołów emerytalnych. Z tego względu zobowiązała do "...podjęcia działań w celu nowelizacji rozporządzenia i uwzględnienia w strukturze Zakładu Emerytalno-Rentowego istniejących zespołów terenowych."

Projekt przewiduje wprowadzenie w obowiązującym stanie prawnym zmiany polegającej na dodaniu w § 6 nowelizowanego rozporządzenia ustępu drugiego, w którym wymienia się funkcjonujące w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA - w ramach wydziału VII Ustalania Świadczeń - zespoły emerytalne i miejsce ich działania na terenie kraju.

Jako pierwszy wymieniono Zespół Emerytalno-Rentowy w Warszawie nadzorujący i koordynujący pracę pozostałych zespołów na terenie kraju. Przy ustalaniu kolejności pozostałych zespołów emerytalno-rentowych uwzględniono kolejność alfabetyczną nazw województw utworzonych ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.). Z tego względu w ramach każdego województwa jako pierwszy wymieniono zespół mający siedzibę w mieście stanowiącym siedzibę wojewody, a w następnej kolejności zespoły mające swoje siedziby w stolicach byłych województw, które weszły w skład województw nowoutworzonych.

Projektowana zmiana ma na celu dostosowanie brzmienia § 6 do obowiązującego stanu prawnego.

 

Ocena Skutków Regulacji (Osr)

 

1.     Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie:

 

Rozporządzeniedotyczy emerytów Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodziny.

 

2.     Konsultacjespołeczne:

           

Projekt rozporządzenia został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie przedmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

3.     Wpływprojektowanejregulacji na sektor finansów publicznych:

 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

 

 

 

4.     Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów:

 

Rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy. Nie wpłynie ono także na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, bądźna sytuację i rozwój regionów.

 

Metryczka

Data publikacji 22.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry