Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia......2005 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1z dnia......2005 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 

Na podstawie art. 61 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość i warunki otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej "strażakiem", równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, podstawę jego obliczania, przedmioty umundurowania, za które równoważnik ten przysługuje oraz tryb przyznawania, zwrotu i wypłaty.

 

§ 2.

Strażakowi, któremu nie wydano w naturze przedmiotów ubioru wyjściowego lub służbowego, określonych w przepisach o umundurowaniu strażaków, przysługuje równoważnik pieniężny, zwany dalej "równoważnikiem".

 

§ 3.

1.     Strażak mianowany na stałe otrzymuje równoważnik z góry, za okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku, zwanego dalej "rokiem zaopatrzeniowym".

2.     Strażak w służbie przygotowawczej otrzymuje równoważnik z dołu, za okres poprzedniego roku zaopatrzeniowego.

3.     Równoważnik wypłaca się w terminie do dnia 31 maja każdego roku.

 

§ 4.

1.     Wysokość równoważnika ustala się w kwocie równej rocznej wartości pieniężnej przedmiotów ubioru wyjściowego i służbowego określonych w przepisach o umundurowaniu strażaków.

2.     Do kwoty równoważnika, o której mowa w ust.1, dolicza się ryczałt za chemiczne pranie przedmiotów ubioru wyjściowego i służbowego, ustalony według średnich cen usług pralniczych, w następującej wysokości:

1)     dla strażaka mianowanego na stałe - za dwukrotne w roku chemiczne pranie tych przedmiotów;

2)     dla strażaka w służbie przygotowawczej w wysokości 1/3 ryczałtu przysługującego strażakowi mianowanemu na stałe.

3.     Całkowitą wysokość równoważnika określają tabele kalkulacyjne stanowiące załącznik do rozporządzenia.

 

§ 5.

Równoważnika nie przyznaje się strażakowi:

  1)  mianowanemu do służby stałej w okresie roku zaopatrzeniowego - za okres tego roku;

  2)  korzystającemu z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego - za okres tego urlopu;

  3)  zawieszonemu w czynnościach służbowych - za okres tego zawieszenia.

 

§ 6.

1.     Przy ustalaniu wysokości równoważnika za kolejny rok zaopatrzeniowy, strażakowi mianowanemu na stałe odlicza się pełną wartość przedmiotów ubioru wyjściowego lub służbowego, wydanych strażakowi w naturze w okresie do dnia 31 marca, z wyjątkiem przedmiotów wydawanych mu po raz pierwszy, w związku z jego mianowaniem na stałe.

2.     Przy ustalaniu wysokości równoważnika strażakowi w służbie przygotowawczej, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów ubioru służbowego, wypłaca się równoważnik w wysokości rocznej wartości pieniężnej tych przedmiotów, naliczanej według aktualnych tabel kalkulacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 3.

3.     Przy ustalaniu wysokości równoważnika za kolejny rok zaopatrzeniowy, strażakowi mianowanemu na stałe odlicza się nienależną część równoważnika za okres, o którym mowa w § 5 pkt 2 i 3.

4.     Wartość przedmiotów ubioru wyjściowego lub służbowego do odliczeń ustala się według cen jednostkowych, określonych w tabelach kalkulacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 3.

 

§ 7.

1.     Strażak mianowany na stałe nie zwraca równoważnika w przypadku zwolnienia ze służby z tytułu nabycia praw do emerytury lub renty.

2.     Strażak mianowany na stałe, który nie nabył praw do emerytury lub renty, w przypadku zwolnienia ze służby zwraca część równoważnika, za okres nie pozostawania w służbie, nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.

3.     Strażakowi w służbie przygotowawczej, w przypadku zwolnienia ze służby, nie wypłaca się równoważnika.

4.     Strażak mianowany na stałe zwolniony ze służby zwraca nienależną część równoważnika za okres, o którym mowa w § 5 pkt 2 i 3, najpóźniej w ostatnim dniu pełnienia służby.

5.     Strażak mianowany na stałe, zwolniony ze służby na podstawie art. 43 ust.2 pkt 3, 4 i 6 oraz
ust. 3 pkt 2 i 4a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej przed upływem okresu, za który wypłacono równoważnik, zwraca część równoważnika, za okres nie pozostawania w służbie, nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.

 

§ 8.

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania (Dz. U. Nr 71, poz. 651 oraz z 2004 r. Nr 111, poz. 1180).

 

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 roku.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

w porozumieniu

Minister Finansów

 

[1]Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz.1609,z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836.

 

Uzasadnienie

 

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za niewydane przedmioty umundurowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 71, poz. 651 oraz z 2004 r. Nr 111, poz. 1180) jest konsekwencją nowelizacji i nadania nowego brzmienia treści art. 61 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz.1609,z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836).

W odniesieniu do aktualnie obowiązującej treści w/w rozporządzenia wprowadzono jako zasadę:

a)     dla strażaka mianowanego w służbie stałej nie wyłączania z równoważnika, równowartości należnych w naturze przedmiotów ubioru wyjściowego i służbowego wydawanych po raz pierwszy, bez względu na datę ich wydania. Powyższe podyktowane jest nałożeniem obowiązku na kierownika jednostki organizacyjnej PSP wydania temu strażakowi wszystkich należnych mu przedmiotów w naturze, z chwilą mianowania na stałe. W związku z tym strażakowi w służbie stałej nie wypłaca się równoważnika "z dołu" za niewydane w naturze przedmioty w pierwszym roku zaopatrzeniowym.

b)     obliczanie wysokości równoważnika dla strażaka w służbie przygotowawczej polegającą na wypłacie rocznej wartości niewydanych przedmiotów ubioru służbowego bez względu na datę przyjęcia strażaka do służby w trakcie trwania roku zaopatrzeniowego.

c)     nie wypłacanie równoważnika strażakowi zwalnianemu w okresie służby przygotowawczej.

d)     zwrot równoważnika przez strażaka mianowanego w służbie stałej, który nie nabył praw do świadczenia emerytalnego lub rentowego.

W projekcie zawarto wszystkie wytyczne wynikające z upoważnienia ustawowego w brzmieniu z nowelizacji ustawy o PSP, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2005 r. (art. 61 ust. 9).

Projekt był przedmiotem konsultacji społecznych ze związkami zawodowymi, przy czym OPZZ nie zgłosiło uwag (pismo z dnia 28 lipca 2005 r.), a NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych nie zgłosiły uwag w ustawowym terminie.

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

Ocena Skutków Regulacji (Osr)

 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie:

     Projektowane rozporządzenieobejmuje swoim działaniem strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 

2.Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ponad wynikające z założeń na dany rok budżetowy.

 

3. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

 

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

 

5. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

 

6.   Skutki prawne regulacji.

Regulacje zawarte w rozporządzeniu mają na celu dostosowanie przepisów w zakresie umundurowania strażaków do art. 61 znowelizowanej ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

 

7.   Obowiązek przeprowadzenia konsultacji:

            W trakcie prac nad projektem rozporządzenia przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Projektowana regulacja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie przedmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Metryczka

Data publikacji 06.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry