Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia........ 2005 r. w sprawie trybu i warunków zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia........ 2005 r. w sprawie trybu i warunków zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania

 

Na podstawie art. 147m pkt 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

1.                 W kontyngencie Straży Granicznej wydzielonym do realizacji zadań poza granicami państwa, zwanym dalej "kontyngentem", w celu udziału w organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej lub zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej można zatrudnić:

1)                             pracownika Straży Granicznej;

2)                             osobę niebędącą pracownikiem Straży Granicznej, która posiada specjalistyczne kwalifikacje niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonywania zadań kontyngentu.

2.                 W kontyngencie wydzielonym w celu udziału w szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych można zatrudnić pracownika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

 

§ 2.

 

1.                 W przypadku wydzielenia kontyngentu w celu udziału w organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej lub zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej w skład którego mają wchodzić pracownicy Straży Granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej upowszechnia informację o zamiarze zatrudnienia w kontyngencie przez umieszczenie ogłoszenia w miejscach powszechnie dostępnych w siedzibach jednostek organizacyjnych Straży Granicznej i na stronach intranetowych tych jednostek organizacyjnych albo podaje informację w formie pisemnego ogłoszenia adresowanego do pracowników Straży Granicznej w sposób przyjęty w danej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej.

2.                 Jeżeli do składu kontyngentu, o którym mowa w ust. 1, przewiduje się zatrudnienie osób niebędących pracownikami Straży Granicznej informację o zamiarze zatrudnienia w kontyngencie upowszechnia się w miejscach powszechnie dostępnych w siedzibach jednostek organizacyjnej Straży Granicznej i na stronach internetowych tych jednostek organizacyjnych, a także na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. 2)) oraz publikuje przynajmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

3.                 Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:

1)                             nazwę i adres jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, która przeprowadza nabór do kontyngentu;

2)                             cel skierowania kontyngentu;

3)                             określenie stanowiska pracy w kontyngencie;

4)                             wskazanie niezbędnych oraz dodatkowych wymagań związanych ze stanowiskiem pracy w kontyngencie;

5)                             wskazanie wymaganych dokumentów;

6)     termin i miejsce składania dokumentów.

4.                 W przypadku wydzielenia kontyngentu w celu udziału w szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych, Komendant Główny Straży Granicznej, a jeżeli w skład kontyngentu mają wchodzić pracownicy zatrudnieni w jednym oddziale Straży Granicznej albo ośrodku szkolenia Straży Granicznej - właściwy komendant oddziału albo ośrodka szkolenia Straży Granicznej, zwani dalej "pracodawcami", mogą umieścić na stronach intranetowych podległej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej oraz podać do wiadomości pracowników ogłoszenie o tworzeniu kontyngentu, zawierając dane o których mowa w ust. 3.

 

§ 3.

 

1.                 Osoba ubiegająca się o pracę w kontyngencie, zwana dalej "kandydatem", może zostać zatrudniona w kontyngencie wydzielonym w celu udziału w:

1)                             organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej lub zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, jeżeli:

a)                                         złoży w terminie wymagane dokumenty,

b)                                         uzyska pozytywną ocenę kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy w kontyngencie,

c)                                         uzyska orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w kontyngencie,

d)                                         wyrazi pisemną zgodę, o której mowa w art. 1741 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)), zwanym dalej "Kodeksem pracy",

e)                                         zostanie zawarte porozumienie między pracodawcą a dotychczasowym pracodawcą,

f)                                           podda się szczepieniom ochronnym, niezbędnym w związku z pracą w kontyngencie;

2)     szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych, jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a - d, a w przypadku gdy jest to uzasadnione warunkami panującymi na obszarze działania kontyngentu, jeżeli dodatkowo spełni warunki wymienione w pkt 1 lit. e lub f.

2.                 Wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d i e, nie stosuje się jeżeli kandydat nie pozostaje w stosunku pracy albo jeżeli pracodawca tworzący kontyngent i dotychczasowy pracodawca kandydata jest tym samym podmiotem.

 

§ 4.

 

1.                 Oceny kwalifikacji i predyspozycji do wykonywania pracy w kontyngencie, zwanej dalej "oceną", dokonuje komisja powołana przez pracodawcę.

2.                 Oceny dokonuje się poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, testu pisemnego lub ćwiczeń praktycznych w zależności od celu skierowania kontyngentu i zakresu jego działania.

3.                 Przy dokonywaniu oceny uwzględnia się wymagania określone przez organizację międzynarodową lub państwo przyjmujące kontyngent, cel skierowania, zakres zadań i obszar jego działania oraz umiejętności zawodowe kandydata zapewniające wykonanie w kontyngencie określonych dla niego zadań.

4.                 Ocenę sporządza się na piśmie.

 

§ 5.

 

1.                 Pracodawca może odmówić poddania kandydata ocenie albo w każdym czasie od niej odstąpić.

2.                 Od dokonania oceny odstępuje się:

1)                             na wniosek kandydata;

2)                             jeżeli stan zdrowia kandydata uniemożliwia zatrudnienie w kontyngencie;

3)                             jeżeli postępowanie kandydata uniemożliwia dokonanie oceny.

3.                 W przypadkach, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, kandydata informuje się pisemnie o przyczynie odmowy poddania go ocenie albo o powodach odstąpienia od niej.

 

§ 6.

 

1.                 Badania laboratoryjne, lekarskie i psychologiczne niezbędne do wystawienia orzeczenia lekarskiego oraz szczepienia ochronne organizuje pracodawca w porozumieniu z dotychczasowym pracodawcą kandydata, o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w § 3 ust. 2.

2.                 Pracodawca zwraca kandydatowi uczestniczącemu w badaniach lub szczepieniach, o których mowa w ust. 1, koszty przejazdów i noclegu oraz wypłaca ryczałt w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 Kodeksu pracy.

 

§ 7.

 

1.                 Pracownika w kontyngencie można zatrudnić na stanowisku:

1)                             lekarza;

2)                             specjalisty zespołu logistyki;

3)                             pielęgniarki (pielęgniarza);

4)                             kierowcy pojazdu będącego na wyposażeniu zespołu logistyki;

5)                             innym niż określone w pkt 1 - 4, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji zadań kontyngentu.

2.                 Stanowisko specjalisty zespołu logistyki dotyczy w szczególności psychologa, tłumacza, informatyka, mechanika pojazdów oraz specjalisty do spraw łączności.

3.                 W zespole logistyki na stanowisku psychologa oraz specjalisty do spraw łączności nie można zatrudnić osób, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

 

§ 8.

 

1.                 Zatrudnienie kandydata w kontyngencie następuje w formie umowy o pracę na czas wykonywania pracy w kontyngencie, zwanej dalej "umową o pracę".

2.                 Okres, na jaki jest zawierana umowa o pracę, obejmuje w szczególności okres niezbędny na:

1)                             pobranie wyposażenia zgodnego z wymogami określonymi przez organizację międzynarodową lub państwo przyjmujące kontyngent;

2)                             udział w zgrupowaniu kontyngentu organizowanym bezpośrednio przed wyjazdem z kraju oraz poprzedzającym je szkoleniu lub praktyce przygotowującej do wykonywania pracy w tym kontyngencie;

3)                             wykonywanie pracy w kontyngencie realizującym zadania poza granicami państwa;

4)                             udział w zgrupowaniu kontyngentu organizowanym po jego powrocie do kraju lub w badaniach laboratoryjnych i lekarskich, jeżeli są prowadzone, i nie jest organizowane zgrupowanie kontyngentu.

 

§ 9.

 

1.     Pracownikowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, zatrudnionemu w kontyngencie przysługuje wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą w wysokości i na warunkach:

1)     ustalonych na dotychczasowym stanowisku pracy w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej - jeżeli pracownik zatrudniony jest na tym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy i zakres wykonywanych przez niego zadań odpowiada zakresowi zadań na stanowisku pracy w kontyngencie;

2)     przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku, na którym pracownik jest zatrudniony w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej - jeżeli dotychczas pracownik jest zatrudniony na tym stanowisku w niepełnym wymiarze czasu pracy i zakres wykonywanych przez niego zadań odpowiada zakresowi zadań na stanowisku pracy w kontyngencie;

3)     przysługujących pracownikowi zatrudnionemu u pracodawcy w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku pracy, na którym zakres wykonywanych zadań odpowiada zakresowi zadań wykonywanych na stanowisku pracy w kontyngencie - jeżeli dotychczas pracownik jest zatrudniony w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej na stanowisku, na którym realizuje zadania nie odpowiadające zakresowi zadań na stanowisku pracy w kontyngencie.

2.     Pracownikowi, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt 2, zatrudnionemu w kontyngencie przysługuje wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą w wysokości i na warunkach określonych w umowie o pracę.

 

§ 10.

 

Pracownikowi odbywającemu w kraju szkolenie lub praktykę przygotowującą do pracy w kontyngencie nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem w dniu wolnym od zajęć.

 

§ 11.

 

 1. Pracownik zatrudniony w kontyngencie wydzielonym w celu udziału w organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej lub zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej otrzymuje:

1)     ryczałt z tytułu zatrudnienia w kontyngencie;

2)     dodatek zagraniczny;

3)     należności z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;

4)     ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania.

 1. W sprawach należności, o których mowa w ust. 1, decyduje Komendant Główny Straży Granicznej lub z jego upoważnienia dowódca kontyngentu.

 

§ 12.

 

 1. Ryczałt z tytułu zatrudnienia w kontyngencie przysługuje w wysokości kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla członków korpusu służby cywilnej.
 2. Ryczałt wypłaca się jednorazowo niezwłocznie po zawarciu umowy o pracę.
 3. Ryczałt podlega zwrotowi, jeżeli przed datą wyjazdu kontyngentu poza granice państwa umowa o pracę zostanie rozwiązana:

1)                             z winy pracownika;

2)                             w związku z utratą przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na stanowisku, na którym został zatrudniony w kontyngencie;

3)                             na prośbę pracownika;

4)                             z powodu niezdolności do wykonywania pracy w kontyngencie z przyczyn niezawinionych przez pracownika, która trwa dłużej niż 14 dni.

 

§ 13.

 

 1. Dodatek zagraniczny pracownik otrzymuje za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy, w którym wykonuje pracę w kontyngencie poza granicami państwa.
 2. Zasady otrzymywania dodatku zagranicznego określają przepisy o należnościach pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby poza granice państwa w kontyngencie Straży Granicznej.
 3. Kategorie i stawki dodatku zagranicznego dla poszczególnych stanowisk w kontyngencie określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

 

§ 14.

 

 1. Należności z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju pracownik otrzymuje w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
 2. Należności, o których mowa w ust. 1, przysługują pracownikowi za czas:

1)     przejazdu od chwili przekroczenia granicy państwowej do chwili przybycia do obszaru działania kontyngentu i z powrotem, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w kontyngencie;

2)     podróży służbowej na terytorium obcego państwa poza miejscem pracy określonym w ramach obszaru działania kontyngentu;

3)     przejazdu z obszaru działania kontyngentu do kraju i z powrotem w uzasadnionych przypadkach służbowych i losowych.

 1. W przypadku gdy podróż służbowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, odbywa się wyłącznie na terytorium państwa do którego skierowano kontyngent i trwa:

1)     do 12 godzin - dieta na pokrycie kosztów wyżywienia oraz inne drobne wydatki nie przysługuje;

2)     ponad 12 godzin - dieta przysługuje w wysokości 70 % diety określonej w przepisach, o których mowa w ust. 1.

 

§ 15.

 

 1. Ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania pracownik otrzymuje w przypadku, gdy w miejscu wykonywania pracy poza granicami państwa nie zapewniono mu bezpłatnego utrzymania bądź świadczenia pieniężnego przeznaczonego na pokrycie kosztów utrzymania.
 2. Wysokość oraz zasady otrzymywania i wypłacania ryczałtu na pokrycie kosztów utrzymania określają przepisy w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie.

 

§ 16.

 

 1. Pracownikowi zatrudnionemu w kontyngencie wydzielonym w celu udziału w szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych przysługują diety, zwrot kosztów przejazdów i dojazdów oraz noclegów i innych wydatków w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących podróży służbowej poza granicami kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, polecenie odbycia zagranicznej podróży służbowej wydaje Komendant Główny Straży Granicznej.

 

§ 17.

 

Pracownikowi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, wlicza się okres pracy w kontyngencie do okresu zatrudnienia w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której pozostaje w zatrudnieniu.

 

§ 18.

 

Pracownikowi zatrudnionemu w kontyngencie przysługują świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.4)).

 

§ 19.

 

1.     Pracownikowi zatrudnionemu w kontyngencie, który w czasie wykonywania pracy poza granicami państwa doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, niezależnie od świadczeń wynikających z ustawy, o których mowa w § 18, przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne.

 1. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1, przysługuje za każdy procent doznanego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1/100 kwoty odpowiadającej dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego dla celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 2. W razie śmierci pracownika pozostającej w związku z wykonywaniem pracy poza granicami państwa w kontyngencie, uprawnionym członkom rodziny, niezależnie od świadczeń wynikających z ustawy, o której mowa w § 18, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości pełnej kwoty określonej w ust. 2.

 

§ 20.

 

Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze oraz wyposażenie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, zapewnia pracownikowi nieodpłatnie pracodawca.

 

§ 21 .

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

 

1)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757 .

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.

3)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz.1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr 86, poz. 732).

4)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135).

 

Uzasadnienie

 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 147m pkt 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757), zgodnie z którym Rada Ministrów zobligowana została do określenia, w drodze rozporządzenia, trybu i warunków zatrudniania pracowników Straży Granicznej oraz osób niebędących pracownikami Straży Granicznej do pracy w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa i ich wynagradzania.

Problematyka stanowiąca przedmiot rozporządzenia nie była dotychczas regulowana przepisami ustawy o Straży Granicznej z uwagi na fakt, iż zarówno upoważnienie do wydania przedmiotowego aktu, jak też wszystkie inne przepisy ustawowe dotyczące kontyngentu Straży Granicznej zostały wprowadzone do systemu prawnego dopiero ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 757).

Z uwagi na powyższe, przedmiotowy projekt w znacznej mierze wzorowany jest na rozwiązaniach przyjętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania (Dz.U. Nr 110, poz. 1042), przy czym uwzględnia odrębności wynikające z treści przepisów ustawowych dot. Straży Granicznej i Policji.

W przepisach § 1 - 6 projektu określono, do pracy w których kontyngentach Straży Granicznej mogą być zatrudniani zarówno pracownicy Straży Granicznej jak i osoby spoza formacji, a do których wyłącznie pracownicy SG, sposób ogłaszania informacji o tworzeniu kontyngentu, warunki formalne jakie muszą spełniać osoby ubiegające się o zatrudnienie oraz tryb prowadzenia oceniania zdolności kandydata do pracy w kontyngencie.

Jednoznaczne określenie stanowisk, na których mogą być zatrudniani pracownicy w kontyngencie oraz uszczegółowienie formy zawarcia umowy o pracę zawierają § 7 i 8 projektu.

 

Kwestie wynagrodzenia i innych świadczeń regulują przepisy § 9 - 20 projektu.

 

Ocena Skutków Regulacji

 

Rozporządzenie obejmuje swoim działaniem pracowników Straży Granicznej oraz osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje, które mogą być przydatne w prawidłowym realizowaniu zadań postawionych kontyngentom Straży Granicznej.

Samo wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu państwa i budżetów samorządu terytorialnego. Przedmiotowe wydatki mogą być generowane z budżetu państwa, w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych dopiero z chwilą ewentualnego utworzenia kontyngentu, a ich wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od rodzaju zadań postawionych danemu kontyngentowi, obszaru i czasu działania oraz ilości stanowisk pracowników przewidzianych w strukturze organizacyjnej kontyngentu.

W przypadku utworzenia kontyngentu, w skład którego będą mogły być zatrudnione osoby nie będące pracownikami Straży Granicznej, wprowadzenie w życie niniejszego rozporządzenia może okresowo zwiększyć ilość ofert pracy na rynku pracy, ale nie przewiduje się aby miało to wpływ na rynek pracy.

Nie przewiduje się aby wejście w życie rozporządzenia mogło wpłynąć na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także sytuację i rozwój regionalny.

Rozporządzenie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych Straży Granicznej.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry