Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia ......... 2005 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ......... 2005 r. w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przezfunkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa

 

 

Na podstawie art. 147m pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn.zm.1))zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Rozporządzenie określa warunki otrzymywania, rodzaj waluty oraz wysokość dodatków do uposażenia, świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu i należności z tytułu krajowej lub zagranicznej podróży służbowej oraz innych należności pieniężnych związanych z delegowaniem funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa, zwanym dalej "kontyngentem", wydzielonym do udziału w realizacji zadań, o których mowa w art. 147c ustawy o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn.zm.1)), zwanej dalej "ustawą".

 

§ 2.

1. Funkcjonariusz, który w związku z podjęciem lub zakończeniem pełnienia służby w kontyngencie uczestniczy w kraju w szkoleniu lub zgrupowaniu oraz innych obowiązkowych zajęciach lub czynnościach, zwanych dalej "zajęciami", otrzymuje należności z tytułu krajowej podróży służbowej w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie należności za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. W przypadku zapewnieniafunkcjonariuszowi bezpłatnego wyżywienia w miejscu odbywania zajęć, dieta na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia przysługuje wyłącznie za czas przejazdu.

3. Za czas pobytu w miejscu odbywania zajęć ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej nie przysługuje, jeżeli odbywają się one w ośrodku szkolenia Straży Granicznej, szkole policyjnej lub wojskowej, albo w innym ośrodku stanowiącym miejsce zakwaterowania i wyżywienia.

4. Funkcjonariuszowi nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem w dniu wolnym od zajęć.

 

§ 3.

1. Funkcjonariusz delegowany do pełnienia służby w kontyngencie wydzielonym do udziału w realizacji zadań, o których mowa w art. 147c pkt 1 - 4 ustawy, otrzymuje, na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu:

     1) dodatek zagraniczny;

     2) dodatek wojenny;

     3)świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu;

     4) należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej;

     5) ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania;

     6) ryczałt z tytułu delegowania.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwym jest Komendant GłównyStraży Granicznej lub upoważniony przez niego dowódca kontyngentu.

 

§ 4.

1. Dodatek zagraniczny funkcjonariusz otrzymuje za każdy dzień kalendarzowy pełnienia służby poza granicami państwa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dodatek zagraniczny nie przysługuje:

1)     za okres zawieszenia w czynnościach służbowych, chyba że w wyniku postępowania karnego lub dyscyplinarnego będącego podstawą zawieszenia funkcjonariusz został uniewinniony bądź postępowanie to zostało umorzone, z wyjątkiem warunkowego umorzenia, z powodu przedawnienia lub amnestii;

2)     jeżeli funkcjonariusz otrzymuje ryczałt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, lub świadczenie pieniężne od strony zagranicznej na pokrycie kosztów utrzymania.

3. Kategorie i stawki dodatku zagranicznego dla poszczególnych stanowisk w kontyngencie określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

4. Dodatek zagraniczny przyznany funkcjonariuszowi można okresowo podwyższać ze względu na szczególne zagrożenia lub uciążliwość służby do wysokości 25% stawki podstawowej dodatku.

5. Dodatek zagraniczny wypłaca się miesięcznie z góry, w pierwszym dniu miesiąca, za który należność przysługuje, na wskazany przez funkcjonariusza rachunek bankowy w kraju.

 

§ 5.

1.Dodatek wojenny przysługuje w razie przebywania w strefie działań wojennych.

2. Dodatek wojenny przysługuje również funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w kontyngencie stacjonującym w strefie działań wojennych, w przypadku wykonywania obowiązków służbowych na terytorium sąsiadującym z tą strefą.

3.Stawka dodatku wojennego wynosi 20% przysługującego dodatku zagranicznego, za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych.

4. Strefy działań wojennych oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia w nich działań wojennych regulują przepisy odrębne.

5. Dodatek wojenny wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym funkcjonariusz spełnił warunki do jego otrzymania, na wskazany przez funkcjonariusza rachunek bankowy w kraju.

 

§ 6.

1. Funkcjonariusz otrzymuje świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego w czasie delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa, jeżeli z tego tytułu przyznano mu odszkodowanie na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345 z późn.zm.2) ).

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości 60 % odszkodowania przysługującego funkcjonariuszowi z tego tytułu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie śmierci funkcjonariusza pozostającej w związku z delegowaniem do pełnienia służby poza granicami państwa.

 

§ 7.

1. Należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, przysługująfunkcjonariuszowi na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za czas:

1) przejazdu od chwili przekroczenia granicy państwowej do chwili przybycia w rejon działania kontyngentu i z powrotem, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby poza granicami państwa;

     2) podróży służbowej na terytorium obcego państwa poza siedzibę kontyngentuStraży Granicznej;

     3) przejazdu z rejonu działania kontyngentu do kraju i z powrotem w uzasadnionych przypadkach służbowych lub losowych.

2. W przypadku gdy podróż służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, odbywa się wyłącznie na terytorium państwa, do którego skierowano kontyngent, i trwa:

1) do 12 godzin - dieta na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki nie przysługuje;

     2) ponad 12 godzin - dieta przysługuje w wysokości 70% diety określonej w przepisach, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dieta na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie przysługuje, jeżeli funkcjonariusz otrzymuje ryczałt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, lub świadczenie pieniężne od strony zagranicznej na pokrycie kosztów utrzymania.

4. Należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej wypłaca się w formie wskazanej przez funkcjonariusza miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym funkcjonariusz spełnił warunki do ich otrzymania.

 

§ 8.

1. Ryczałt na pokrycie kosztów utrzymaniafunkcjonariuszotrzymuje w przypadku, gdy w miejscu pełnienia służby poza granicami państwa nie zapewniono mu bezpłatnego utrzymania bądź świadczenia pieniężnego od strony zagranicznej na pokrycie kosztów utrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość 50% diety na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków oraz limitów na pokrycie kosztów noclegu, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

3. W przypadku gdy funkcjonariusz otrzymuje od strony zagranicznej świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości niższej niż ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania, przysługuje mu wyrównanie do wysokości tego ryczałtu.

4. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się zaliczkowo z góry, w gotówce, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca służby poza granicami państwa.

 

§ 9.

1.     Ryczałt z tytułu delegowania funkcjonariusz otrzymuje jednorazowo w wysokości kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla funkcjonariuszy.

2.     Ryczałt z tytułu delegowania wypłaca się niezwłocznie po wydaniu rozkazu personalnego o delegowaniu funkcjonariusza do pełnienia służby w kontyngencie poza granicami państwa.

3. Ryczałt z tytułu delegowania podlega zwrotowi, jeżeli funkcjonariusz został odwołany z delegowania do pełnienia służby w kontyngencie poza granicami państwa przed wyjazdem z kraju.

 

§ 10.

1. Należności, o których mowa w § 3 ust. 1, wypłaca się w złotych, z wyjątkiem należności wymienionych w pkt 4 i 5, które wypłaca się w dolarach amerykańskich.

2.Należności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się według średniego kursu dolara amerykańskiego w Narodowym Banku Polskim, obowiązującego w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który należność przysługuje.

 

§ 11.

Do funkcjonariusza delegowanego do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie, wydzielonym do udziału w realizacji zadań, o których mowa w art. 147c pkt 5 ustawy, przepisy § 3 ust. 2, § 6 i § 7 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życiepo upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów

 

[1]Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135, Nr 210, poz. 2136, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

2Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 53, poz. 345, z 1983 r. Dz. U. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Dz. U. Nr 20, poz. 85, Dz. U. Nr 38, poz. 181, z 1989 r. Dz. U. Nr 35, poz. 192, z 2001 r. Dz. U. Nr 81, poz. 877 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 43, poz. 411.

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa, stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 147m pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Przepis ten został wprowadzony do ustawy o Straży Granicznej ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757).

 

Ustawa ta stworzyła możliwość delegowania funkcjonariusza Straży Granicznej do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa wydzielonym do udziału w:

1) organizowaniu i kontroli ruchu granicznego;

2) organizowaniu ochrony granicy państwowej;

3) zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej;

4) szkoleniu i ćwiczeniach służb granicznych;

5) przedsięwzięciach reprezentacyjnych

- zwanych dalej “przedsięwzięciami zagranicznymi".

 

Stworzenie możliwości uczestniczenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w przedsięwzięciach zagranicznych wymaga określenia warunków otrzymywania, rodzaju waluty oraz wysokości dodatków do uposażenia, świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu i należności z tytułu krajowej lub zagranicznej podróży służbowej oraz innych należności pieniężnych związanych z delegowaniem funkcjonariusza Straży Granicznej do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa.

Opracowując projektowane rozporządzenie oparto się na przyjętych już uregulowaniach dotyczących należności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnienia w kontyngencie policyjnym służby poza granicami kraju oraz w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa.

Projekt rozporządzenia uwzględnia te rozwiązania w znacznej części, przyjmując w większości uregulowania dotyczące kontyngentów policyjnych. W projektowanym rozporządzeniu uwzględniono dodatek wojenny, przysługujący żołnierzom. Przyjęcie tego rozwiązania wynika z przewidywania możliwości działania kontyngentów Straży Granicznej w strefie działań wojennych.

Projektowane rozporządzenie określa świadczenia przysługujące funkcjonariuszowi uczestniczącemu w kraju w szkoleniu lub zgrupowaniu oraz innych obowiązkowych zajęciach lub czynnościach, rodzaje dodatków, świadczeń i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa, oraz podmiot uprawniony do podejmowania decyzji w tych sprawach, warunki otrzymywania dodatku zagranicznego, stany faktyczne, w których dodatek zagraniczny nie przysługuje, kategorie i stawki tego dodatku dla poszczególnych funkcji pełnionych w kontyngencie Straży Granicznej, a także termin jego wypłaty, warunki, wysokość i termin wypłaty dodatku wojennego, wysokość i warunki otrzymania świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu, wysokość i warunki otrzymywania należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej, warunki, wysokość oraz przypadki w których funkcjonariusz otrzymuje ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania w miejscu pełnienia służby poza granicami państwa, warunki, wysokość i termin wypłaty ryczałtu z tytułu delegowania, należności jakie otrzymuje funkcjonariusz delegowany do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa, wyznaczony do udziału w przedsięwzięciach reprezentacyjnych oraz walutę, w której wypłacane są należności.

Projekt rozporządzenia poddano konsultacjom i przesłano do zaopiniowania przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, który zgłosił zastrzeżenie co do zbyt dużej rozpiętości stawek dziennych dodatku w USD, określonych w załączniku do projektu rozporządzenia i postulował zmniejszenie tej rozpiętości. Wniosek ten nie został uwzględniony ze względu na to, że w projekcie rozporządzenia przyjęto analogiczną jak w rozporządzeniu policyjnym rozpiętość w/w stawek.

Termin vacatio legis skrócono do 7 dni z uwagi na potrzebę możliwie szybkiego wejścia w życie stanowiących zaległość legislacyjną przepisów wykonawczych. Obecnie żaden funkcjonariusz Straży Granicznej nie pełni służby w kontyngencie poza granicami kraju  (instytucja kontyngentu Straży Granicznej nie występowała wcześniej w systemie prawnym), w związku z czym skrócenie terminu vacatio legis nie będzie miało negatywnego wpływu na odbiór nowych regulacji przez adresatów.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

 

1)     konsultacje projektu rozporządzenia- projekt rozporządzenia był konsultowany z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej,

2)     wpływ regulacji na sektor finansów publicznych- wejście w życie rozporządzenia spowoduje w przyszłości dodatkowe skutki finansowe w budżecie państwa, w części dotyczącej ministra właściwego do spraw wewnętrznych; wysokości tych skutków nie sposób obecnie określić ani przewidzieć, gdyż będą uzależnione od liczby kontyngentów, liczebności poszczególnych kontyngentów, czasu przez jaki będą pozostawać poza granicami państwa, zakresu ich zadań i obszarów działania,

3)     wpływ regulacji na rynek pracy- projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy,

4)     wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki- projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki,

5)     wpływ na sytuację i rozwój regionów- projekt nie wpłynie również na sytuację i rozwój regionów,

6)     opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej- zakres przedmiotowy projektu rozporządzenia nie wkracza w zakres regulowany w prawie Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 02.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry