Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia.......2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 z dnia.......2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 

Na podstawie art. 61 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.2) zarządza się co następuje:

 

Rozdział 1.

Przepis ogólny

 

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1)     przedmioty umundurowania;

2)     opis przedmiotów umundurowania;

3)     zasady zaopatrywania w przedmioty umundurowania, tabele należności oraz przypadki obowiązku zwrotu tych przedmiotów lub ich równowartości strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 

Rozdział 2.

Przedmioty umundurowania osobistego oraz sposób ich noszenia

 

§ 2.

Umundurowanie strażaka Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej "strażakiem", składa się z ubiorów: wyjściowego i służbowego, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej, dystynkcji, odznak, znaków identyfikacyjnych i ekwipunku osobistego.

 

§ 3.

1. Zasadniczymi przedmiotami ubioru wyjściowego w są:

1)     mundur wyjściowy;

2)     płaszcz zimowy;

3)     płaszcz letni;

4)     koszula wyjściowa;

5)     czapka rogatywka lub kapelusz;

6)     półbuty wyjściowe.

2.     Zestawy przedmiotów ubioru wyjściowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3.     Wzory ubioru wyjściowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4.     Wzory nakryć głowy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 

§ 4.

1. Zasadniczymi przedmiotami ubioru służbowego w są:

1)     mundur służbowy;

2)     sweter;

3)     koszula służbowa;

4)     kurtka 3/4;

5)     beret lub kapelusz;

6)     czapka służbowa;

7)     półbuty służbowe.

2. Zestawy przedmiotów ubioru służbowego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3.     Wzory ubioru służbowego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4.     Wzory nakryć głowy określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

 

§ 5.

1.     Zasadniczymi przedmiotami odzieży specjalnej w są:

1)      ubranie koszarowe;

2)      ubranie dla kadry dowódczo -sztabowej;

3)      obuwie koszarowe;

4)      buty dla kadry dowódczo-sztabowej.

2. Wzory odzieży specjalnej określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

 

§ 6.

1.Zasadniczymi przedmiotami środków ochrony indywidualnej w są:

1)      ubranie specjalne;

2)      rękawice specjalne;

3)      kominiarka;

4)      buty strażackie;

5)      hełm strażacki;

2.     Wzory środków ochrony indywidualnej określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

 

§ 7.

1. Zasadniczymi przedmiotami ekwipunku osobistego są:

1)    pas strażacki;

2)    zatrzaśnik;

3)    toporek strażacki;

4)    latarka;

5)    podpinka linkowa.

2. Wzory ekwipunku osobistego określają odrębne przepisy.

 

§ 8.

1.     Na ubiorze wyjściowym i służbowym, odzieży specjalnej i środkach ochrony indywidualnej strażak nosi:

1)     wizerunek orła na:

a)  czapkach rogatywkach - z metalu w kolorze złota pokrytego patyną,

b)  kapeluszach, czapkach służbowych i beretach - haftowany nitką w kolorze złotym,

c)     kołnierzach kurtek mundurów i płaszcza zimowego nadbrygadiera i generała brygadiera - haftowany bajorkiem w kolorze złotym,

d)     na guzikach czapek wyjściowych, kurtek mundurów wyjściowych, płaszczy zimowych i do zapinania naramienników płaszczy letnich - w kolorze guzika;

2) dystynkcje w kolorze złotym na:

a)     czapkach rogatywkach - haftowane bajorkiem,

b)     kapeluszach, czapkach służbowych, beretach, kurtkach 3/4, swetrach, ubraniach koszarowych i dla kadry dowódczo-sztabowej oraz ubraniach specjalnych - haftowane nitką,

c)     mundurach, koszulach z krótkim rękawem i płaszczach:

-        starszego strażaka i podoficera - z taśmy dystynkcyjnej,

-        aspiranta - "gwiazdki" haftowane bajorkiem, a "krokiewki" i obszycie naramienników taśmą dystynkcyjną,

-        oficera - haftowane bajorkiem;

3) znaki identyfikacyjne w miejscach określonych wzorcami tych przedmiotów:

a)         emblemat Państwowej Straży Pożarnej, szkół Państwowej Straży Pożarnej; grup specjalistycznych,

b)        identyfikator kadry dowódczo-sztabowej,

c)        identyfikator miejscowości,

d)        identyfikator osobisty,

e)        identyfikator imienny,

f)          znak pożarniczy z metalu w kolorze złotym,

g)        znak absolwenta Szkoły Państwowej Straży Pożarnej;

4)      odznaki na mundurach wyjściowych w sposób określony w przepisach ustanawiających te odznaki.

2.     Wzory wizerunku orła określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

3.     Wzory dystynkcji określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

4.     Wzory znaków identyfikacyjnych określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

 

§ 9.

1.         W ubiorze wyjściowym lub służbowym strażak występuje stosownie do pory roku. Rozróżnia się okres letni od dnia 1 maja do dnia 30 września i okres zimowy od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Miesiące kwiecień i październik stanowią okres przejściowy.

2.         W okresie przejściowym, o którym mowa w ust. 1, występuje się w zimowym lub letnim zestawie ubioru wyjściowego lub służbowego, w zależności od warunków atmosferycznych.

 

§ 10.

1.         W mundurze wyjściowym strażak występuje:

1)     ze sznurem galowym, orderami, odznaczeniami i odznakami:

a)     podczas uroczystości państwowych i strażackich,

b)     podczas innych uroczystości na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;

2)         ze sznurem galowym i z baretkami:

a)     podczas uroczystości oraz w innych okolicznościach, w których w środowiskach cywilnych przyjęty jest strój wizytowy,

b)     na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;

3) z baretkami lub bez baretek w czasie:

a)     wystąpień w charakterze przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej na oficjalnych spotkaniach lub imprezach,

b)     pełnienia służby.

2. W mundurze wyjściowym z baretkami lub bez baretek strażak może występować w czasie:

1)   przedstawień w teatrach i salach koncertowych;

2)   uroczystości rodzinnych;

3)   wolnym od służby.

3.     W ubiorze służbowym strażak wykonuje obowiązki służbowe:

1)     w miejscu pełnienia służby;

2)     podczas krajowych delegacji służbowych, wykonywania czynności kontrolnych, występowania przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz sądami w charakterze przedstawiciela jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;

3)     raportu służbowego;

4)     na polecenie przełożonego przy wykonywaniu innych czynności.

4.     Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, pełnienia służby w podziale bojowym, manewrów, ćwiczeń taktycznych i działań ze sprzętem oraz sprawdzianów wyszkolenia bojowego, strażak wykonuje zadania w przedmiotach odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego, stosownie do charakteru czynności.

5.     Strażak w służbie przygotowawczej w okolicznościach określonych w ust. 1 i 2 występuje w ubiorze służbowym.

6.     Strażak w stanie spoczynku zachowuje prawo do noszenia ubioru wyjściowego w przypadkach określonych w ust.1 pkt. 1 lit a, ust. 1 pkt 2 lit a oraz ust. 2 pkt 1 i 2.

 

§ 11.

1. Strażakowi zezwala się na noszenie:

1)     pasa głównego, pasa strażackiego z toporkiem, hełmu strażackiego, butów typu "skutery", oraz białych rękawiczek - podczas występowania w pocztach sztandarowych, flagowych oraz
w kompaniach honorowych;

2)     symbolu żałoby według zasad powszechnie przyjętych w praktykowanym przez strażaka obrządku religijnym;

3)     okularów przeciwsłonecznych;

4)     parasola w kolorze czarnym;

5)     elementów strojów regionalnych w czasie udziału w uroczystościach folklorystycznych;

6)     insygniów władzy rektorskiej przez rektora i prorektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej;

7)     czapki służbowej zimowej do ubrania koszarowego lub ubrania dla kadry dowódczo -sztabowej;

8)     czapki rogatywki do munduru służbowego;

9)     kurtki 3/4 do ubioru wyjściowego;

10) bluzy od munduru służbowego ze spódnicą od munduru wyjściowego zimowego /dotyczy kobiet/.

2.  Strażakowi zabrania się:

1)  noszenia przedmiotów umundurowania niezgodnie z ich przeznaczeniem;

2) noszenia przedmiotów umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego,
z wyłączeniem § 11 ust 1 pkt 5 i 6;

 3)  noszenia przedmiotów umundurowania innych niż przewiduje zestaw dotyczący danego ubioru z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 1;

 4)  noszenia przedmiotów umundurowania, których stopień zużycia lub wygląd narusza godność służby;

5)     dokonywania przeróbek przedmiotów umundurowania.

 

§ 12.

Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest odpowiedzialny za przestrzegane przepisów i dyscypliny ubiorczej.

 

Rozdział 3.

Opis przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej.

 

§ 11.

1.     Czapki:

1)     wyjściowa (zimowa i letnia) - rogatywka z tkanin w kolorze ciemnogranatowym, z otokiem w kolorze ciemnoniebieskim. Okucie daszków metalowe, w kolorze złotym. Pasek skórzany z klamerką oksydowaną na czarno, zamocowany nad daszkiem za pomocą guzików w kolorze czarnym z wizerunkiem orła. Dwa galony wykonane z taśmy metalizowanej w kolorze złotym, umieszczone w górnej części otoku dla starszych oficerów, jeden galon wykonany jak wyżej dla oficerów młodszych. Dla korpusu aspiranckiego i oficerskiego na denku czapki umieszcza się taśmy metalizowane w kształcie krzyża. Na czołowej części czapki umieszcza się stylizowany wizerunek orła wykonany z metalu w kolorze złotym, a na otoku dystynkcje stopnia służbowego.

Dla kobiet kapelusz wykonany z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym. Na czołowej części kapelusza umieszcza się stylizowany wzór orła i dystynkcje w kolorze złotym;

2)     służbowa zimowa z daszkiem, wykonana z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym. Tylna i boczne części czapki do krawędzi daszka wywinięte na zewnątrz z możliwością opuszczenia na uszy. Nad daszkiem naszyty wizerunek orła oraz dystynkcje służbowe w kolorze złotym.

2.     Beret, wykonany w kolorze czarnym, ma kształt owalny. W bokach beretu wbite są cztery wietrzniki. Na przodzie beretu naszyty jest stylizowany wizerunek orła oraz dystynkcje służbowe.

3.     Płaszcze:

1)     zimowy w kolorze ciemnogranatowym z wykładanym kołnierzem i wyłogami, wszytymi naramiennikami, dwoma kieszeniami umieszczonymi po bokach. Z tyłu płaszcza rozcięcie w dolnej części, a w pasie wszyte paski z tkaniny zasadniczej do regulacji obwodu. Krój typowy dwurzędowy. Guziki płaszcza w kolorze czarnym z wizerunkiem orła;

2)     letni w kolorze ciemnogranatowym, z podpinką. Krój typowy, jednorzędowy z wykładanym kołnierzem, wyłogami i wszytymi naramiennikami oraz dwoma kieszeniami po bokach. Z tyłu płaszcza rozcięcie w dolnej części. W pasie wszyte podtrzymywacze paska, pasek wykonany z tkaniny zasadniczej. Podpinka wykonana z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym mocowana na suwak lub guziki. Guziki płaszcza kryte w listwie. Naramienniki zapinane na małe guziki w kolorze czarnym z wizerunkiem orła.

4.     Kurtka 3/4 z podpinką wykonana z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym, o podwyższonej wodoodporności i przepuszczalności pary wodnej, zapinana z przodu na dwudzielny zamek błyskawiczny, kryty listwą. Z przodu wykonane dwie kieszenie boczne.

5.     Mundur:

1)     wyjściowy (zimowy i letni) wykonany jest z tkanin w kolorze ciemnogranatowym. Mundur wyjściowy stanowi komplet składający się z kurtki i spodni dla mężczyzny, dla kobiet - kurtki i spódnicy:

a)     kurtka z wyłożonymi klapami, wszytymi naramiennikami i dwoma rozcięciami z tyłu,

b)     spodnie długie, dopasowane według wzrostu i obwodu pasa, krój typowy z dwoma kieszeniami skośnymi po bokach, jedną z tyłu,

c)     spódnica, prosta, fałda z tyłu spódnicy zaszyta do jej 3/4 długości;

2)     służbowy składa się z bluzy typu "olimpijka" i spodni:

a)     bluza typu "olimpijka" wykonana z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym na podszewce. Zapięcie z przodu na 5 guzików krytych listwą. Wykrój szyi wykończony kołnierzem na stójce, wyłogi wykładane. Na przodach na wysokości piersi naszyte są kieszenie nakładane z klapami i fałdkami, zapinane na małe guziki marynarkowe. Tył - dwuczęściowy. Naramienniki przypinane małymi guzikami marynarkowymi. Dół bluzy ujęty w pasek, na bokach w dolnej części przodu i tyłu wykonane są zakładki. Lewa część paska zakończona jest przedłużeniem zapinanym na klamerkę przymocowaną do przeciwnego końca paska,

b)     spodnie wykonane z tej samej tkaniny i tak samo jak do munduru wyjściowego,

c)     spodnie letnie dla mężczyzny, a dla kobiety spódnica lub spodnie wykonane jak do munduru wyjściowego, z tkaniny w kolorze ciemnogranatowym.

6.     Sweter służbowy wykonany z dzianiny w kolorze czarnym. Pod szyją wykończony w "serek". Rękawy i dół swetra wykończone ściągaczem. Na rękawach i ramionach naszyte aplikacje z tkaniny w kolorze czarnym. Naramienniki wszywane z pochewką na dystynkcje służbowe. Na lewym rękawie naszyta kieszeń z tkaniny takiej jak aplikacje, z napisem  "PSP" w kolorze złotym.

7.     Krawat wykonany z gładkiej tkaniny w kolorze czarnym. W dolnej części krawata napis "PSP" w kolorze złotym.

8.     Szaliki (zimowy i letni) wykonane z dzianiny. Kolor szalików ciemnogranatowy.

9.     Rękawiczki (zimowe i letnie) pięciopalcowe, wykonane ze skóry w kolorze czarnym. Rękawiczki zimowe wewnątrz ocieplane przymocowaną wkładką ocieplającą.

10.     Koszule:

1)     z długim rękawem - wykonane z tkanin w kolorze : niebieskim - służbowa, białym - wyjściowa. Przód koszuli zapinany na guziki w kolorze koszuli, na lewym przodzie naszyta otwarta kieszeń. Na górnej części kieszeni napis "PSP" w kolorze białym;

2)     z krótkim rękawem - wykonane z tkanin w kolorze niebieskim - służbowa, białym - wyjściowa. Na lewej klapce napis "PSP" w kolorze białym. Koszule i kieszenie zapinane na guziki w kolorze koszuli, a na ramionach przyszyte guziki w kolorze czarnym, do przypięcia naramienników. Koszula wykonana jest w dwóch wzorach tj.: do noszenia łącznie z krawatem i bez krawata.

11.     Peleryna przeciwdeszczowa zapinana na suwak kryty, z kapturem, bez rękawów, wykonana z nieprzemakalnej tkaniny w kolorze czarnym. W przedniej części otwory umożliwiające wyciągnięcie rąk.

12.     Botki ocieplane wykonane ze skóry w kolorze czarnym, wykończone na połysk. Dla kobiet - kozaki w kolorze czarnym na podwyższonym obcasie.

13.     Półbuty wykonane ze skóry w kolorze czarnym, wykończone na połysk, fason prosty. Dla kobiet półbuty na podwyższonym obcasie.

14.     Sznur galowy, wykonany ze sznurka w kolorze złotym, składa się z warkocza i dodatkowych części pojedynczych w zależności od korpusu. Na pojedynczej części sznurka z przodu umieszczony jest wisiorek w formie stylizowanej prądownicy, a przy sznurze generała brygadiera i nadbrygadiera - dwa wisiorki.

15.     Pasek do spodni wykonany ze skóry w kolorze czarnym. Klamra paska z metalu w kolorze złotym.

16.     Pas główny wykonany ze skóry w kolorze czarnym. Części metalowe pasa wykonane są z metalu w kolorze złotym.

17.     Teczka służbowa w kolorze czarnym. Teczka wyposażona jest w uchwyt oraz mechanizmy zamykające.

18.     Walizka (torba podróżna) w kolorze czarnym, w kształcie prostopadłościanu. Walizka wyposażona jest w stelaż na kółkach oraz mechanizmy zamykające.

19.     Pokrowiec na mundur wykonany z tkaniny nieprzemakalnej w kolorze czarnym.

20.     Ubranie koszarowe składa się z bluzy, spodni, kamizelki i czapki, wykonanych  z tkaniny w kolorze czarnym:

1) bluza z wykładanym kołnierzem zapinana w przodzie na zamek błyskawiczny, przykryty plisą. Na przodach umieszczone są dwie kieszenie zamknięte patkami. Na lewym rękawie umieszczony jest emblemat Państwowej Straży Pożarnej i nazwa miejscowości. Na przodzie i plecach bluzy umieszczony jest napis "STRAZ";

2) spodnie długie z szelkami, w siedzeniu swobodne, niekrępujące ruchów. W przednich nogawkach wykonane są kieszenie wpuszczane do wewnątrz. Na boku prawej nogawki naszyta jest kieszeń zamykana patką. Na nogawkach naszyte są paski z żółtej tkaniny fluorescencyjnej i naszytym trójkątem wykonanym z taśmy w kolorze srebrnym;

3) kamizelka ocieplana, z przodu zapinana na zamek, kryty plisą. Kołnierz-stójka z naszytą osłoną na krtań. Z przodu dwie kieszenie górne i dwie kieszenie dolne z patkami. Tył kamizelki, dłuższy od przodu. Na lewej górnej kieszeni i tyle kamizelki umieszczony jest napis "STRAZ". W dolnej części tyłu naszyta jest taśma w kolorze żółtym ze srebrnym trójkątem ostrzegawczym; kamizelka posiada możliwość dopinania rękawów;

4) czapka - "dżokejka" z daszkiem. Z przodu czapki emblemat PSP.

21.     Ubranie dla kadry dowódczo-sztabowej składa się z kurtki, spodni, kurtki ocieplanej i czapki. Wykonane jest z tkaniny w kolorze czarnym:

1)kurtka z wykładanym kołnierzem, z pagonami, zapinana z przodu na guziki kryte listwą. Z przodu naszyte dwie kieszenie górne i dwie dolne z patkami. Na linii pasa w części plecowej wszyta guma ściągająca. Wewnątrz kurtki dopięta jest podpinka;

2)spodnie długie z szelkami, wpuszczonymi kieszeniami. Na bokach nogawek kieszenie z patkami. Nogawki zakończone rozporkami i wszytą gumą pod stopy;

3)kurtka ocieplana zapinana na zamek błyskawiczny, kryty listwą. Na lewym przodzie naszyta jest kieszeń na wysokości klatki piersiowej. Kieszenie dolne podwójne, z patkami. Kurtka posiada kołnierz oraz dopinany kaptur. W górnej i dolnej części przodów, tyłu oraz górnej części rękawów naszyte są taśmy ostrzegawcze w kolorze srebrnym i żółtym. Na plecach oraz na lewej górnej kieszeni umieszczone napisy "STRAŻ";

4)czapka typu "dżokejka" wykonana jak do ubrania koszarowego.

22.     Koszulki do ubrania koszarowego (zimowe i letnie) wykonane z dzianiny w kolorze czarnym. Zimowe z długim rękawem, letnie - z krótkim. Z przodu koszulki umieszczony  jest  emblematem Państwowej Straży Pożarnej, a na plecach napis "STRAZ".

23.     Obuwie koszarowe: półbuty sznurowane, wykonane ze skóry w kolorze czarnym.

24.     Buty dla kadry dowódczo-sztabowej wykonane ze skóry w kolorze czarnym. Cholewki wysokie, sznurowane.

25.     Dystynkcje i znaki identyfikacyjne wykonane bajorkiem, techniką haftu maszynowego lub inną pozwalającą odwzorować, dystynkcje, emblemat Państwowej Straży Pożarnej, identyfikator kadry dowódczo-sztabowej, identyfikator miejscowości i napisy "STRAZ". Identyfikator imienny wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, litery w kolorze złota.

26.     Ubranie specjalne składa się z kurtki długości 3/4 i spodni, wykonanych z tkaniny zewnętrznej w kolorze czarnym lub ciemnogranatowym w wykończeniu olejo i wodoodpornym:

1) kurtka powinna zachodzić na spodnie. Kołnierz kurtki w formie stójki. Rękawy szerokie. W dolnej części kurtki dwie kieszenie kryte patkami, a w górnej prawej części, kieszeń wpuszczana, zapinana zamkiem. W górnej lewej części kurtki pod plisą kryjącą zamek, znajduje się kieszeń wpuszczana. Wewnętrzne warstwy kurtki powinny stanowić: membrana wodoszczelna i paroprzepuszczalna, warstwa termoizolacyjna i podszewka - układ warstwowy. Kurtka oznaczona układem taśm ostrzegawczych;

2)  spodnie długie z szelkami, układ warstwowy - identyczny jak w kurtce. Nogawki szerokie i proste. Spodnie w dolnej części nogawek oznaczone układem taśm ostrzegawczych.

27. Kominiarka wykonana z jednobarwnej dzianiny w kolorze białym lub odcieniu kości słoniowej. Na przodzie kominiarki wykonany otwór na twarz odsłaniający: oczy, nos i usta.

28. Rękawice specjalne pięciopalczaste o konstrukcji wielowarstwowej w kolorze czarnym lub ciemnogranatowym.

29. Buty strażackie w kolorze czarnym wykonane z gumy z możliwością zastosowania wstawek w kolorze żółtym, lub ze skóry oznakowane elementami z taśm ostrzegawczych.

30. Hełm strażacki w kolorze czerwonym. Skorupa gładka, bez ostrych załamań, boczna krawędź skorupy schodząca w kierunku uszu. Hełm wyposażony w osłonę karku i twarzy.

 

Rozdział 4.

Zasady zaopatrywania w przedmioty umundurowania, tabele należności oraz przypadki obowiązku zwrotu tych przedmiotów lub ich równowartości.

 

§ 14.

1. Uprawnienie do zaopatrzenia w przedmioty umundurowania powstaje z dniem mianowania
 i wygasa z dniem zwolnienia strażaka ze służby w Państwowej Straży Pożarnej.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest zobowiązany wydać strażakowi w naturze należne mu przedmioty umundurowania, zgodnie z tabelami należności.

3. Tabele należności, o których mowa w ust. 2 określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

4. Przedmioty umundurowania muszą być wykonane zgodnie z ustalonym wzorcami i warunkami technicznymi określonymi w odrębnych przepisach.

5. Strażak jest zobowiązany do posiadania kompletu umundurowania, zapewniającego mu wykonywanie obowiązków służbowych w każdych warunkach i o każdej porze roku.

 

§ 15.

1.     Strażak mianowany na stałe otrzymuje przedmioty ubioru wyjściowego i służbowego wraz z odpowiednimi dystynkcjami na własność.

2.     Strażak w służbie przygotowawczej nabywa prawa własności przedmiotów ubioru służbowego po upływie okresu ich używalności.

3.     Do przedmiotów umundurowania, strażak otrzymuje nieodpłatnie dystynkcje i znaki identyfikacyjne.

4.     Strażakowi w służbie przygotowawczej mogą być wydane używane przedmioty umundurowania, posiadające wartość użytkową. Przedmioty te wydaje się na czas, jaki pozostał do końca okresów ich używalności.

5.     Okresy używalności przedmiotów umundurowania wydanych w naturze liczy się od dnia ich wydania.

6.     Okres używalności dystynkcji i znaków identyfikacyjnych, o których mowa w ust. 3, jest równy okresom używalności przedmiotów, do których zostały wydane, z wyjątkiem znaku absolwenta szkoły Państwowej Straży Pożarnej, który wydaje się jednorazowo w dniu ukończenia szkoły.

 

§ 16.

1.   Strażakowi można wydać przedmioty umundurowania przed upływem okresów używalności w przypadkach utraty przedmiotu lub utraty jego wartości użytkowej.

2.     W przypadkach utraty przedmiotu umundurowania lub utraty jego wartości użytkowej, powstałych z przyczyn niezawinionych przez strażaka, wydaje się mu nieodpłatnie nowy przedmiot.

3.     W przypadkach utraty przedmiotu umundurowania lub utraty jego wartości użytkowej, powstałych z przyczyn zawinionych przez strażaka, wydaje się mu nowy przedmiot, jednakże jest on zobowiązany zwrócić równowartość utraconego przedmiotu.

4.     W przypadkach określonych w ust. 3, strażak jest zobowiązany uiścić równowartość utraconego przedmiotu obliczaną według:

1)     cen detalicznych obowiązujących w dniu rozliczenia dla przedmiotów odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego;

2)     aktualnych cen z tabel kalkulacyjnych równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, dla przedmiotów ubioru wyjściowego i służbowego;

3)     aktualnych cen detalicznych wykonania dystynkcji i znaków identyfikacyjnych.

 

§ 17.

Strażakowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego oraz zawieszonemu w czynnościach służbowych przedłuża się okres używalności przedmiotów umundurowania o czas urlopu lub zawieszenia.

 

§ 18.

1. Strażak jest zobowiązany zwrócić przedmioty odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego nie będących przedmiotami osobistego użytku w przypadku:

1)     zwolnienia ze służby;

2)     upływu okresów ich używalności;

3)     utraty ich wartości użytkowej,

4)     przeniesienia do służby w innej jednostce organizacyjnej PSP.

2. W przypadku zwolnienia strażaka ze służby na podstawie art. 43 ust.2 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej jest on zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych przedmiotów umundurowania za wyjątkiem przedmiotów osobistego użytku.

3. Strażak w służbie przygotowawczej w przypadku zwolnienia ze służby lub przeniesienia do służby w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej jest zobowiązany zwrócić przedmioty ubioru służbowego nie będące przedmiotami osobistego użytku.

4. Strażak, który nie zwrócił przedmiotów, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 i 3 jest zobowiązany zwrócić równowartość nowych przedmiotów, obliczoną według cen detalicznych obowiązujących w dniu rozliczenia.

 

Rozdział 5.

Przepis końcowy.

 

§ 19.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1]Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.  Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609,z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836.

3Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 71, poz. 650 oraz z 2004 r. Nr 30, poz. 260 i Nr 111, poz. 1179).

 

Uzasadnienie

 

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 71, poz. 650 oraz z 2004 r. Nr 30, poz. 260 i Nr 111, poz. 1179) jest konsekwencją nadania nowego brzmienia treści delegacji ustawowej zawartej w art. 61 ust. 6 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2002 r.  Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609,z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836). W odniesieniu do aktualnie obowiązującej treści w/w rozporządzenia wprowadzone zostały następujące zmiany:

Ř     zrezygnowano z procedury wydawania producentom "zatwierdzenia" na przedmioty umundurowania, gdyż aktualnie obowiązujący zapis art.61 ust. 5 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej wprowadza delegację dla Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do wydania zarządzenia w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej użytkowanych w Państwowej Straży Pożarnej. Nadzór nad przestrzeganiem szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych wobec nabywanych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej sprawować będzie kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,

Ř     doprecyzowano odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny i przepisów ubiorczych w Państwowej Straży Pożarnej oraz określono zasady zaopatrywania w przedmioty umundurowania, odzież specjalną i środki ochrony indywidualnej zgodnie z intencją delegacji ustawowej,

Ř     wprowadzono obowiązek zwrotu otrzymanych przedmiotów odzieży specjalnej oraz środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego w przypadku przeniesienia strażaka do służby w innej jednostce organizacyjnej, zwolnienia za służby z tytułu nabycia praw emerytalnych lub do renty oraz wszystkich przedmiotów, również przedmiotów umundurowania, nie będących przedmiotami osobistego użytku, w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia strażaka ze służby,

Ř     wprowadzono nowy wzór koszulki letniej typu "Polo" do stosowania zamiennie w zestawach z obecnym wzorem koszulki letniej,

Ř     wprowadzono nowy wzór koszuli z krótkim rękawem (wyjściowej i służbowej) przeznaczonej do noszenia łącznie z krawatem;

Ř     zrezygnowano z określenia czasookresu zużycia ubrania koszarowego, obecnie z dwóch lat na proponowany okres "do zużycia",

Ř     z dotychczasowych zestawów przedmiotów umundurowania służbowego zrezygnowano z płaszcza letniego, który występuje wyłącznie w zestawach ubioru wyjściowego strażaka.

W pozostałym zakresie projekt rozporządzenia pozostaje tożsamym z rozwiązaniami aktualnie obowiązującymi, łącznie z wyglądem i szatą graficzną wzorców przedmiotów umundurowania.

W projekcie zawarto wszystkie wytyczne wynikające z upoważnienia ustawowego w brzmieniu z nowelizacji ustawy o PSP, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2005 r. (art. 61 ust. 6).

Projekt był przedmiotem konsultacji społecznych ze związkami zawodowymi, przy czym OPZZ nie zgłosiło uwag (pismo z dnia 28 lipca 2005 r.), a NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych nie zgłosiły uwag w ustawowym terminie.

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

Ocena Skutków Regulacji

 

1.     Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ponad wynikające z założeń na dany rok budżetowy.

2.     Wpływ regulacji na rynek pracy.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

3.     Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

4.     Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

5.     Skutki prawne regulacji.

Regulacje zawarte w rozporządzeniu mają na celu dostosowanie zapisów w zakresie umundurowania strażaków do art. 61 znowelizowanej ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

 

Metryczka

Data publikacji 16.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry