Projekt Uchwały Rady Ministrów z dnia .......... września 2005 r. zmieniający uchwałę Nr 314/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Pokojowej Obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonyc

Uchwała Rady Ministrów z dnia .......... września 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr 314/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Pokojowej Obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych w Gruzji

 

Na podstawie art. 145b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr 314/2003 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Pokojowej Obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych w Gruzji, § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. W skład kontyngentu wchodzi od dwóch do dziesięciu policjantów.".

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Prezes Rady Ministrów

[1])Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz.676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130 poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

 

Uzasadnienie

 

             W dniu 24 sierpnia 1993 r. została podjęta Rezolucja Nr 858 przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, która ustanowiła Misję Pokojową Obserwatorów w Gruzji. Celem tej Misji jest współudział w ustanawianiu sprawnie i skutecznie działających służb porządku publicznego przez monitorowanie, nadzorowanie i doradztwo. Rezolucja Nr 1494 z dnia 30 lipca 2003 r. rozszerzyła zadania Misji o tworzenie odpowiednich warunków powrotu dla uchodźców i przesiedlonych do Gruzji. W celu prawidłowej realizacji tego przedsięwzięcia powołany został 20 osobowy komponent policji cywilnej, do udziału w którym zostali zaproszeni polscy policjanci. Od dnia 9 grudnia 2003 r. zgodnie z Uchwałą Nr 314/2003 Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w skład kontyngentu wchodzi jeden polski policjant.

            Rzeczpospolita Polska, zaangażowana aktywnie w misje pokojowe jest uczestnikiem wielu Międzynarodowych Misji Policyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dlatego też zasadnym jest kontynuowanie zaangażowania polskiego w proces pokojowy również na terytorium Gruzji.

            Organizacja Narodów Zjednoczonych w piśmie z dnia 30 czerwca 2005 r. przesłała do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zaproszenie do zwiększenia udziału polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Pokojowej Obserwatorów Organizacji Narodów Zjednoczonych w Gruzji, które spotkało się z akceptacją ze strony Policji.

            Zgodnie z ustawą o Policji utworzenie kontyngentu policyjnego do udziału w misji pokojowej następuje w drodze uchwały Rady Ministrów, a jakakolwiek zmiana w treści uchwały powinna być wprowadzona w postaci uchwały zmieniającej wcześniejszy akt. Przedstawiony projekt zmiany uchwały określa liczebność kontyngentu rozszerzając do formacji liczącej od dwóch do dziesięciu policjantów. Takie podejście umożliwi w przyszłości w sposób "elastyczny" uwzględnienie przez Policję polską potrzeb Organizacji Narodów Zjednoczonych i uzupełnienie stanu kontyngentu do ilości policjantów wnioskowanych przez tę organizację międzynarodową. Poza tą jedyną modyfikacją w odniesieniu do aktualnego stanu prawnego nie ulegają zmianie żadne inne postanowienia Uchwały Nr 314/2003 Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ulega zmianie nazwa kontyngentu, obszar działania, system kierowania i dowodzenia kontyngentem oraz organ organizacji międzynarodowej, któremu kontyngent będzie podporządkowany. Nie zmienia się również organ administracji rządowej odpowiedzialny za współpracę z kierowniczymi organami właściwej organizacji międzynarodowej.

            Wejście uchwały w życie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ponad zakładane na dany rok budżetowy. Strona polska ponosi koszty związane z badaniami lekarskimi, szczepieniami ochronnymi oraz umundurowaniem policjantów kontyngentu, które kształtują się na poziomie 14.000 zł (orientacyjne koszty przygotowania dwóch policjantów). Powyższe koszty zostały już częściowo (7.000 zł) poniesione w 2003 r. na przygotowanie i delegowanie jednego policjanta, który aktualnie znajduje się na misji w Gruzji. Powiększenie kontyngentu do dwóch policjantów spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów w kwocie 7.000 zł, które zostaną pokryte ze środków finansowych pozostających w gestii Policji.

            Wejście w życie uchwały nie wywoła skutków społecznych w szczególności mających wpływ na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuacje i rozwój regionalny.

            Projekt uchwały odzwierciedla stan prawny obowiązujący w Organizacji Narodów Zjednoczonych i nie podlega reżimowi prawnemu Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 08.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry