Projekt Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia ....... 2005. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji1) oraz Obrony Narodowej z dnia ....... 2005. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz.2416, Nr 277, poz.2742, z 2005r. Nr..., poz...) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób wzywania do poboru, treść obwieszczenia, wzory wezwań, dokumenty, jakie poborowi powinni przedstawić podczas poboru, sposób organizacji i przebieg poboru oraz czynności wojewodów, starostów, wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) i wojskowych komendantów uzupełnień w tym zakresie.

 

§ 2. 1. Wojewodowie wzywają do stawienia się do poboru osoby podlegające temu obowiązkowi za pomocą obwieszczeń o poborze.

2. W obwieszczeniu o poborze zamieszcza się:

1) podstawę prawną przeprowadzenia poboru;

2) kategorie osób podlegających obowiązkowi stawienia się do poboru;

3) miejsce i termin stawienia się do poboru;

4) dokumenty i fotografie, które powinny być przedstawione przez poborowych komisji lekarskiej oraz dla potrzeb ewidencji wojskowej;

5) pouczenie o sposobie dopełnienia obowiązku stawienia się do poboru w razie zmiany miejsca zamieszkania;

6) informację o środkach egzekucji administracyjnej i sankcjach karnych za niedopełnienie obowiązku stawienia się do poboru lub nieprzedstawienia odpowiednich dokumentów oraz odmowę poddania się badaniom lekarskim.

3. Pobór ogłasza się nie później niż na 14 dni przed jego rozpoczęciem. Obwieszczenie o poborze wywiesza się w miejscach najbardziej uczęszczanych i widocznych.

 

§ 3. 1. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) wzywają poborowych do zgłoszenia się do poboru za pomocą wezwań imiennych.

2. Wzór wezwaniaokreśla załącznik nr 1do rozporządzenia.

3. Wezwanie imienne do poboru należy doręczyć poborowemu co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawienia się do poboru.

4. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia poborowego, podlegającego stawiennictwu do poboru, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

§ 4. Spełnienie obowiązku stawienia się do poboru oznacza zgłoszenie się poborowego w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

§ 5.1. Poborowy, który z ważnych przyczyn nie może stawić się do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązany jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące albo powiatową komisję lekarską, do której został wezwany, najpóźniej w dniu, w którym był obowiązany stawić się do poboru, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa.

2. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa poborowy powinien niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza mu termin i miejsce stawienia się do poboru.

 

§ 6. 1. Poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy przedstawia:

1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2) powiatowej komisji lekarskiej - posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

 

2. Poborowy zgłaszający się do poboru kolejny raz - przedstawia:

1)     wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

2)     powiatowej komisji lekarskiej dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniego poboru;

3)     wojskowemu komendantowi uzupełnień - książeczkę wojskową.

 

3. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 stosuje się odpowiednio do poborowych, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 7. Dla potrzeb ewidencji wojskowej poborowy zgłaszający się do poboru po raz pierwszy przedstawia:

1) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;

2) dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki;

3) potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji.

 

§ 8. 1. Pobór przeprowadza się według wojewódzkiego planu poboru, ustalonego przez wojewodę przy współudziale szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego na podstawie pisemnych wniosków wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) oraz wojskowych komendantów uzupełnień.

2. Wnioski wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) dotyczą liczby poborowych podlegających wezwaniu przed powiatową komisję lekarską, a wnioski wojskowych komendantów uzupełnień dotyczą liczby poborowych, którzy stawali już do poboru i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, przekazywane są wojewodzie za pośrednictwem starostów (prezydentów miast na prawach powiatu).

4. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje terminarz zgłaszania się poborowych z poszczególnych gmin województwa do powiatowych komisji lekarskich, zakładający wezwanie co najmniej 30 i nie więcej niż 45 poborowych na posiedzenie tych komisji dziennie. Wezwanie tej liczby poborowych winno być właściwie rozłożone w czasie, tak aby uniknąć wzywania wszystkich na tę samą godzinę.

5. Wyciągi z wojewódzkiego planu poboru przesyła się starostom oraz burmistrzom (prezydentom miast) właściwym ze względu na siedziby powiatowych komisji lekarskich, a także pozostałym burmistrzom (prezydentom miast) oraz wójtom.

 

§ 9. 1. Listę poborowych podlegających obowiązkowi stawienia się do poboru sporządza w 2 egzemplarzach wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na podstawie rejestru przedpoborowych i wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej oraz imiennego wykazu poborowych, otrzymanego od wojskowego komendanta uzupełnień- z wykorzystaniem danych osobowych z ewidencji ludności.

2. Wzór listy poborowychokreśla załącznik nr 2do rozporządzenia.

3. Na listę poborowych, o której mowa w ust. 1 nie wpisuje się poborowych, którzy w okresie pomiędzy ujęciem ich do rejestru przedpoborowych, a wpisaniem ich na listę poborowych wymeldowali się z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.

4. Wojskowy komendant uzupełnień przekazuje imienny wykaz poborowych podlegających wezwaniu do zgłoszenia się przed powiatową komisją lekarską wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) nie później niż na 14 dni przed ogłoszeniem poboru.

5. Na listę poborowych nie wpisuje się poborowych wykazanych przez wojskowego komendanta uzupełnień, którzy już stawali do poboru, lecz obecnie nie zamieszkują na danym terenie. Wykaz poborowych niewpisanych na listę wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje wojskowemu komendantowi uzupełnień, podając przyczyny niewpisania.

6. Listę poborowych sporządza się najpóźniej do dnia ogłoszenia poboru. Jeden egzemplarz listy wójt lub burmistrz (prezydent miasta) przekazuje powiatowej komisji lekarskiej nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem poboru.

7. Lista poborowych w czasie trwania poboru może być uzupełniona na podstawie dodatkowego imiennego wykazu poborowych, przekazanego jednorazowo przez wojskowego komendanta uzupełnień przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej oraz właściwemu wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) nie później niż na 14 dni przed zakończeniem pracy powiatowej komisji lekarskiej.

8. Listę poborowych utrzymuje się w stanie aktualnym do czasu zakończenia pracy powiatowej komisji lekarskiej.

 

§ 10. 1.Dane zawarte w listach poborowych podlegają przepisom o ochronie danych osobowych natomiast księgi orzeczeń lekarskich są informacjami niejawnymi stanowiącymi tajemnicę służbową.

2. Zasady ochrony oraz udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

§ 11. 1. W czasie poboru wojskowy komendant uzupełnień lub osoba przez niego upoważniona wprowadza dane dotyczące poborowych do ewidencji wojskowej oraz wydaje poborowym książeczki wojskowe.

2. Prace związane z wprowadzeniem danych do ewidencji wojskowej i wypełnianiem książeczek wojskowych wykonywane są przy pomocy osób zatrudnionych do tych prac przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu).

 

§ 12. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta):

1) sprawdza tożsamość poborowych zgłaszających się do poboru;

2) ustala przyczyny niezgłoszenia się poborowych i miejsce ich pobytu, a wyniki ustaleń przekazuje przewodniczącemu powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowemu komendantowi uzupełnień;

3) wpisuje poborowych, którzy nie dopełnili obowiązku stawienia się do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu do wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej; wykreślenie z wykazu następuje po stawieniu się poborowego do poboru albo po dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym poborowy kończy 24 lata życia;

4) przekazuje właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień:

a) imienne zestawienia poborowych, którzy nie stawili się do poboru do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyli 24 lata życia,

b) wykaz poborowych, którzy już stawali do poboru, lecz nie zgłosili się na wezwanie do powiatowej komisji lekarskiej w czasie przeprowadzanego poboru.

 

§ 13. 1. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące zawiadamia w ciągu 3 dni wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego o zgłoszeniu się poborowego po raz pierwszy do poboru.

2. Wzór zawiadomieniaokreśla załącznik nr 3do rozporządzenia.

 

§ 14. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) albo upoważniony pracownik urzędu gminy (miasta) współdziała z powiatową komisją lekarską i wojskowym komendantem uzupełnień w zakresie spełniania przez poborowych obowiązku, o którym mowa w § 4. W tym celu w dniach przewidzianych w wojewódzkim planie poboru dla tej gminy prowadzi niezbędną dokumentację gminną, oraz przyjmuje wnioski  poborowych  ubiegających się o uznanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

 

§ 15. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu), w szczególności przedstawia wojewodzie:

1) propozycje planu przeprowadzenia poboru na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu);

2) kandydatów do powołania do składu powiatowej komisji lekarskiej oraz do zastępczego pełnienia funkcji w tych komisjach;

3) wyniki wstępnych ustaleń co do możliwości oraz kosztów przeprowadzania badań specjalistycznych (w tym badań psychologicznych) lub obserwacji szpitalnej poborowych w zakładach opieki zdrowotnej położonych na obszarze powiatu (miasta na prawach powiatu).

 

§ 16. Wojskowy komendant uzupełnień przyjmuje wnioski poborowych ubiegających się o przeznaczenie do służby zastępczej oraz dokumenty niezbędne do udzielenia odroczenia  zasadniczej służby wojskowej.

 

§ 17. Dokumentację poboru po jego zakończeniu przechowuje odpowiednio starosta, prezydent miasta albo burmistrz, właściwy ze względu na siedzibę komisji.

 

§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz.U. Nr 150, poz. 1592).

 

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Obrony Narodowej

 

1Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11czerwca 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134 poz. 1436 i Nr 283, poz.2818 oraz z 2005r. Nr 19, poz.164).

 

Uzasadnienie

 

do projektu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

 

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zamieszczonej w art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz.2416, Nr 277,poz.2742, z 2005r. Nr...,poz.....).

Projektowane rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. Z uwagi na likwidację komisji poborowych istnieje konieczność wydania nowego rozporządzenia uwzględniającego nowe rozwiązania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony w zakresie dotyczącym likwidacji komisji poborowych. O konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny orzekać będzie wójt lub burmistrz (prezydent miasta zgodnie z zapisem art.39a ust.1 dodanym przez art.1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie zastępczej (Dz.U. Nr...,poz.....).

W § 10 projektu rozporządzenia zaproponowano odstąpienie od uznawania za tajemnice służbową treści zawartej w wojewódzkim planie poboru i listach poborowych. Dane zawarte w tych dokumentach podlegają ochronie wynikającej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926, z późn.zm.). Natomiast księga orzeczeń lekarskich zawiera oprócz danych osobowych choroby i ułomności poborowych, które powinny podlegać szczególnej ochronie wynikającej z ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych Dz.U. Nr 11, poz.95, z późn.zm.). Nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę prawnie chroniony interes obywateli. W ustawie o zawodzie lekarza brak jest zapisu o sposobach zabezpieczania takich danych.

     W projekcie pominięto dotychczasowe uregulowania dotyczące zakresu obowiązków i kompetencji wojewodów i organów samorządowych, które zostały zapisane w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP.

Pozostałe uregulowania, odpowiadają duchowi upoważnienia ustawowego przejęte zostały z dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru  (Dz.U. z 2004r. nr 150, poz. 1592).

 

Ocena Skutków Projektowanych Regulacji

 

Projektowane rozporządzenie nie zmieni dotychczasowych rozwiązań z zakresu obronności kraju.

Zakres projektowanego aktu normatywnego oddziaływuje na organy rządowe szczebla wojewódzkiego, organy samorządowe szczebla powiatu i gminy, a także na osoby podlegające obowiązkowi stawiennictwa do poboru.

Projekt ustawy o powszechnym obowiązku obrony zakładający likwidację komisji poborowych został pozytywnie zaopiniowane przez wojewodów i organy samorządu terytorialnego.

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Ponadto projekt został zamieszczony na stronach internetowych MSWiA.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych w budżecie państwa.

Proponowany projekt aktu normatywnego nie będzie oddziaływał na rynek pracy, konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionalny. Nie zmieniają się regulacje w zakresie składów i organizacji komisji lekarskich, a także zatrudniania osób do zakładania ewidencji wojskowej poborowych.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

 

Metryczka

Data publikacji 20.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry