Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ........2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ........2005 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa

 

Na podstawie art. 147m pkt 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb finansowania kontyngentu Straży Granicznej, zwanego dalej "kontyngentem", wydzielonego do udziału w:

1)     organizowaniu i kontroli ruchu granicznego;

2)     organizowaniu ochrony granicy państwowej;

3)     zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej;

4)     szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych;

5)     przedsięwzięciach reprezentacyjnych

-        zwanych dalej "przedsięwzięciami zagranicznymi".

2.     Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "ustawie", należy przez to rozumiećustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

 

§ 2.

 

1.     Wydatki związane z udziałem kontyngentu wprzedsięwzięciach zagranicznych, zwane dalej "wydatkami",są finansowane z budżetu ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2.     Wydatki mogą być finansowane w całości lub w części również ze środków przyznanych na ten cel przez organizację międzynarodową lub państwo organizująceprzedsięwzięcie zagraniczne.

3.      Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, są gromadzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4.     Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, nie wykorzystane na przedsięwzięcia zagraniczne podlegają rozliczeniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.

5.     Jeżeli z umowy międzynarodowej wynika obowiązek ubezpieczenia wyposażenia kontyngentupoza granicami państwa, wydatki z tego tytułu są pokrywane ze środków, o których mowa w ust. 1 i 2.

6.     Zakres i sumę ubezpieczenia,o którym mowa w ust. 4, określa umowa ubezpieczenia.

 

§ 3.

 

1.          Środki finansowe na wydatki przekazuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na rachunek sum depozytowychKomendanta Głównego Straży Granicznej.

2.          Podstawę przekazania środków, o których mowa w ust. 1, stanowi preliminarz wydatków sporządzony przezKomendanta Głównego Straży Graniczneji zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

§ 4.

 

1.                  Obsługę finansową kontyngentu prowadzi Komenda Główna Straży Granicznej.

2.                  Komendant Główny Straży Granicznej może zlecić prowadzenie obsługi finansowej kontyngentu:

            1) oddziałowi Straży Granicznej,

                        2) innej jednostce organizacyjnej sektora finansów publicznych wybranej w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, na podstawie umowy zawartej z kierownikiem tej jednostki.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna w szczególności określać:

1) zakres i warunki prowadzenia obsługi finansowej kontyngentu;

2) formę i terminy przekazywania i rozliczania środków finansowych;

3) formę i terminy sporządzania dokumentów rozliczeniowych;

4) wysokość wynagrodzenia z tytułu prowadzenia obsługi finansowej.

 

§ 5.

 

1.     Środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z przygotowaniem w kraju kontyngentu do wykonywania zadań poza granicami państwa, mogą być przekazywane zaliczkowo.

2.     Wysokość zaliczki, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie kalkulacji kosztów ujętych w preliminarzu wydatków, o którym mowa w § 3 ust. 2.

3.     Środki finansowe przekazane zaliczkowo podlegają rozliczeniu z Komendą Główną Straży Granicznej nie później niż do dnia 10 grudnia danego roku budżetowego.

 

§ 6.

 

1. Wydatki obejmują ogół kosztów przygotowania i działania kontyngentu, w szczególności:

1) wypłatę należności dlafunkcjonariuszy i pracowników, o których mowa w art. 147e ust. 1 i art. 147f ustawy;

2) zakup, konserwację i naprawę wyposażenia;

3) przewóz osób wchodzących w skład kontyngentu i jego wyposażenia;

4) zakwaterowanie, wyżywienie, leczenie i ochronę zdrowia osób, o których mowa w pkt 3;

5) łączność i transport, w tym paliwa i materiały eksploatacyjne;

6) cele reprezentacyjne oraz inne niezbędne potrzeby w rejonie działania kontyngentu;

7) obsługę bankową.

2. Do wydatków,o których mowa w ust. 1, nie zalicza się uposażenia zasadniczego, dodatków do uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, do których funkcjonariusz zachowuje prawo w czasie delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa.

 

§ 7.

 

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku określenia zasad i trybu finansowania kontyngentu w umowie międzynarodowej zawartej z organizacją międzynarodową lub państwem organizującym przedsięwzięcie zagraniczne.

§ 8.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

PrezesRady Ministrów

 

[1]Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135, Nr 210, poz. 2136 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa, stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 147m pkt 6 stawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135, Nr 210, poz. 2136 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757).

 Przepis ten został wprowadzony do ustawy o Straży Granicznej ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757).

Ustawa ta stworzyła możliwość delegowania funkcjonariusza Straży Granicznej do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie Straży Granicznej wydzielonym do udziału w: organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej, zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych, przedsięwzięciach reprezentacyjnych - zwanych "przedsięwzięciami zagranicznymi".

Stworzenie możliwości uczestniczenia Straży Granicznej w "przedsięwzięciach zagranicznych" przesadziło o potrzebie określenia szczegółowych zasad i trybu finansowania kontyngentu Straży Granicznej.

Opracowując projektowane rozporządzenie oparto się na przyjętych już uregulowaniach, dotyczących szczegółowych zasad i trybu finansowania i działania kontyngentu policyjnego wydzielanego do realizacji zadań poza granicami państwa, uwzględniając tylko rozwiązania wynikające z analogicznego brzmienia treści upoważnień ustawowych zawartych w ustawach o Straży Granicznej i o Policji. W projekcie zawarto także propozycje rozwiązań odrębnych, mających na celu zwiększenie obszaru decyzyjnego dysponenta głównego środków budżetu państwa - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projektowane rozporządzenie określa:

1)     w § 1 - zakres przedmiotowy rozporządzenia,

2)     w § 2 - zasady finansowania wydatków związanych z udziałem kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa w przedsięwzięciach zagranicznych, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 147n ustawy wydatki związane z utworzeniem kontyngentów i ich użyciem poza granicami państwa finansowane są z budżetu państwa, w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych;

3)      w § 3 - tryb finansowania wydatków związanych z udziałem kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa w przedsięwzięciach zagranicznych, przyjmując założenie, że dysponentem całości środków finansowych przeznaczanych na ten cel jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;

4)     w § 4 - podmiot właściwy w sprawach obsługi finansowej kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa;

5)     w § 5 - możliwość przekazywania zaliczek na wydatki związane z przygotowaniem w kraju kontyngentu do wykonywania zadań poza granicami państwa;

6)     w § 6 - rodzaje wydatków związanych z działaniem kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza granicami państwa, na które mogą być przeznaczone środki finansowe przeznaczone na ten cel, bez względu na źródło pochodzenia tych środków;

7)     w § 7 - że przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku określenia zasad i trybu finansowania i działania kontyngentu Straży Granicznej w umowie międzynarodowej zawartej z organizacją międzynarodową lub państwem organizującym przedsięwzięcie zagraniczne.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

 

1)     wpływ regulacji na sektor finansów publicznych - wejście w życie rozporządzenia spowoduje w przyszłości dodatkowe skutki finansowe w budżecie państwa, w części dotyczącej ministra właściwego do spraw wewnętrznych; wysokości tych skutków nie sposób obecnie określić ani przewidzieć, gdyż będą uzależnione od liczby kontyngentów, liczebności poszczególnych kontyngentów, czasu przez jaki będą pozostawać poza granicami państwa,. zakresu ich zadań i obszarów działania,

2)     wpływ regulacji na rynek pracy - projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy,

3)     wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki - projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki,

4)     wpływ na sytuację i rozwój regionów - projekt nie wpłynie również na sytuację i rozwój regionów,

5)     przedmiot projektu rozporządzenia nie jest regulowany w prawie Unii Europejskiej.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry