Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ....... 2005 r. w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  ....... 2005 r. w sprawie służby funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 147m pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Rozporządzenie określa:

1)     warunki i tryb delegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie Straży Granicznej, zwanym dalej "kontyngentem", oraz odwoływania ich do kraju, a także przedłużania czasu delegowania;

2)     warunki pełnienia służby w kontyngencie, w tym zakres podległości służbowej.

 

§ 2.

 

Funkcjonariusz może zostać delegowany do pełnienia służby w kontyngencie wydzielonym do udziału w:

 

1)     organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej lub zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, jeżeli spełni następujące warunki:

a)     złoży pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 147e ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą",

b)     uzyska pozytywną ocenę kwalifikacji i predyspozycji do pełnienia służby w kontyngencie, zwaną dalej "oceną predyspozycji",

c)     podda się badaniom lekarskim i psychologicznym, których zakres określają odrębne przepisy wydane na podstawie art. 147j ust. 3 pkt 1 ustawy i uzyska zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby w kontyngencie,

d)     podda się szczepieniom profilaktycznym, niezbędnym w związku z pełnieniem służby w kontyngencie,

e)     ukończy szkolenie przygotowujące do pełnienia służby w kontyngencie;

 

2)     szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych, jeżeli posiada kwalifikacje i umiejętności zawodowe zapewniające właściwe wykonanie zadań kontyngentu oraz jeżeli spełni warunki, o których mowa w pkt 1 lit. c i d.

 

§ 3.

 

1.     W przypadku wydzielenia kontyngentu do udziału w organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej lub zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, Komendant Główny Straży Granicznej podaje do wiadomości funkcjonariuszy pisemną informację o tworzeniu kontyngentu. Informację o tworzeniu kontyngentu umieszcza się również na stronach intranetowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

2.       Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

 

1)     określenie celu skierowania kontyngentu, zakresu jego zadań oraz obszaru działania, a także czasu pozostawania poza granicami państwa;

2)     określenie stanowisk w kontyngencie;

3)     wskazanie niezbędnych oraz dodatkowych wymagań związanych z pełnieniem służby w kontyngencie;

4)     pouczenie o trybie postępowania przy ubieganiu się o delegowanie do służby w kontyngencie ze wskazaniem terminu składania oświadczeń, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a.

 

3.     W przypadku wydzielenia kontyngentu do udziału w szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych, Komendant Główny Straży Granicznej, a jeżeli w skład kontyngentu mają wchodzić funkcjonariusze pełniący służbę w jednym oddziale Straży Granicznej albo ośrodku szkolenia Straży Granicznej - właściwy komendant oddziału albo ośrodka szkolenia Straży Granicznej, mogą umieścić na stronach intranetowych podległej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej oraz podać do wiadomości funkcjonariuszy pisemną informację o tworzeniu kontyngentu, zawierając dane o których mowa w ust. 2 pkt 1 - 3.

 

§ 4.

 

W oświadczeniu, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. a, funkcjonariusz wskazuje, że zna czas i warunki delegowania do pełnienia służby w kontyngencie, charakter przewidywanych do wykonania zadań oraz obszar działania kontyngentu.

 

§ 5.

 

1.     Oceny predyspozycji, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. b, dokonuje Komendant Główny Straży Granicznej lub z jego upoważnienia komendant oddziału Straży Granicznej albo komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej.

2.     Do dokonania oceny predyspozycji Komendant Główny Straży Granicznej może powołać komisję.

3.     Przy dokonywaniu oceny predyspozycji uwzględnia się cel skierowania kontyngentu, zakres zadań, obszar działania oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe zapewniające wykonywanie zadań określonych dla kontyngentu, wyniki badań psychologicznych w szczególności określające indywidualne predyspozycje do działania w długotrwałym stresie i poziom ogólnej odporności psychicznej, a także wymagania, które powinni spełniać funkcjonariusze, określone przez organizację międzynarodową lub państwo przyjmujące kontyngent.

4.     Ocenę predyspozycji sporządza się na piśmie i po zapoznaniu z nią ocenianego funkcjonariusza dołącza do jego akt osobowych.

 

§ 6.

 

1.     Przełożony, o którym mowa w § 5 ust. 1, może odmówić poddania funkcjonariusza ocenie predyspozycji albo w każdym czasie od niej odstąpić, jeżeli jest to uzasadnione interesem służby lub potrzebami jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełni służbę.

2.     Od dokonania oceny predyspozycji odstępuje się:

 

1)     na wniosek funkcjonariusza;

2)     jeżeli stan zdrowia funkcjonariusza uniemożliwia pełnienie służby w kontyngencie;

3)     jeżeli postępowanie funkcjonariusza uniemożliwia dokonanie oceny.

 

3.     W przypadkach, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, pisemnie informuje się funkcjonariusza o przyczynie odmowy poddania go ocenie predyspozycji albo o powodach odstąpienia od niej.

 

§ 7.

 

1.   Odwołanie z delegowania do pełnienia służby w kontyngencie przed wyjazdem funkcjonariusza z kraju następuje w przypadku:

 

1)     wszczęcia przeciwko funkcjonariuszowi postępowania karnego, karnego skarbowego, w sprawie o wykroczenie lub dyscyplinarnego;

2)     nie wyrażenia zgody na przyjazd funkcjonariusza przez państwo przyjmujące kontyngent lub przez organ organizacji międzynarodowej, któremu kontyngent został podporządkowany;

3)     stwierdzenia w wyniku badania lekarskiego lub psychologicznego pogorszenia się stanu zdrowia funkcjonariusza w stopniu uniemożliwiającym pełnienie służby w kontyngencie lub ujawnienia się w jego stanie zdrowia przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby w kontyngencie nie stwierdzonych wcześniej w trakcie badań, o których mowa § 2 pkt 1 lit. c.

 

2.   Odwołanie z delegowania do pełnienia służby w kontyngencie przed wyjazdem funkcjonariusza z kraju może nastąpić:

 

1)     jeżeli jest to uzasadnione interesem służby lub potrzebami jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełni służbę;

2)     w przypadku złożenia przez funkcjonariusza pisemnego wniosku o odwołanie z delegowania do pełnienia służby w kontyngencie.

 

§ 8.

 

1.     Odwołanie funkcjonariusza z delegowania do pełnienia służby w kontyngencie przed upływem okresu delegowania następuje w przypadku:

 

1)     wystąpienia okoliczności uzasadniających obligatoryjne zwolnienie funkcjonariusza ze służby w Straży Granicznej;

2)     gdy stan zdrowia funkcjonariusza stwierdzony w wyniku badania lekarskiego lub psychologicznego uniemożliwia dalsze pełnienie służby w kontyngencie;

3)     wniosku przedstawiciela państwa przyjmującego kontyngent lub uprawnionego organu organizacji międzynarodowej, któremu kontyngent został podporządkowany;

4)     skrócenia czasu użycia kontyngentu;

5)     zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych przez okres dłuższy niż 14 dni.

 

2.     Odwołanie funkcjonariusza z delegowania do pełnienia służby w kontyngencie przed upływem okresu delegowania może nastąpić w przypadku:

 

1)     wszczęcia przeciwko funkcjonariuszowi postępowania karnego, karnego skarbowego, w sprawie o wykroczenie lub dyscyplinarnego;

2)     uprawdopodobnionego podejrzenia popełnienia czynu, który jest zabroniony pod groźbą kary według prawa państwa przyjmującego kontyngent;

3)     wystąpienia innych niż wskazane w ust. 1 pkt 1 okoliczności uzasadniających zwolnienie funkcjonariusza ze służby w Straży Granicznej;

4)     nienależytego wykonywania przez funkcjonariusza zadań służbowych stwierdzonego w opinii służbowej;

5)     niewykonywania przez funkcjonariusza zadań wynikających ze sprawowanej przez niego funkcji w kontyngencie przez okres dłuższy niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie funkcjonariusza;

6)     złożenia przez funkcjonariusza pisemnego wniosku o odwołanie z delegowania do pełnienia służby w kontyngencie;

7)     gdy uzasadnia to interes służby lub potrzeby jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę w kraju.

§ 9.

 

1.     Funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby w kontyngencie wydzielonym do udziału w organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, do organizowania ochrony granicy państwowej lub do zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej można, za jego zgodą, w ramach tego samego delegowania, przedłużyć czas delegowania jeden raz na okres do 6 miesięcy.

2.     Funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby w kontyngencie wydzielonym do udziału w szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych lub w przedsięwzięciach reprezentacyjnych można, w ramach tego samego delegowania, przedłużyć czas delegowania na okres niezbędny do zakończenia szkolenia i ćwiczeń służb granicznych lub przedsięwzięć reprezentacyjnych.

3.     Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1 i 2, funkcjonariuszowi przedłuża się czas trwania delegowania do pełnienia służby w kontyngencie, na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, jeżeli sytuacja w rejonie działania kontyngentu lub względy organizacyjne uniemożliwiają terminowy powrót kontyngentu do kraju.

 

§ 10.

 

1.     Delegowanie funkcjonariusza do pełnienia służby w kontyngencie, odwołanie z delegowania oraz przedłużenie czasu delegowania, a także ustalanie zmian w zakresie prawa do otrzymywania dodatków do uposażenia związanych z pełnieniem służby w składzie kontyngentu następuje w formie rozkazu personalnego.

2.     W rozkazie o delegowaniu określa się cel skierowania kontyngentu, do pełnienia służby w którym następuje delegowanie, obszar i czas delegowania, stanowisko wyznaczone funkcjonariuszowi w kontyngencie, a w przypadku przyznania delegowanemu funkcjonariuszowi dodatków do uposażenia związanych z pełnieniem służby w składzie kontyngentu ustala się również wysokość tych dodatków.

3.     W rozkazie o odwołaniu z delegowania określa się datę odwołania z delegowania, termin rozliczenia się z wyposażenia wydanego w związku z pełnieniem służby w kontyngencie, datę podjęcia przez funkcjonariusza służby w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, a w przypadku funkcjonariusza, któremu przyznano dodatki do uposażenia związane z pełnieniem służby w składzie kontyngentu ustala się również datę ustania prawa do otrzymywania tych dodatków.

 

4.     W rozkazie o przedłużeniu czasu delegowania określa się przyczyny przedłużenia czasu delegowania oraz okres na jaki następuje przedłużenie.

5.     Rozkaz personalny, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć grupy funkcjonariuszy delegowanych do pełnienia służby w tym samym kontyngencie, z wyjątkiem przypadków w których w rozkazie zamieszcza się rozstrzygnięcia dotyczące dodatków do uposażenia związanych z pełnieniem służby w składzie kontyngentu.

6.     Do rozkazu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio wydane na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy przepisy dotyczące rozkazu w sprawach osobowych wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

§ 11.

 

1.     Przełożonym właściwym w sprawach delegowania do pełnienia służby w kontyngencie, odwołania z tego delegowania oraz przedłużenia czasu delegowania jest Komendant Główny Straży Granicznej.

2.     Komendant Główny Straży Granicznej może upoważnić dowódcę kontyngentu do załatwiania w jego imieniu, w okresie przebywania kontyngentu poza granicami państwa, spraw funkcjonariuszy wchodzących w skład danego kontyngentu dotyczących dodatków do uposażenia związanych z pełnieniem służby w składzie tego kontyngentu.

 

§ 12.

 

1.     Funkcjonariusz w zakresie pełnienia służby w kontyngencie podlega Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, dowódcy kontyngentu oraz innym przełożonym ze składu kontyngentu, zgodnie z określonym dla kontyngentu systemem jego kierowania i dowodzenia.

2.     Podczas wykonywania zadań określonych dla kontyngentu funkcjonariusz może podlegać również przełożonemu określonemu przez organ organizacji międzynarodowej, któremu kontyngent został podporządkowany.

 

§ 13.

 

1.     Dowódca kontyngentu ustala, w drodze pisemnych rozkazów:

1)     organizację oraz rozkład czasu służby obowiązujące w kontyngencie;

2)     zakresy zadań poszczególnych elementów kontyngentu;

3)     zakres obowiązków i uprawnień dowódców poszczególnych elementów kontyngentu oraz innych bezpośrednio mu podległych funkcjonariuszy

-        w sposób zapewniający właściwą realizację zadań nałożonych na kontyngent oraz zapewnienie funkcjonariuszom niezbędnego wypoczynku.

2.     Dowódcy poszczególnych elementów kontyngentu ustalają, w drodze pisemnych rozkazów, zakresy obowiązków i uprawnień podległych im funkcjonariuszy.

 

§ 14.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

 

Uzasadnienie

 

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 147m pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757), zgodnie z którym Rada Ministrów zobligowana została do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków i trybu delegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa oraz odwołania do kraju, a także przedłużania czasu delegowania oraz warunków pełnienia tej służby, a w tym zakresu podległości służbowej.

Problematyka stanowiąca przedmiot rozporządzenia nie była dotychczas regulowana przepisami pragmatyki służbowej funkcjonariuszy Straży Granicznej, z uwagi na fakt, iż zarówno upoważnienie do wydania przedmiotowego aktu, jak też wszystkie inne przepisy ustawowe dotyczące kontyngentu Straży Granicznej zostały wprowadzone do systemu prawnego dopiero ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 757).

Przedmiotowy projekt w zakresie warunków i trybu delegowania funkcjonariuszy Straży Granicznej do służby w kontyngencie oraz odwoływania z tego delegowania i przedłużania czasu delegowania w znacznej mierze wzorowany jest na rozwiązaniach przyjętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz.U. Nr 207, poz. 1755), przy czym uwzględnia regulacje obowiązujące w pragmatyce służbowej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Przepisy § 2 - 6 projektu określają warunki jakie muszą spełniać funkcjonariusze w celu ich delegowania do służby w kontyngencie oraz tryb informowania ich o tworzeniu kontyngentu. Konstruując przedmiotowe przepisy dokonano rozróżnienia warunków delegowania do służby w kontyngencie wydzielanym do udziału w organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony granicy państwowej lub zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, przy którym możliwość delegowania zgodnie z art. 147e ust. 2 ustawy o Straży Granicznej uzależniona jest od pisemnej zgody funkcjonariusza, od warunków delegowania do pełnienia służby w kontyngencie wydzielanym do udziału w szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych, gdzie wzmiankowana zgoda nie jest wymagana.

Szczegółowe zasady i warunki odwoływania funkcjonariuszy z delegowania do służby w kontyngencie oraz przedłużania czasu tego delegowania zostały określone w § 7 - 9 projektu. Przyjęte w tym zakresie rozwiązania w znacznej mierze opierają się na konstrukcjach obowiązujących w Policji.

Kwestię formy w jakiej następuje rozstrzyganie spraw kadrowych dotyczących pełnienia służby w kontyngencie regulują § 10 i 11 projektu zakładając, iż tak jak inne rozstrzygnięcia dotyczące spraw osobowych funkcjonariuszy, również delegowanie, jego przedłużenie oraz odwołanie z delegowania następuje w formie rozkazu personalnego. Jednocześnie z uwagi na charakter delegowania wskazano, że w omawianym zakresie organem właściwym do podejmowania rozstrzygnięć jest wyłącznie Komendant Główny Straży Granicznej, przy czym może on upoważnić dowódcę kontyngentu do załatwiania w jego imieniu, w okresie przebywania kontyngentu poza granicami państwa, spraw funkcjonariusz wchodzących w skład danego kontyngentu dotyczących dodatków do uposażenia związanych z pełnieniem służby w składzie tego kontyngentu.

Kwestie dotyczące podległości służbowej funkcjonariuszy pełniących służbę w kontyngencie, organizacji oraz rozkładu czasu tej służby i zakresu obowiązków i uprawnień poszczególnych funkcjonariuszy, czyli warunków pełnienia służby w kontyngencie, określają przepisy § 12 i 13 projektu.

Opracowany projekt rozporządzenia jest spójny i zharmonizowany z innymi aktami prawnym regulującymi pragmatykę służbową funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Ocena Skutków Regulacji

 

1)     Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie:

 

Rozporządzenie obejmuje swoim działaniem wyłącznie funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

2)     Konsultacje społeczne:

 

Rozporządzenie zostało zaopiniowane przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, który zgłosił uwagę postulującą aby możliwość odwołania funkcjonariusza z delegowania do pełnienia służby w kontyngencie przed upływem delegowania w przypadku niewykonywania przez niego funkcji w kontyngencie przez okres dłuższy niż 14 dni z przyczyn leżących po jego stronie została ograniczona poprzez dookreślenie, że wzmiankowany okres niewykonywania funkcji musi być nieprzerwany, a także wynikać z przyczyn zawinionych przez funkcjonariusza.

Przedmiotowa uwaga nie została uwzględniona. Mając na uwadze cele w jakich kontyngent Straży Granicznej może zostać utworzony, charakter wynikających z tych celów zadań i różnorodność warunków jakie mogą wpływać na skuteczność ich wykonania, w pełni uzasadnione wydaje się przyjęcie, iż prawidłowe funkcjonowanie kontyngentu, w tym bezpieczeństwo osób wchodzących w jego skład, w dużej mierze zależy od zapewnienia prawidłowego realizowania zadań na wszystkich stanowiskach służbowych w ramach tego kontyngentu. Tym bardziej, iż możliwość ciągłego lub częstego zabezpieczania wykonywania zadań powierzonych określonemu funkcjonariuszowi, który zaprzestał ich wykonywania, przez innego funkcjonariusza jest w warunkach działania kontyngentu bardzo ograniczona. Ze względu na powyższe, w sytuacji gdy funkcjonariusz przez dłuższy okres czasu lub też wielokrotnie z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonuje zadań wynikających z pełnionej funkcji, może on stracić przydatność do realizacji zadań kontyngentu. Przy czym, dla utraty powyższej przydatności do służby w danym kontyngencie, bez znaczenia jest czy doszło do tego w sposób zawiniony czy też nie zawiniony przez funkcjonariusza, o ile oczywiście przyczyny tego stanu rzeczy leżą wyłącznie jego stronie. Niezależnie od powyższego należy jednak wskazać, iż w związku z wniesioną przez związki zawodowe uwagą uznano, że omawiana przesłanka powinna mieć fakultatywny, a nie obligatoryjny - jak zakładano w pierwotnej wersji projektu.

                       

3)     Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych:

 

Zgodnie z art. 147n ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej wydatki związane z utworzeniem kontyngentów i ich użyciem poza granicami państwa finansowane są z budżetu państwa, w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Samo wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu państwa. Przedmiotowe wydatki mogą być generowane dopiero z chwilą ewentualnego utworzenia kontyngentów, a ich wysokość jest obecnej niemożliwa do oszacowania bowiem będzie uzależniona od rodzaju zadań postawionych danemu kontyngentowi, jego wielkości, obszaru i czasu działania, a także istnienia ewentualnie innych niż budżet państwa źródeł finansowania kontyngentu.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

 

4)     Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną oraz sytuację i rozwój regionów:

 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także sytuację i rozwój regionalny.

 

Projekt nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry