Projekt Rozporządzenia Ministra SWiA z dnia ... 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia ........... 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania

 

Na podstawie art. 96 ust.2 ustawy z dnia 12 października 1990r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1399 z póżn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania (Dz. U. Nr 118, poz. 1014 z 2003 r. Nr 131, poz. 1221 z 2004 r. Nr 62, poz. 581 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 84) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

 

§ 2

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

W porozumieniu:

Minister Finansów

 

1)          Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)          Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

 

Uzasadnienie

 

Przygotowanie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania wynika ze zmiany art. 92 ust.3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.), który wyjaśnia pojęcie "miejscowości pobliskiej". Do tego pojęcia odnosi się art. 96 ust. 2 stanowiący podstawę do wydania projektowanego rozporządzenia.

Do powyższej zmiany należy dostosować treść załącznika do zmienianego rozporządzenia stanowiącego druk oświadczenia mieszkaniowego do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości, co uczyniono w pkt 2 tego oświadczenia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia nowelizującego obowiązujące rozporządzenie.

 

Ocena Skutków Regulacji

 

Projekt rozporządzenia został skonsultowany z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej, który nie zgłosił do niego uwag.

Projekt rozporządzenia dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Projekt nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu Państwa.

 

Metryczka

Data publikacji 16.09.2005
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry