Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ....... 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1 z dnia ....... 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. Nr 98, poz. 892) wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rozporządzenie określa tryb postępowania oraz warunki przyznawania, cofania oraz zwracania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, zwanej dalej "pomocą finansową", funkcjonariuszowi Straży Granicznej, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale.";

2)     w § 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1)  zaświadczenie o członkostwie w spółdzielni mieszkaniowej lub zaświadczenie o przydziale lokalu mieszkalnego z zasobów towarzystwa budownictwa społecznego.";

3)     załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

 

§ 2

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)     Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)     Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172,poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 90, poz. 757.

 

Uzasadnienie

 

Przygotowanie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. Nr 98, poz. 892) wynika ze zmiany art. 98 ust.1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.), zgodnie z którym, funkcjonariuszowi, który nie otrzymał lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale, przysługuje pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej lub towarzystwie budownictwa społecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Podstawę do wydania projektowanego rozporządzenia stanowi art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, który odsyłając do znowelizowanego ww. ust. 1 powoduje konieczność zmiany tego rozporządzenia.

W związku z powyższym, zawarty w § 1 zmienianego rozporządzenia, katalog lokali, na uzyskanie których pomoc finansowa jest przyznawana należy uzupełnić o lokal pozostający w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego. Dokonanie tej zmiany spowodowało konieczność wprowadzenia zmiany również do § 3 ust. 2, który wskazując dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku funkcjonariusza o pomoc finansową, powinien wymienić również dokument potwierdzający fakt ubiegania się przez funkcjonariusza o taki lokal w postaci odpowiedniego zaświadczenia.

Kolejna zmiana dotyczy wykreślenia z wzoru wniosku w sprawie przyznania pomocy finansowej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia, oświadczenia w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nastąpiła ona w związku ze stanowiskiem, które zajął w tej sprawie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Ocena Skutków Regulacji

 

Projekt rozporządzenia został skonsultowany z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej, który nie zgłosił do niego uwag.

Projekt rozporządzenia dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Projekt nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu Państwa.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 16.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry