Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia........2005 r. w sprawie sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia........2005 r.w sprawie sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do jednostek samorządu terytorialnego

 

Na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462) zarządza się, co następuje.

 

§ 1

 

1.     Rozporządzenie określa sposób i tryb przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na mocy przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462) zwanej dalej "ustawą".

2.     Przepisy rozporządzenia stosuje się do postępowań w zakresie zadań przekazywanych ustawą z dniem 1 stycznia 2006 r. oraz odpowiednio do postępowań w zakresie zadań przekazywanych z dniem 1 stycznia 2008 r., w tym w zakresie terminów dokonywania czynności określonych w rozporządzeniu.

 

§ 2

 

1.     Przekazanie spraw i dokumentów związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, zwanego dalej "protokołem".

2.     Protokół zawiera:

1)     wykaz spraw wszczętych i niezakończonych w podziale na postępowania sądowe i administracyjne;

2)     wykaz dokumentów związanych z przekazywanymi sprawami;

3)     wykaz innych dokumentów związanych z przekazywanymi zadaniami.

 

§ 3

 

1.     Protokół sporządza, według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r., komisja powołana przez dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego spośród przedstawicieli komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego, które realizują zadania przekazywane do jednostek samorządu terytorialnego.

2.     Przewodniczącym komisji, o której mowa w ust. 1 jest pełnomocnik wyznaczony w trybie art. 46 ustawy; przewodniczącym komisji powołanej dla sporządzenia protokołu według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. jest dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego.

3.     Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w urzędzie wojewódzkim, a drugi przekazywany jest odpowiednio do urzędu marszałkowskiego lub właściwego starostwa powiatowego.

 

§ 4

 

1.     Protokół podpisują wojewoda oraz marszałek województwa lub właściwy starosta.

2.     Przejęcie dokumentacji związanej z toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi następuje z dniem podpisania protokołu przez stronę przekazującą i stronę przejmującą.

 

§ 5

 

Wojewoda najpóźniej do dnia 7 stycznia 2006 r. powiadomi strony i uczestników toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, o nazwie organu właściwego, od dnia 1 stycznia 2006 r.

 

§ 6

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1])Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracja publiczna na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134 poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

Uzasadnienie

 

Przedłożony projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 45 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462), zgodnie z którym minister właściwy do spraw administracji publicznej zobowiązany został do określenia w drodze rozporządzenia sposobu i trybu przejęcia toczących się postępowań sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na mocy przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

Przepisy rozporządzenia znajdą zastosowanie do przejęcia postępowań związanych z zadaniami przejmowanymi z dniem 1 stycznia 2006 r. oraz odpowiednio z dniem 1 stycznia 2008 r., terminy zakreślone na rok 2005 i 2006 należy stosować odpowiednio w roku 2007 i 2008.

W rozporządzeniu przyjęto, że przekazanie spraw i dokumentów związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. Protokół sporządzi komisja powołana przez dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego spośród przedstawicieli komórek organizacyjnych urzędu, które realizują zadania przekazywane do samorządu terytorialnego. Jako przewodniczącego komisji proponuje się wskazać pełnomocnika odpowiedzialnego za koordynację przekazywania mienia i spraw właściwym jednostkom samorządu terytorialnego oraz przechodzenia do nich pracowników, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej w trybie art. 46 ustawy kompetencyjnej.

Protokół zdawczo - odbiorczy sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w urzędzie wojewódzkim a drugi przekazywany jest stronie przejmującej. Protokół podpisuje wojewoda oraz marszałek województwa lub właściwy starosta. Z dniem podpisania protokołu przez obie strony następuje przejęcie dokumentacji związanej z toczącymi się postępowaniami.

Ponadto proponuje się, aby zobowiązać wojewodę do powiadomienia stron i uczestników postępowań podlegających przekazaniu o nazwie organu właściwego od dnia wejścia ustawy w życie.

 

Ocena skutków regulacji

 

Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie

Przepisy rozporządzenia będą miały przede wszystkim wpływ na wojewodów, organy samorządu województwa oraz w niewielkim zakresie na organy samorządu powiatowego.

Konsultacje

Projekt będzie podlegał uzgodnieniom międzyresortowym oraz zostanie przedstawiony wojewodom na posiedzeniu Konwentu Wojewodów. Ponadto, projekt zostanie również przedstawiony do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych

Wejście w życie rozporządzenia samo w sobie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Skutki finansowe wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny

Przedmiotowe rozporządzenie nie wywiera wpływu na rynek pracy oraz konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, ani też na sytuacje i rozwój regionalny.

Przepisy rozporządzenia nie są objęte zakresem regulacji prawnych Unii Europejskiej.

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry