Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia.......2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia.......2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7)       urządzeniach przeciwpożarowych - rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające; urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno - alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych; instalacje oświetlenia ewakuacyjnego; hydranty i zawory hydrantowe; pompy w pompowniach przeciwpożarowych; przeciwpożarowe klapy odcinające; urządzenia oddymiające; urządzenia zabezpieczające przed wybuchem; drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania;";

b)         w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1)       budynków - należy przez to rozumieć określenia zawarte w § 3 pkt 4-6 oraz w § 209 ust. 1;";

 

2) w § 4:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a)        w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu, spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 143, poz. 1393),";

b)         w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)       użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;";

c)         w ust. 1 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a)      składowanie materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki;";

d)         w ust. 1 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a)    składowanie materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;";

 

3) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomieszczenia magazynowe przeznaczone do składowania gazów palnych, a także karbidu, powinny spełniać wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem.";

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli butle, o których mowa w ust. 3, zawierają gaz płynny, najbliższe studzienki lub inne zagłębienia terenu oraz otwory do pomieszczeń z podłogą znajdującą się poniżej przyległego terenu powinny być oddalone o co najmniej 3 m.";

 

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. W punktach sprzedaży przyborów gazowych dopuszcza się składowanie gazu płynnego w butlach o łącznej masie gazu do 70 kg.

2. W handlowej sieci detalicznej, poza stacjami paliw, dopuszcza się składowanie butli w kontenerach o konstrukcji ażurowej. Kontenery te, o łącznej masie gazu w butlach do 440 kg, powinny być ustawiane w odległości co najmniej:

1)         od budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego i mieszkalnych, a także od innych budynków, jeżeli ich konstrukcja wykonana jest z elementów palnych - 8 m;

2)         od pozostałych budynków, od studzienek i innych zagłębień terenu oraz od granicy działki - 3 m.

3. Dopuszcza się składowanie butli w kontenerach przy ścianie budynku o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, w odległości co najmniej 2 m w poziomie i 9 m w pionie od znajdujących się w niej otworów okiennych i drzwiowych.

4. Magazyny i rozlewnie gazu płynnego powinny być wyposażone w urządzenia i instalacje spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 i z 2003 r. Nr 1, poz. 8).";

 

5) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami, niezakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

 

6) w § 14:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"1. W budynkach powinny być stosowane następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:";

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zasilanie hydrantów wewnętrznych powinno być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę.";

 

7) w § 15:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"1. Hydranty 25 powinny być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:";

b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2)       na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:

a)         w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,

b)         w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:

-          o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1000 m2,

-          o powierzchni przekraczającej 1.000 m2 w budynku niskim.";

 

8) w § 16:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zasięg hydrantów 25 i 52 w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem:

1)         długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach, o których mowa w § 14 ust. 2;

2)         efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych:

a)         w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych - 3 m,

b)         w pozostałych budynkach - 10 m.";

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych do zabezpieczenia miejsc, z których odległość do najbliższego wyjścia na przestrzeń otwartą lub do wyjścia ewakuacyjnego przekracza 30 m, w celu spełnienia wymagania, o którym mowa w ust. 3, dopuszcza się wyposażenie hydrantu 52 w dodatkowy wąż.

 

9) w § 18:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie niższe niż 0,2 MPa.";

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.";

 

10) w § 20:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynkach wysokich i wysokościowych powinien być zapewniony dodatkowy zapas wody zgromadzony w jednym lub kilku zbiornikach o łącznej pojemności nie mniejszej niż 100 m3.";

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dopuszcza się zmniejszenie pojemności zbiorników, o których mowa w ust. 2, do 50 m3, w przypadku budynku wysokiego i wysokościowego o wysokości do 100 m zawierającego jedynie strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, niezależnie od powierzchni kondygnacji, a także w przypadku innego budynku wysokiego i wysokościowego o wysokości do 100 m, niezawierającego strefy pożarowej o powierzchni przekraczającej 750 m2.";

 

11) w § 21 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

"8. Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem, że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji.

9. Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia i wydajności powinna w budynku być zapewniona niezależnie od stanu pracy innych systemów bądź urządzeń.";

 

12) w § 23 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1)       budynkach handlowych lub wystawowych:

a)         jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 10.000 m2,

b)         wielokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8.000 m2;";

 

13) w § 24 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"1. Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:";

 

14) w § 31 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a)        co najmniej 343,15 K (70°C) poniżej temperatury tlenia się 5 mm warstwy pyłu dla poziomych powierzchni ogrzewczych lub nachylonych do 60° w stosunku do poziomu,";

 

15) § 42 otrzymuje brzmienie:

"§ 42. W przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 15 i § 20 oraz w § 23 ust. 1 i 2, § 24 ust. 1, § 25 ust. 1 i § 34 ust. 1, wskazanych w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli zapewnią one niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.";

 

16) w załączniku do rozporządzenia pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przyrost ciśnienia w pomieszczeniu ?P (w Pa), spowodowany przez wybuch z udziałem substancji palnych niewymienionych w pkt 2, jest określany za pomocą równania: określonego w załączniku

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436, Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164);

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i poz. 836.

 

Uzasadnienie

 

1.         Istniejący stan rzeczy oraz cel wydania aktu.

 

Aktualnie, przedmiotowe zagadnienie reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138). Konieczność dokonania zmian podyktowana jest zmianami w stanie prawnym dotyczącym niektórych zagadnień podlegającym regulacjom w tym rozporządzeniu, wynikającym z:

1) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 143, poz. 1393),

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

3) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. z 2004 r. Nr 7, poz. 59),

4) zakresu finalizowanej aktualnie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 98, poz. 1067 i z 2003 r. Nr 1, poz. 8),

a także z potrzeby eliminacji niespójności zapisów rozporządzenia z treścią Polskiej Normy PN-EN 54-1 "Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie".

Projekt nowelizacji rozporządzenia zawiera ponadto uzupełnienia i uściślenia niektórych przepisów, wynikające z doświadczeń zebranych w toku ponad dwuletniego jego stosowania.

Wprowadzenie proponowanych zmian w rozporządzeniu jest niezbędne do umożliwienia egzekwowania przez organy Państwowej Straży Pożarnej istotnych wymagań mających wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia.

 

2.         Różnica między dotychczasowym, a proponowanym stanem prawnym.

 

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów zmiany te są następujące (§ 1 projektu):

1) pkt 1 lit. a projektu rozporządzenia - w § 2 ust. 1 pkt 7 rozszerzono zakres stosowanej dla

potrzeb rozporządzenia definicji urządzeń przeciwpożarowych o urządzenia niezainstalwne bezpośrednio w chronionych obiektach, zgodnie z PN-EN 54-1, a także o urządzenia zabezpieczające przed wybuchem, dostosowując go do zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;

2) pkt 1 lit. b projektu rozporządzenia - w § 2 ust. 2 pkt 1 rozszerzono definicję budynku, poprzez uzupełnienie o budynki charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi (ZL);

3) pkt 2 lit. a projektu rozporządzenia - w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a wskazano, że jedynym rodzajem urządzeń, których stosowanie jest dopuszczalne w strefach zagrożenia wybuchem, są urządzenia spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem;

4) pkt 2 lit. b projektu rozporządzenia - w § 4 ust. 1 pkt 2 rozszerzono wykaz czynności, których wykonywanie w budynku oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione z uwagi na niebezpieczeństwo pożaru, jego rozprzestrzeniania się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, o zakaz użytkowania instalacji i urządzeń niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z przepisów prawa budowlanego;

5) pkt 2 lit. c i d projektu rozporządzenia - w § 4 ust. 1 pkt 5a i 10a rozszerzono wykaz miejsc, w których zabronione jest składowanie materiałów palnych, która to nieprawidłowość, często stwierdzana podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych, powoduje istotne zagrożenie;

6) pkt 3 lit. a projektu rozporządzenia - w § 8 ust. 1 wskazano, że wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem odnoszą się także do pomieszczeń magazynowych przeznaczonych do składowania karbidu;

7) pkt 3 lit. b projektu rozporządzenia - w § 8 ust. 4 zmniejszono do 3 m dopuszczalną odległość wiązek butli z gazem płynnym, sytuowanych na zewnątrz budynków produkcyjnych i magazynowych, od najbliższych studzienek lub innych zagłębień terenu oraz otworów do pomieszczeń z podłogą znajdującą się poniżej przyległego terenu, tak jak przy składowaniu ograniczonej ilości gazu płynnego w butlach;

8) pkt 4 projektu rozporządzenia - w § 10 zrezygnowano z dotychczasowego brzmienia tego paragrafu, ustalającego wymagania dla magazynów karbidu, ze względu na wejście w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu, które szczegółowo uregulowało ten zakres wymagań. W miejsce tego wprowadzono zapisy dotyczące warunków składowania gazu płynnego w butlach w handlowej sieci detalicznej oraz wskazano konieczność wyposażenia magazynów i rozlewni gazu płynnego w urządzenia i instalacje określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, w związku ze zmianami w zakresie tego rozporządzenia, po zakończeniu jego nowelizacji;

9) pkt 5 projektu rozporządzenia - w § 13 ust. 1 doprecyzowano, że obowiązek przeprowadzania praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji nie dotyczy budynków mieszkalnych (ZL IV), gdyż dla budynków tych nie przewiduje się samodzielnej ewakuacji ludzi w przypadku wystąpienia zagrożenia;

10) pkt 6 lit. a i b projektu rozporządzenia - w § 14 ust. 1 pkt 1 zmieniając brzmienie wprowadzenia do wyliczenia i dodając nowy ustęp 4, zniesiono wymaganie zapewnienia zasilania przez określony czas dla zaworów 52, gdyż czas ten wynika z wymaganej przepisami rozporządzenia pojemności zbiorników przeciwpożarowych, z których są one zasilane. Wymagany czas zasilania hydrantów wewnętrznych został określony na 1 godzinę, co w świetle dotychczasowych doświadczeń uznaje się za wystarczające;

11) pkt 7 lit. a projektu rozporządzenia - w § 15 ust.1 wskazano, że wymaganie stosowania hydrantów 25 odnosi się jedynie do obiektów zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL);

12) pkt 7 lit. b projektu rozporządzenia - doprecyzowano zakres stosowania hydrantów w budynkach niskich i średniowysokich;

13) pkt 8 lit. a projektu rozporządzenia - w § 16 ust. 3 zrezygnowano z określania wymaganego zasięgu rzutu prądów gaśniczych dla zaworów 52, które są urządzeniami wykorzystywanymi przez jednostki straży pożarnej;

14) pkt 8 lit. b projektu rozporządzenia - w dodanym ust. 4 dopuszczono możliwość wyposażenia hydrantu 52 w dodatkowy wąż, co często jest zasadne w rozległych obiektach produkcyjnych i magazynowych;

15) pkt 9 lit. a projektu rozporządzenia - w § 18 ust. 2 doprecyzowano zapisy dotyczące ciśnienia w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wskazując, że na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego nie powinno ono być niższe niż 0,2 MPa, co zapewni minimalny wymagany efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych niezależnie od zastosowanej średnicy dyszy prądownicy;

16) pkt 9 lit. b projektu rozporządzenia - w ust. 4 wskazano, że maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej odnosi się do zaworu odcinającego;

17) pkt 10 lit. a projektu rozporządzenia - w § 20 ust. 2 zrezygnowano z określania miejsca sytuowania zbiorników z zapasem wody do zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynkach wysokich i wysokościowych, co dopuści możliwość ich sytuowania na dowolnej kondygnacji przeznaczonej w całości lub części do celów technicznych;

18) pkt 10 lit. b projektu rozporządzenia - w ust. 3 doprecyzowano zapisy o dopuszczalności zmniejszenia wymaganego zapasu wody do 50 m3;

19) pkt 11 projektu rozporządzenia - w § 21 dodano ust. 8 dopuszczający przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, na określonych zasadach, co często jest korzystne ze względów ekonomicznych, oraz ust. 9 ustalający dla instalacji wodociągowych przeciwpożarowych wymóg funkcjonowania niezależnie od stanu pracy innych systemów bądź urządzeń;

20) pkt 12 projektu rozporządzenia - w § 23 ust. 2 pkt 1 doprecyzowano, że obowiązek stosowania w określonych przypadkach stałych urządzeń gaśniczych wodnych odnosi się do stref pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I;

21) pkt 13 projektu rozporządzenia - w § 24 ust. 1 wskazano na urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jako na obligatoryjnie objęte - obok urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych - zakresem systemów sygnalizacji pożarowej w Polsce, co odpowiada wymaganiom PN-EN 54-1;

22) pkt 14 projektu rozporządzenia - w § 31 ust. 1 pkt 2 lit. a oznaczanie temperatury tlenia dla warstwy pyłu o grubości 5 mm określono zgodnie z zasadami przyjętymi w normach zharmonizowanych z dyrektywami europejskimi, dotyczącymi zapobiegania wybuchowi i ochrony przed wybuchem;

23) pkt 15 projektu rozporządzenia - w § 42 rozszerzono zakres dopuszczalnego stosowania rozwiązań zamiennych na źródła zasilania instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, systemy sygnalizacji pożarowej i dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Potrzeba stosowania takich rozwiązań wynika ze zdarzających się trudności w realizacji pewnych wymagań, głównie w obiektach już istniejących. Wprowadzono też warunek, że proponowane rozwiązania zamienne będą wskazywane w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, co powinno zapewnić ich odpowiedni poziom merytoryczny.

24) pkt 16 projektu rozporządzenia w załączniku do rozporządzenia pkt 3 uzupełniono o podanie współczynników przebiegu reakcji wybuchu dla palnych gazów i uniesionego palnego pyłu oraz dla palnych par i mgieł.

 

3.         Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

Ocena Skutków Regulacji

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie.

 

Rozporządzenie dotyczy wszystkich uczestników procesu budowlanego, a także właścicieli, użytkowników i zarządzających obiektami budowlanymi. Stanowi też podstawę dla organów Państwowej Straży Pożarnej do działań decyzyjnych związanych z poprawą warunków bezpieczeństwa pożarowego

 

2. Konsultacje społeczne.

 

Projekt w fazie wstępnej poddany był szerokiej konsultacji środowiskowej, z udziałem jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Stowarzyszenia Pożarników Polskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych oraz polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Pozwoliło to na uzupełnienie i doprecyzowanie szeregu zapisów, a także na wyeliminowanie tych dotychczasowych wymagań, które stały się nieaktualne, bądź nieużyteczne w praktycznym stosowaniu.

W wyniku ostatnich konsultacji propozycje przedstawiło jedynie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych, które:

a) zaproponowało rozszerzenie definicji "urządzenia przeciwpożarowe" na wszystkie drzwi i bramy przeciwpożarowe, niezależnie od wyposażenia ich w systemy sterowania; propozycja ta nie została uwzględniona z uwagi na niepożądane rozszerzenie zakresu definicji (§ 1 pkt 1 lit. a projektu);

b)  zgłosiło sprzeciw wobec możliwości wyposażenia hydrantu 52 w dodatkowy wąż (§ 1 pkt 8 lit. b projektu); na skutek tej uwagi dotyczącej dodawanego ust. 4 w § 16 rozporządzenia dopuszczono możliwość wyposażenia hydrantu 52 w dodatkowy wąż jedynie w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych do zabezpieczenia miejsc, z których odległość do najbliższego wyjścia na przestrzeń otwartą lub do wyjścia ewakuacyjnego przekracza 30 m;

c) zgłosiło zastrzeżenia co do możliwości stosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do wszystkich wymogów dotyczących instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, zawartych w rozdziale 5 rozporządzenia; na skutek tej uwagi ograniczono możliwość stosowania tych rozwiązań w stosunku do wymogów dotyczących instalacji wodociągowych przeciwpożarowych zawartych w § 15 i § 20 rozporządzenia;

 

3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych.

 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

 

4. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów.

 

Rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy. Nie wpłynie ono także na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, bądź na sytuację i rozwój regionów.

Metryczka

Data publikacji 16.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry