Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia  ..............................  2005 r.

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

 

 

Na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej (Dz. U. Nr 107, poz. 1008) wprowadza się następujące zmiany:

 

w § 3 po pkt 8 dodaje się pkt 8a, który otrzymuje brzmienie:

"8a) Szef Służby Celnej - w odniesieniu do pojazdów Służby Celnej Ministerstwa Finansów;".

 

§ 2.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

w porozumieniu:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Minister Infrastruktury  

 

oraz

 

Minister Obrony Narodowej

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym z art. 76 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Agencji Wywiadu określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, a także jednostki organizacyjne w tych sprawach.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie z dnia 2 czerwca 2003 r. nie uwzględnia Szefa Służby Celnej jako organu właściwego do rejestracji pojazdów Ministra Finansów. Upoważnienie Szefa Służby Celnej do ww. czynności jest konieczne z punktu widzenia  zadań komórek operacyjno - rozpoznawczych działających w Ministerstwie Finansów  (w Departamencie Kontroli Celnej).

Zadania nałożone ustawą z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641) w zakresie czynności operacyjno - rozpoznawczych, również na jednostki znajdujące się pod bezpośrednim nadzorem Szefa Służby Celnej w Ministerstwie Finansów, stwarzają potrzebę rozszerzenia określonych uprawnień na Szefa Służby Celnej (nie tylko dla dyrektorów 16 izb celnych - § 3 ust. 9 ww. rozporządzenia).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest również zobligowany zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 10b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym do ujednolicenia warunków prawnych i technicznych dla pojazdów uprzywilejowanych w tym dla Służby Celnej.

Wymóg samodzielnego i szybkiego wykonywania zadań operacyjno - rozpoznawczych w różnych miejscach (w tym na drogach publicznych) stwarza liczne zagrożenia, które można jedynie pokonać przy użyciu uprzywilejowanych środków transportu. Takie uprawnienia mają obecnie prawie wszystkie służby mundurowe (Policja, BOR, ABW, AW, SG, SW).

W związku z powyższym konieczne były zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące wprowadzenia w § 3 - pkt 8a. Zapis ten jest analogiczny jak w przypadku Policji.

Przepis ten powinien zacząć obowiązywać możliwie jak najszybciej (początek roku 2005), razem z rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej,

 

Proponowane zmiany nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów i będą sfinansowane ze środków przeznaczonych na funkcjonowanie administracji celnej w 2005 roku.

Korzyści wynikające z dokonywanych zmian wiążą się ściśle z możliwością lepszego wykonywania zadań przez funkcjonariuszy celnych grup mobilnych i operacyjno - rozpoznawczych, będących w aktualnej strukturze jednostek podległych Ministrowi Finansów.

Regulacje zawarte w projekcie obejmują zakres spraw należących wyłącznie do kompetencji prawa krajowego i nie podlegają harmonizacji z prawem wspólnotowym.

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

 

Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa.

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

Wpływ regulacji na rynek pracy.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wpływ sytuację na sytuację i rozwój regionów.

Rozporządzenie nie wywrze wpływu na sytuację i rozwój regionów.

Wpływ na spójność systemu prawa.

Rozporządzenie nie wpłynie ma spójność systemu prawa.

Zakres konsultacji.

Projekt rozporządzenia jest konsultowany z instytucjami wymienionymi w art. 76 ust 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wewnętrznie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt zostanie również poddany szerokim konsultacjom społecznym poprzez umieszczenie na stronie internetowej MSWiA.

 

Metryczka

Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry