Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia..........2005 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia..........2005 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.

 

Na podstawie art. 13a ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Rozporządzenie określa:

1)           podział komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na kategorie w zależności od liczby stałych mieszkańców odpowiednio w województwie i powiecie;

2)           tryb naliczania etatów dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) poszczególnych kategorii;

3)           rodzaje komórek organizacyjnych oraz zakresy ich działania;

4)           stanowiska do kierowania poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.

 

§ 2.

1.            Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwane dalej "komendami wojewódzkimi", dzieli się na następujące kategorie:

1)           kategoria I - komendy wojewódzkie w województwach o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 2,5 mln;

2)           kategoria II - komendy wojewódzkie w województwach o liczbie mieszkańców poniżej 2,5 mln.

2.            Komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej, zwane dalej "komendami powiatowymi (miejskimi)", dzieli się na następujące kategorie:

1)           kategoria I - komendy powiatowe (miejskie) w powiatach i miastach na prawach powiatu o liczbie mieszkańców co najmniej 1500 tysięcy;

2)           kategoria II - komendy powiatowe (miejskie) w powiatach i miastach na prawach powiatu o liczbie mieszkańców poniżej 1500 tysięcy, jednak nie mniejszej niż 600 tysięcy;

3)           kategoria III - komendy powiatowe (miejskie) w powiatach i miastach na prawach powiatu o liczbie mieszkańców poniżej 600 tysięcy, jednak nie mniejszej niż 200 tysięcy;

4)           kategoria IV - komendy powiatowe (miejskie) w powiatach i miastach na prawach powiatu o liczbie mieszkańców poniżej 200 tysięcy, jednak  nie mniejszej niż  50 tysięcy, z zastrzeżeniem ust. 3;

5)           kategoria V - komendy powiatowe w powiatach o liczbie mieszkańców poniżej 50 tysięcy.

3.            Jeżeli komenda powiatowa (miejska) kategorii IV znajduje się w mieście będącym siedzibą wojewody zaliczana jest do kategorii III.

 

§ 3.

 

Przy naliczaniu etatów strażaków dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) dąży się do osiągnięcia na obszarze województwa 1 etatu strażaka na 1000 stałych mieszkańców w województwie.

 

§ 4.

 

1.            Liczbę etatów dla komendy wojewódzkiej ustala się w taki sposób, aby wynosiła do 0,003 % ogólnej liczby stałych mieszkańców w województwie, jednak nie mniej niż 60 etatów, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2.            Jeżeli w komendzie wojewódzkiej funkcjonuje ośrodek szkolenia, liczbę etatów można zwiększyć o nie więcej niż 15 etatów związanych z działalnością tego ośrodka.

 

§ 5.

 

1.            Liczba etatów dla komendy powiatowej (miejskiej) kategorii III, IV i V wynosi do 11 etatów.

2.            Liczba etatów, o której mowa ust. 1, może zostać zwiększona o 1 etat na każde pełne 25 tysięcy stałych mieszkańców powyżej 50 tysięcy stałych mieszkańców na obszarze działania komendy powiatowej (miejskiej) oraz o 1 etat na każdą jednostkę ratowniczo-gaśniczą.

3.            Liczba etatów dla komendy powiatowej (miejskiej) kategorii I ustalona zgodnie z ust. 1 i 2, może być zwiększona o liczbę stanowiącą do 0,004 % ogólnej liczby stałych mieszkańców w powiecie i w mieście na prawach powiatu.

4.            Liczba etatów dla komendy powiatowej (miejskiej) kategorii II ustalona zgodnie z ust. 1 i 2, może być zwiększona o liczbę stanowiącą do 0,003 % ogólnej liczby stałych mieszkańców w powiecie i w mieście na prawach powiatu.

5.            W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze zwiększeniem zakresu zadań realizowanych przez komendę powiatową (miejską) liczba etatów, o której mowa w ust. 1 i 2, może ulec zwiększeniu po uzyskaniu zgody właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

6.            Zwiększenie liczby etatów, o którym mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 1% ogólnej liczby etatów przyznanych dla Państwowej Straży Pożarnej określonego województwa na dany rok budżetowy.

7.            Liczbę etatów komendy powiatowej (miejskiej) ustaloną zgodnie z ust. 1 - 4 i 6, zwiększa się o etaty stanowisk, na których wykonywanie zadań wymaga zmianowego rozkładu czasu służby, w tym:

1)           dla powiatowego (miejskiego) stanowiska kierowania nie mniej niż 5 etatów;

2)           dla jednostki ratowniczo - gaśniczej nie mniej niż 33 etaty, z zastrzeżeniem ust. 8.

8.            Liczba etatów, o której mowa w ust. 7 pkt 2, nie dotyczy jednostek ratowniczo - gaśniczych w komendach powiatowych zaliczonych do kategorii V oraz jednostek ratowniczo - gaśniczych w komendach powiatowych (miejskich) kategorii III i IV w przypadku, gdy  co najmniej jedna jednostka ratowniczo-gaśnicza liczy 33 etaty.

 

§ 6.

 

1.           W komendzie wojewódzkiej, w zależności od potrzeb, komórki organizacyjne tworzy się w formie:

1)     wydziałów;

2)     sekcji;

3)     samodzielnych stanowisk pracy;

4)     ośrodków szkolenia.

2.           Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, realizują zadania w zakresie spraw:

1)     operacyjnych;

2)     kontrolno - rozpoznawczych;

3)     organizacji i nadzoru;

4)     kadrowych;

5)     finansowych;

6)     kwatermistrzowskich;

7)     technicznych;

8)     informatyki i łączności;

9)     szkolenia i sportu (jeżeli nie utworzono ośrodka szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4).

3.           Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, realizują zadania określone odrębnymi przepisami, a w szczególności w zakresie:

1)     bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)     spraw obronnych;

3)     ochrony informacji niejawnych;

4)     archiwizacji;

5)     pomocy prawnej;

6)     polityki informacyjnej.

4.           Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, realizują w szczególności zadania w zakresie szkolenia, kultury fizycznej i sportu.

5.           Zadania, o których mowa w ust. 2 mogą być łączone w ramach komórki organizacyjnej.

6.           Wydział tworzy się, gdy ze względu na rodzaj i zakres realizowanych zadań wymagana liczba etatów wynosi co najmniej 5.

7.           Sekcję tworzy się, gdy ze względu na rodzaj i zakres realizowanych zadań wymagana liczba etatów wynosi co najmniej 3.

8.           Wydziały i ośrodki szkolenia o liczbie etatów powyżej 5 można dzielić na sekcje.

 

§ 7.

 

1.           W komendzie powiatowej (miejskiej), w zależności od potrzeb, komórki organizacyjne tworzy się w formie:

1)     jednostek ratowniczo - gaśniczych;

2)     wydziałów;

3)     sekcji;

4)     samodzielnych stanowisk pracy.

2.           Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, realizują w szczególności zadania ratownicze.

3.           Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4, realizują zadania w zakresie spraw:

1)           operacyjno - szkoleniowych;

2)           kontrolno - rozpoznawczych;

3)           organizacyjno - kadrowych;

4)           finansowych;

5)           kwatermistrzowskich;

6)           technicznych;

7)           informatyki i łączności.

4.           Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, realizują zadania określone odrębnymi przepisami, a w szczególności w zakresie:

1)    bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)    spraw obronnych;

3)    ochrony informacji niejawnych;

4)    archiwizacji;

5)    pomocy prawnej.

5.           Zadania, o których mowa w ust. 3 mogą być łączone w ramach komórki organizacyjnej.

6.           Wydział tworzy się, gdy ze względu na rodzaj i zakres realizowanych zadań wymagana liczba  etatów wynosi dla komend kategorii I i II co najmniej 5, a dla komend pozostałych kategorii co najmniej 4.

7.           Sekcję tworzy się, gdy ze względu na rodzaj i zakres realizowanych zadań wymagana liczba etatów wynosi dla komend kategorii I i II co najmniej 3, a dla komend pozostałych kategorii co najmniej 2.

8.           Wydział można dzielić na sekcje wyłącznie w przypadku realizacji połączonych zadań, o których mowa w ust. 3.

 

§ 8.

 

1.            Komendą wojewódzką kieruje komendant wojewódzki przy pomocy dwóch zastępców i kierowników komórek organizacyjnych.

2.            Komendą powiatową (miejską) kieruje komendant powiatowy (miejski) przy pomocy zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych.

3.            W komendach powiatowych (miejskich) kategorii I, II i III komendant powiatowy (miejski) może kierować komendą powiatową (miejską) dodatkowo przy pomocy drugiego zastępcy.

4.            Wydziałem kieruje naczelnik wydziału z wyjątkiem wydziału finansów, którym kieruje główny księgowy. Zadanie to może realizować przy pomocy zastępcy naczelnika wydziału.

5.            Ośrodkiem szkolenia kieruje naczelnik ośrodka szkolenia. Zadanie to może realizować przy pomocy zastępcy naczelnika ośrodka szkolenia.

6.            Sekcją kieruje kierownik sekcji, z wyjątkiem sekcji finansów, którą kieruje główny księgowy.

7.            Jednostką ratowniczo-gaśniczą kieruje dowódca jednostki ratowniczo - gaśniczej, z zastrzeżeniem ust. 8. Zadanie to może realizować przy pomocy zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo - gaśniczej.

8.            W przypadku, gdy w ramach komendy powiatowej (miejskiej) funkcjonuje jedna jednostka ratowniczo-gaśnicza, jednostką taką może kierować zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) przy pomocy zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo - gaśniczej.

9.            Zastępcy komendantów i kierownicy komórek organizacyjnych komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) realizują zadania określone przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności kierują podporządkowanymi im komórkami organizacyjnymi komendy.

 

§ 9.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

§ 10.

 

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 38, poz. 375 oraz z 2001 r. Nr 66, poz. 675).

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1])          Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz.164).

 

2)                      Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836.

 

Uzasadnienie

 

1.                 Istniejący stan rzeczy oraz cel wydania aktu.

 

Organizację wewnętrzną komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 38, poz. 375 oraz z 2001 r. Nr 66, poz. 675).

Celem przedmiotowego projektu rozporządzenia jest wykonanie delegacji zawartej w art. 13a ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, w brzmieniu określonym przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 100, poz. 836) oraz optymalizacja rozmieszczenia etatów strażaków (w codziennym i zmianowym rozkładzie czasu służby).

 

2.                 Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem prawnym.

 

Wprowadzenie przedmiotowego aktu wynika z konieczności dostosowania rozwiązań organizacyjnych do obecnie występujących potrzeb oraz zmienionej podstawy prawnej.

W zakresie wewnętrznej organizacji komend wojewódzkich (rodzaje komórek organizacyjnych i zakres ich działania) projektuje się:

Ř           w miejsce dotychczas enumeratywnie wymienionych 10 komórek organizacyjnych (wyróżnianych ze względu na zakres ich działania) ustala się, że będą tworzone komórki organizacyjne w formie wydziałów, sekcji, samodzielnych stanowisk pracy i ośrodków szkolenia, które będą realizowały zadania w zakresie spraw właściwych dla komendy wojewódzkiej wymienionych w projektowanym rozporządzeniu; projektowane rozporządzenie w tej części ureguluje dotychczas nie uregulowane zadania w zakresie spraw dotyczących informatyki i łączności oraz szkolenia i sportu na szczeblu komendy wojewódzkiej;

Ř           w odróżnieniu od dotychczas wymienionych stanowisk pracy wchodzących obligatoryjnie w skład komendy wojewódzkiej, t. j.: radcy prawnego, służby bhp oraz do spraw obronnych, wprowadzono przepis o realizacji zadań określonych odrębnymi przepisami; w tym zakresie wymieniono dodatkowo zadania dotyczące spraw: ochrony informacji niejawnych, archiwizacji oraz polityki informacyjnej;

Ř           w odróżnieniu do stanu dotychczasowego zawarto regulację określającą minimalny skład liczebności komórek organizacyjnych, t. j. wydziału (5 osób) oraz sekcji (3 osoby).

W zakresie wewnętrznej organizacji komend powiatowych (miejskich) projektuje się:

Ř           w miejsce dotychczas enumeratywnie wymienionych 9 komórek organizacyjnych (wyróżnianych ze względu na zakres ich działania) oraz jednostek ratowniczo-gaśniczych ustala się, że będą tworzone komórki organizacyjne w formie jednostek ratowniczo-gaśniczych, wydziałów, sekcji i samodzielnych stanowisk pracy; komórki te będą realizowały zadnia w zakresie spraw właściwych dla komendy powiatowej (miejskie) wymienionych w projektowanym rozporządzeniu; projektowane rozporządzenie w tej części ureguluje również dotychczas nie uregulowane zadania w zakresie spraw dotyczących informatyki i łączności na szczeblu tych komend;

Ř           w odróżnieniu od dotychczas wymienionych stanowisk pracy wchodzących obligatoryjnie w skład komendy powiatowej (miejskiej), t. j.: radcy prawnego, służby bhp oraz do spraw obronnych wprowadzono przepis o realizacji zadań określonych odrębnymi przepisami; w tym zakresie wymieniono dodatkowo zadania dotyczące spraw: ochrony informacji niejawnych i archiwizacji;

Ř           w odróżnieniu od stanu dotychczasowego zawarto regulację określającą minimalny skład liczebności komórek organizacyjnych, t. j. wydziału (5 osób dla komend I i II kategorii oraz 4 osoby dla komend pozostałych kategorii) oraz sekcji (3 osoby dla komend I i II kategorii oraz 2 osoby dla komend pozostałych kategorii) w komendach powiatowych (miejskich);

Zadania realizowane w komendach można łączyć w ramach komórki organizacyjnej. Powyższy zapis daje możliwość ustalenia mniejszej ilości komórek organizacyjnych, a przez to mniejszej ilości stanowisk kierowniczych. Utworzony w ten sposób wydział w komendach powiatowych (miejskich) można podzielić na sekcje.

Projektowany przepis wprowadza podział komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) PSP na kategorie w zależności od liczby stałych mieszkańców na obszarze odpowiednio województwa i powiatu. Podział komend na kategorie w dotychczasowym przepisie nie występował. Przyjęto, że komendy wojewódzkie dzielą się na dwie kategorie, natomiast komendy powiatowe (miejskie) dzieli się na pięć kategorii; jednocześnie przyjęto, że jeżeli komenda powiatowa (miejska) znajduje się w mieście będącym siedzibą wojewody zaliczana jest do kategorii III, pomimo tego, że zgodnie z liczbą mieszkańców powinna być zaliczona do kategorii IV.

W dotychczasowym stanie prawnym nie określano trybu naliczania etatów dla komend wojewódzkich i powiatowych. Określenie tego trybu wynika z nowego brzmienia art. 13a ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Przyjęto, że przy naliczaniu liczby etatów dla komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) dąży się do osiągnięcia na obszarze województwa 1 etatu strażaka na 1000 stałych mieszkańców. Podstawowym punktem odniesienia przy naliczaniu etatów dla komend jest liczba stałych mieszkańców w województwie. Tym niemniej ze względów funkcjonalnych w projekcie rozporządzenia przyjęto minimalne liczby etatów, które powinny być zapewnione w komendach, i które mogłyby być odpowiednio zwiększone według trybu określonego w projektowanym rozporządzeniu. Dlatego też przyjęto, że w komendzie wojewódzkiej powinno być nie mniej niż 60 etatów, łącznie z etatami zmianowego rozkładu czasu służby w wojewódzkim stanowisku koordynacji ratownictwa. Natomiast dla komend powiatowych (miejskich) w powiatach i miastach na prawach powiatu o najmniejszej liczbie stałych mieszkańców (komendy III, IV i V kategorii) przyjęto, że w takich komendach powinno być do 11 etatów w codziennym rozkładzie czasu służby. Odmienny tryb zwiększania liczby etatów przyjęto dla komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej), a ponadto odmienny tryb zwiększania liczby etatów - dla komendy powiatowej (miejskiej) poszczególnych kategorii. W trybie naliczania etatów dla komendy wojewódzkiej przewiduje się możliwość zwiększenia liczby etatów dla tych komend, w których funkcjonują ośrodki szkolenia. Dla komendy powiatowej (miejskiej) - zwiększenie liczby etatów będzie następować: ze względu na liczbę stałych mieszkańców, w zależności od liczby działających jednostek ratowniczo - gaśniczych, w związku ze zwiększeniem zakresu zadań ratowniczych tych jednostek, a szczególnie utworzonych w nich specjalistycznych grup ratowniczych (poszukiwawczo-ratownicze, wysokościowe, wodno-nurkowe, techniczne, chemiczno-ekologiczne), świadczeniem pomocy w zakresie naprawy i obsługi sprzętu silnikowego i ratowniczego na rzecz innych komend oraz o etaty stanowisk, na których wykonywanie zadań wymaga zmianowego rozkładu czasu służby (dotyczyć to będzie powiatowego (miejskiego) stanowiska kierowania i jednostek ratowniczo - gaśniczych). Projektowana ramowa organizacja komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej oraz tryb naliczania etatów są dostosowane do realizowanych przez nie zadań ustawowych.

 

3.        Charakterystyka i ocena przewidywanych skutków prawnych.

 

W wyniku wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia w Państwowej Straży Pożarnej będzie funkcjonować:

- 6 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej I kategorii, przy liczbie mieszkańców na terenie województwa powyżej 2,5 ml,

-10 komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, przy liczbie mieszkańców na terenie województwa do 2,5 ml,

-1 komenda powiatowa (miejska) I kategorii, na obszarze działania której zamieszkuje powyżej 1500 tys. ludności,

- 4 komendy powiatowych (miejskich) II kategorii, na obszarze działania których zamieszkuje od 600 do 1500 tys. ludności,

-24 komendy powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej III kategorii, na obszarze działania których zamieszkuje od 200 do 600 tys. ludności,

-  240 komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej IV kategorii, na obszarze działania których zamieszkuje od 50 do 200 tys. ludności,

-  66 komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej V kategorii, na obszarze działania których zamieszkuje mniej niż 50 tys. ludności.

 

Ocena skutków regulacji

 

1)         podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie:

 

zakres podmiotowy dotyczy wyłącznie wybranych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, t.j. komend wojewódzkich oraz komend powiatowych (miejskich) oraz pełniących w nich służbę strażaków Państwowej Straży Pożarnej i zatrudnionych pracowników;

 

2)         konsultacje społeczne:

 

konsultacje społeczne z reprezentatywnymi organizacjami związków zawodowych nie były przeprowadzane, gdyż treść projektowanego aktu nie odnosi się wprost do przedmiotu działalności związków zawodowych; projekt opracowany został z udziałem przedstawicieli trzech ogólnokrajowych organizacji związkowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, t. j. Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków "Florian", Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność" oraz Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa;

 

3)         wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych (budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego) ze wskazaniem źródeł finansowania:

 

projektowane rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa; planuje się, że wprowadzenie w życie niniejszego przepisu umożliwi przesunięcie około 1000 strażaków pełniących dotychczas służbę w codziennym rozkładzie czasu służby do zmianowego rozkładu czasu służby, t. j. do zadań bezpośrednio związanych z działalnością ratowniczo-gaśniczą;

 

4)         wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną izewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów:

 

projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na wymienione obszary.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry