Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia.......2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z pracownikami wykonującymi zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego oraz sposobu ust

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia.......2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z pracownikami wykonującymi zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego oraz sposobu ustalania liczby etatów podlegających przekazaniu

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462) zarządza się, co następuje.

 

§1

 

1. Rozporządzenie określa:

1)     sposób i tryb postępowania z pracownikami wykonującymi zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na mocy przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462) zwanej dalej "ustawą";

2)     sposób ustalania liczby etatów podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego.

2.Przepisy rozporządzenia stosuje się do przeniesienia pracowników i przekazania etatów obsługujących zadania przekazywane ustawą z dniem 1 stycznia 2006 r. oraz odpowiednio do pracowników i etatów przekazywanych z dniem 1 stycznia 2008 r., w tym w zakresie terminów dokonywania czynności określonych w rozporządzeniu.

 

§2

 

1. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia dokona analizy pracowniczo - etatowej w odniesieniu do zadań przekazywanych ustawą z dniem 1 stycznia 2006 r. uwzględniając:

1)     identyfikację przekazywanego zadania;

2)     liczbę etatów wykorzystywanych do realizacji zadania;

3)     imienne wskazanie pracowników wykonujących zadanie;

4)     procentowy udział zadania w zakresie czynności pracownika.

2. W odniesieniu do pracowników i etatów związanych z zadaniami przekazywanymi ustawą z dniem 1 stycznia 2008 r. odpowiedniej analizy dokonuje się do dnia 14 sierpnia 2007 r.

3. Niezwłocznie po dokonaniu przez wojewodę czynności, o których mowa w § 6, dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego pisemnie zawiadamia pracowników podlegających przeniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego o zmianach, mających nastąpić w ich stosunku pracy, wskazując nazwę i siedzibę nowego pracodawcy.

 

§3

 

1. Pracownicy, których zakres czynności w całości obejmuje zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego zostają przeniesieni odpowiednio do urzędu marszałkowskiego lub starostwa powiatowego.

2. Urzędnik służby cywilnej podlega przeniesieniu tylko w przypadku wyrażenia pisemnej zgody na zmianę warunków pracy.

3. Nie podlega przeniesieniu pracownik, który do dnia 31 grudnia 2005 r. złoży wypowiedzenie w związku z przejściem na emeryturę.

 

§4

 

1. W przypadku gdy zadania wojewody podlegające przekazaniu do samorządu województwa wykonywane są w ułamkowych częściach etatu przez więcej niż jednego pracownika, a z analizy obciążenia zadaniami wynika, że przeniesieniu podlegać będzie mniejsza niż dotychczas liczba wykonujących te zadania pracowników:

1) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia zobowiąże pisemnie pracowników do złożenia oświadczenia o ich preferencjach odnośnie miejsca pracy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma; w odniesieniu do pracowników wykonujących zadania podlegające przekazaniu z dniem 1 stycznia 2008 r. pisemne zobowiązanie do złożenia oświadczenia przekazuje się nie później niż do dnia 24 sierpnia 2007 r.;

2) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego dokona zmian w opisach stanowisk pracy i zakresach czynności pracowników w sposób zapewniający rozdzielenie zadań, które będą wykonywane przez wojewodów po dniu 31 grudnia 2005 r., od zadań przekazywanych na mocy ustawy na poszczególnych stanowiskach pracy, uwzględniając:

a) dotychczasową pracochłonność wykonywania przekazywanych ustawą zadań,

b) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pracowników,

c) preferencje pracowników wyrażone w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.

2. Jeżeli w wyniku zmian, o których mowa w ust. 1 obciążenie zadaniami przekazywanymi stanowić będzie 1/2 lub więcej etatu, pracownik wykonujący te zadania podlega przeniesieniu do urzędu marszałkowskiego.

3. Pracownik wykonujący zadania przekazywane, obciążające mniej niż 1/2 etatu nie podlega przeniesieniu.

 

§5

 

1. Do starostwa powiatowego nie jest przenoszony pracownik, jeżeli do tego starostwa przekazywane jest mniej niż 1/2 etatu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Po dokonaniu podziału liczby etatów, o którym mowa w § 7 ust. 3 wojewoda wskazuje starostwo powiatowe lub starostwa powiatowe, do których przenoszeni są pracownicy, których zakres czynności obejmuje przejmowane zadania w 1/2 lub więcej etatu, uwzględniając:

1) obciążenie powiatów realizacją przekazywanych zadań;

2) opinię pracownika, której należy zasięgnąć na zasadach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1;

3) odległość miejsca zamieszkania pracownika od siedziby starostwa powiatowego.

 

§6

 

Wojewoda określi w terminie do dnia 1 listopada 2005 r. przekazywaną liczbę etatów i środków finansowych na wynagrodzenia w szczegółowości określonej w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz. U. Nr 23, poz. 190), po zasięgnięciu opinii marszałka województwa lub właściwego starosty.

 

§7

 

1. Podstawą do określenia liczby przekazywanych etatów jest kalkulacyjna liczba etatów przeznaczonych na wykonywanie przekazywanych ustawą zadań, ustalona zgodnie z ustawą budżetową na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku budżetowego.

2. Przekazaniu podlega liczba etatów będąca wynikiem sumowania pełnych etatów i ich części, przeznaczonych do obsługi zadań przejmowanych na mocy ustawy. Liczba etatów podlegających przekazaniu nie może być większa od liczby etatów, w ramach których wykonuje się zadania i kompetencje podlegające przekazaniu.

3. Liczba etatów przekazywanych do starostw powiatowych ulega proporcjonalnemu do obciążenia odpowiedniego powiatu przekazywanymi zadaniami podziałowi pomiędzy wszystkie starostwa powiatowe z obszaru województwa.

 

§8

 

1.           Podstawę do określenia środków na wynagrodzenia przenoszonych pracowników stanowią:

1)     dla członków korpusu służby cywilnej:

a)              limity zatrudnienia przeznaczone na wykonywanie przekazywanych ustawą zadań,

b)             kwoty bazowe,

c)              wynikające z umów o pracę przenoszonych pracowników wielokrotności kwot bazowych,

d)             pozostałe składniki wynagrodzenia z roku poprzedniego waloryzowane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane wg odrębnych przepisów;

2)    dla pracowników nie objętych mnożnikowymi systemami wynagradzania - wynagrodzenie z roku poprzedniego łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, waloryzowane średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń.

2. Jeżeli pracownik przenoszony nabywa w roku 2006 prawo do nagrody jubileuszowej, dotychczasowy pracodawca przekazuje wraz z środkami na wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 również środki na wypłatę nagrody jubileuszowej.

3. Dotychczasowy pracodawca przekazuje także środki na wypłatę wzrostu dodatku za wieloletnią pracę oraz proporcjonalną do liczby przekazywanych etatów część funduszu nagród.

 

§9

 

1. Wykaz, o którym mowa w art. 35 ustawy, zawiera imienną listę osób wykonujących przekazywane zadania i kompetencje, uwzględniając w odniesieniu do pracowników przenoszonych, zgodnie z § 3-5, następujące dane:

1)     wiek;

2)     informację o wykształceniu;

3)     informację o stażu pracy;

4)     informację o statusie pracownika;

5)     informację o składnikach wynagrodzenia;

6)     informację o dodatkowych uprawnieniach;

7)     informację o doświadczeniu zawodowym na stanowisku obejmującym zadania podlegające przekazaniu.

2. Wykaz przekazuje się organowi przejmującemu zadania i kompetencje w terminie do dnia 15 listopada 2005 r.

3. Wszystkie zmiany w wykazie przejmowanych pracowników dokonywane po 15 listopada 2005 r. wymagają uzgodnienia pomiędzy wojewodą a marszałkiem województwa lub właściwym starostą oraz zgody zainteresowanego pracownika.

4. Akta osobowe przejmowanych pracowników przekazuje się w dniu 1 stycznia 2006 r.

 

§10

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1])Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134 poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164 )

 

 

Uzasadnienie

 

Przedłożony projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 37 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462), zgodnie z którym minister właściwy do spraw administracji publicznej zobowiązany został do określenia w drodze rozporządzenia sposobu i trybu postępowania z pracownikami wykonującymi zadania i kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na mocy przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. oraz sposobu ustalania liczby etatów podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego.

Przepisy rozporządzenia znajdą zastosowanie do pracowników i etatów przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2006 r. oraz odpowiednio z dniem 1 stycznia 2008 r. Terminy zakreślone na rok 2005 i 2006 należy stosować odpowiednio w roku 2007 i 2008.

W § 2 dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich zobowiązani zostają do dokonania analizy pracowniczo- etatowej w odniesieniu do zadań przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego, której wyniki stanowić będą podstawę do wskazania liczby etatów przekazywanych do samorządu terytorialnego oraz obciążenia poszczególnych pracowników realizacją przekazywanych zadań. W § 6 przewidziano, że przekazywaną liczbę etatów i środków finansowych na wynagrodzenia określi wojewoda po zasięgnięciu opinii marszałka województwa lub właściwego starosty, uwzględniając przepisy § 3-5 oraz § 7-8. Po dokonaniu tego określenia dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego ostatecznie zawiadamia pracowników podlegających przeniesieniu o zmianie w stosunku pracy i wskazuje nazwę i siedzibę nowego pracodawcy (§ 2 ust. 3). Należy tu podkreślić, że przepis ten jest kolejnym krokiem w stosunku do przepisu art. 33 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym pracodawca w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy zawiadamia wszystkich pracowników wykonujących zadania i kompetencje podlegające przekazaniu o zmianach, które mają nastąpić w ich stosunkach pracy. W jednym przypadku jest zatem odniesienie do wszystkich pracowników wykonujących zadania i kompetencje podlegające przekazaniu, w drugim - do pracowników wskazanych do przeniesienia, zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu.

Po określeniu liczby przekazywanych etatów i środków finansowych oraz zawiadomieniu pracowników, organom przejmującym zadania i kompetencje przekazywany jest w terminie do dnia 15 listopada 2005 r. wykaz pracowników wykonujących zadania i kompetencje przekazywane ze wskazaniem pracowników, którzy będą podlegać przeniesieniu wraz z zakresem danych określonym w § 9 ust. 1 pkt 1-7. Jednocześnie zaznaczono, że zmiany w wykazie przejmowanych pracowników mogą po dniu 15 listopada 2005 r. być dokonywane jedynie w uzgodnieniu pomiędzy wojewodą a marszałkiem województwa lub właściwym starostą i za zgodą zainteresowanego pracownika, ponieważ termin dokonania ewentualnych zmian w odniesieniu do stosunku pracy pracownika w tym przypadku jest bardzo krótki.

Przepisy § 3-5 określają kryteria, którymi należy się kierować typując pracowników podlegających przeniesieniu. Przyjęto założenie, że przeniesieniu podlegają pracownicy, których zakres czynności w całości obejmuje zadania przewidziane do przekazania, przy czym jeśli pracownikiem tym jest urzędnik służby cywilnej, musi on wyrazić zgodę na przejście do samorządu terytorialnego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, rozporządzenie nie narusza ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. z 1999 r. Nr 49 poz. 483 z późn. zm.). Wskazano również, że nie przenosi się pracowników, którzy do dnia 31 grudnia 2005 r. złożyli wypowiedzenie w związku z przejściem na emeryturę.

W § 4 uregulowano kwestie dotyczące przeniesienia pracowników do urzędu marszałkowskiego w przypadku, gdy zadania przekazywane są wykonywane przez wielu pracowników ale obciążają one ich zakres czynności w ułamkowych częściach etatu. W takim przypadku przede wszystkim dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego powinien dokonać zmian w opisach stanowisk i zakresach czynności pracowników w sposób umożliwiający komasację zadań przekazywanych do pełnych etatów. Jeśli nie da się tego dokonać we wszystkich przypadkach przyjęto regułę, że przeniesieniu do samorządu będzie podlegał pracownik realizujący przekazywane zadania w 1/2 lub więcej etatu. Jednocześnie dyrektor generalny dokonując zmian w opisach stanowisk i zakresach czynności musi kierować się preferencjami pracowników odnośnie miejsca pracy, ich kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym oraz dotychczasową pracochłonnością wykonywania przekazywanych zadań. W wyniku komasacji etatów zapewniających realizację przekazywanych zadań nie może się bowiem okazać, że zwiększa się lub zmniejsza ogólną liczbę etatów przeznaczonych do realizacji przedmiotowych zadań.

W § 5 wskazano zasady przenoszenia pracowników do starostwa powiatowego, stanowiąc, że do powiatu nie przenosi się pracowników, jeżeli w wyniku podziału etatów pomiędzy powiaty, do powiatu przekazuje się mniej niż 1/2 etatu, aczkolwiek jeżeli zadania przekazywane do powiatu wykonywane są w urzędzie wojewódzkim przez pracownika, którego zakres czynności jest obciążony realizacją tych zadań w 1/2 lub więcej etatu, pracownik ten podlega przeniesieniu do starostwa powiatowego wskazanego przez wojewodę. Wojewoda dokonując takiego wskazania kieruje się wyliczeniem obciążenia powiatów realizacją przekazywanych zadań, preferencjami pracownika oraz odległością miejsca zamieszkania pracownika od siedziby starostwa powiatowego, umożliwiającą codzienny dojazd do pracy.

Przepis § 7 określa zasady, którymi należy się kierować przy przekazywaniu etatów, stanowiąc, że liczba etatów jest określana na podstawie kalkulacyjnej liczby etatów przeznaczonych na wykonywanie zadań przekazywanych, ustalonej zgodnie z ustawą budżetową na rok 2005 i z uwzględnieniem zmian w tym zakresie (zwiększeń lub zmniejszeń), które następowały w trakcie roku budżetowego na mocy decyzji Ministra Finansów. Przekazaniu podlegać będzie liczba etatów będąca wynikiem sumowania pełnych etatów i ich części, przeznaczonych na realizację przekazywanych zadań, przy czym w odniesieniu do powiatów zsumowane etaty podlegają proporcjonalnemu podziałowi pomiędzy wszystkie powiaty z obszaru województwa. Proporcjonalność ta musi odzwierciedlać nie tylko liczbę powiatów w województwie ale również ich przewidywane obciążenie przekazywanymi zadaniami.

Wraz z etatami przekazuje się środki na wynagrodzenia przenoszonych pracowników. W zależności od ich statusu podstawę do wyliczenia tych środków stanowią elementy określone w art. 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz.1255 z późn.zm.). Przy czym wskazano również, że przekazaniu podlegają również środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników przenoszonych, jeśli pracownik nabywa w 2006 r. prawo do takiej nagrody, na wypłatę wzrostu dodatku za wieloletnią pracę oraz część funduszu nagród proporcjonalna do liczby przekazywanych etatów, a zatem wszystkie składniki płacowe związane z przenoszonymi pracownikami.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Odstąpienie od  14-dniowego vacatio legis podyktowane jest koniecznością podjęcia jak najszybszych prac nad wdrożeniem zmian pracowniczo - etatowych wynikających z ustawy kompetencyjnej, a jednocześnie zapewni sprawny proces decentralizacji zadań przewidzianych tą ustawą. Rozwiązanie takie nie pozostaje w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego.

 

Ocena skutków regulacji

 

Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie

Przepisy rozporządzenia będą miały przede wszystkim wpływ na wojewodów, organy samorządu województwa oraz w niewielkim zakresie na organy samorządu powiatowego.

Konsultacje

W trakcie prac nad projektem zasięgano opinii wojewodów, co do treści, które należy w nim ująć. Projekt będzie podlegał konsultacjom międzyresortowym oraz zostanie przedstawiony wojewodom na posiedzeniu Konwentu Wojewodów. Ponadto, projekt zostanie również przedstawiony do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych

Wejście w życie rozporządzenia samo w sobie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Skutki finansowe wynikają z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Zakłada się, że środki przekazywane dotychczas na realizację przekazywanych zadań i ich obsługę do budżetów wojewodów będą przekazane samorządom województw lub samorządom powiatowym w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Niewielkie dodatkowe koszty jednorazowe mogą natomiast powstać z tytułu zmian organizacyjnych oraz konieczności wypłaty odszkodowań związanych z ewentualnymi roszczeniami dotychczasowych pracowników urzędów wojewódzkich.

Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny

Przedmiotowe rozporządzenie nie wywiera istotnego wpływu na rynek pracy oraz konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, przyczyni się do wzmocnienia kadrowego samorządu województwa w realizacji zadań publicznych, pośrednio wzmacniając pozycję samorządu województwa w kształtowaniu rozwoju regionalnego.

Przepisy rozporządzenia nie są objęte zakresem regulacji prawnych Unii Europejskiej.

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry