Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ..2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia ..2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 

Na podstawie art. 83 ust. 5 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 108, poz. 955) § 3 otrzymuje brzmienie:

 

"§ 3. 1. Ekwiwalent przyznaje się na wniosek funkcjonariusza lub osoby, o której mowa w art. 87 ustawy, zwanych dalej "osobami uprawnionymi", złożony i zarejestrowany w komórce organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach gospodarki mieszkaniowej.

2. Wypłata ekwiwalentu następuje w kolejności złożonych wniosków na podstawie umowy zawartej między Szefem Biura Ochrony Rządu a osobą uprawnioną, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien w szczególności zawierać:

  1)  imię i nazwisko, stopień, stanowisko służbowe funkcjonariusza;

  2)  wskazanie komórki organizacyjnej Biura Ochrony Rządu, w której funkcjonariusz pełni służbę;

  3)  datę przyjęcia lub zwolnienia ze służby funkcjonariusza oraz datę mianowania na funkcjonariusza służby stałej;

  4)  oświadczenie funkcjonariusza o członkach rodziny, których uwzględnia się przy przydziale lokalu, oraz o posiadanych przez nich tytułach prawnych do lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także otrzymanej przez nich pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe lub ekwiwalencie za rezygnację z kwatery;

  5)  oświadczenie funkcjonariusza o dotychczas zajmowanym lokalu mieszkalnym, otrzymanej pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe lub ekwiwalencie pieniężnym w zamian za rezygnację z kwatery;

  6)  zobowiązanie funkcjonariusza do zwolnienia dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego będącego w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, jednostki samorządu terytorialnego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej lub pracodawcy.

4. W komórce organizacyjnej Biura Ochrony Rządu właściwej w sprawach gospodarki mieszkaniowej prowadzi się listę kolejności zawierania umów o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego, zwaną dalej "listą". Kolejność na liście oznacza się według daty wpływu wniosków, z zastrzeżeniem ust. 6. Lista jest jawna, wgląd do niej ma każdy oczekujący na wypłatę ekwiwalentu.

5. Lista podlega aktualizacji do dnia 31 października każdego roku kalendarzowego.

6. Przy ustalaniu kolejności na liście funkcjonariuszowi ubiegającemu się o wypłatę ekwiwalentu uwzględnia się okres oczekiwania na wypłatę ekwiwalentu w Jednostce Wojskowej Nr 1004 - Biuro Ochrony Rządu i Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

7. Wypłata ekwiwalentu może nastąpić z pominięciem ustalonej kolejności ze względu na ważny interes służby.".

 

§2.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

W porozumieniu:

Minister Finansów

 

[1]Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

Uzasadnienie

 

Przedkładany projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia w sprawie ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 83 ust. 5 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 i Nr 210, poz. 2135) .

Przedmiotowy projekt wprowadza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego poza kolejnością wynikającą wyłącznie z kolejności złożenia wniosku przez funkcjonariusza. Decydowałby o tym ważny interes służby. Proponowane rozwiązanie jest identyczny z już funkcjonującym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 99, poz. 899) (§ 6 ust. 2).

 

Ocena Skutków Regulacji (Osr)

 

1.                 Oddziaływanie aktu normatywnego.

Projektowane rozporządzenie dotyczy jedynie zmiany rozporządzenia dotyczącego ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

2.                 Konsultacje społeczne.

Projekt nie podlega konsultacjom społecznym ponieważ dotyczy wyłącznie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

3.                 Wpływ aktu normatywnego na:

a)     sektor finansów publicznych:

Wejście w życie rozporządzenia nie wywoła skutków finansowych dla budżetu państwa.

b)     rynek pracy:

Przedmiotowa regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

c)     konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną:

Nie przewiduje się skutków.

d)     sytuację i rozwój regionalny:

Nie przewiduje się skutków.

Wejście w życie rozporządzenia przyczyni się do zapewnienia wewnętrznej spójności prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje ujemnych skutków finansowych dla budżetu państwa.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 09.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry