Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia..........2005r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) zdnia..........2005r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

 

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Rozporządzenieokreśla:

1)       szczegółowy tryb i etapy postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej;

2)       wzór kwestionariusza osobowego składanego przez kandydatów, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)     ustawa - ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;

2)     jednostka organizacyjna Straży Granicznej - Komendę Główną Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej i ośrodek szkolenia Straży Granicznej;

3)     kandydat - kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej;

4)     postępowanie - postępowanie kwalifikacyjne prowadzone w stosunku do kandydata;

5)     przełożony właściwy w sprawach postępowania - kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydat ubiega się o przyjęcie do służby;

6)     komórka kadrowa - jednostkę organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej właściwą w sprawach osobowych oraz komórki organizacyjne właściwe w tych sprawach w oddziałach lub ośrodkach szkolenia Straży Granicznejalbo osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw kadrowych w ośrodku szkolenia Straży Granicznej;

 

§ 3.

 

1.     Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia określone w ustawie warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz określenie jego predyspozycji i przydatności do tej służby.

2.     Ustalenie czy kandydat spełnia określone w ustawie warunki do pełnienia służby w zakresie posiadanego obywatelstwa, wykształcenia i nieposzlakowanej opinii, a także niekaralności oraz gotowości podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, a także określenie jego predyspozycji i przydatności do służby składa się z dwóch etapów, zwanych dalej "etapami postępowania", z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i § 26.

3.     Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby przez komisję lekarską, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, następuje po zakończeniu pierwszego albo drugiego etapu postępowania, w zależności od przyjętego trybu prowadzenia tego postępowania.

 

§ 4.

 

1.     Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1)     otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;

2)     osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;

3)     uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję, o której mowa w § 3 ust. 3.

2.     W przypadku kandydatów posiadających kwalifikacje zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym można, za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej, odstąpić od spełnienia przez kandydata warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3.     Z wnioskiem o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, występuje przełożony właściwy w sprawach postępowania, a w przypadku kandydata do służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej kierownik jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach osobowych. Wniosek składa się po otrzymaniu przez kandydata pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania oraz uzyskaniu orzeczenia komisji lekarskiej o jego zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej.

4.     Wykaz kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

§ 5.

 

1.     Oceny uzyskiwane przez kandydata w pierwszym i drugim etapie postępowania, opinię w przedmiocie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania wpisuje się na bieżąco w karcie kwalifikacyjnej kandydata. Przeprowadzane w toku postępowania czynności polegające na ocenie kandydata na podstawie dostarczonych przez niego dokumentów i prowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, a także powody niedopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania dodatkowo dokumentuje się w formie notatek służbowych dołączanych do karty kwalifikacyjnej kandydata.

2.     Wzór karty kwalifikacyjnej kandydata, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

§ 6.

 

1.     Ilość i terminy prowadzonych postępowań uzależnione są od istniejących w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej potrzeb i możliwości w zakresie przyjęć do służby.

2.     Przełożeni właściwi w sprawach postępowania publikują ogłoszenie o istniejących potrzebach w zakresie przyjęć do służby w kierowanych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, w szczególności w prasie i na stronach internetowych podległych jednostek, a także umieszczają ogłoszenia w siedzibach tych jednostek oraz w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy właściwych ze względu na siedzibę podległych jednostek organizacyjnych.

3.     W siedzibie i na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej, oprócz ogłoszenia dotyczącego przyjęć do służby w Komendzie Głównej, zamieszcza się również informacje o przyjęciach do służby w oddziałach i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej.

4.     Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera w szczególności informacje o:

1)     liczbie kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby w danym okresie;

2)     określonych w ustawie wymaganiach stawianych kandydatom;

3)     ewentualnych preferencjach dotyczących kandydatów, w tym w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;

4)     przebiegu postępowania kwalifikacyjnego i wymaganych dokumentach;

5)     miejscu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania oraz niezbędnych ankiet lub kwestionariuszy.

 

§ 7.

 

Przełożony właściwy w sprawach postępowania może odmówić poddania kandydata postępowaniu albo odstąpić w każdym czasie od jego prowadzenia, jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach służbowych Straży Granicznej. Przepis § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 8.

 

1.     Pierwszy etap postępowania przeprowadza się w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydat złożył pisemne podanie o przyjęcie do służby.

2.     Drugi etap postępowania przeprowadza się komisyjnie w ośrodku szkolenia Straży Granicznej.

 

§ 9.

 

1.     Pierwszy etap postępowania rozpoczyna przyjęcie pisemnego podania kandydata o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, zwane dalej "podaniem", wraz z:

1)     wypełnionym kwestionariuszem osobowym;

2)     dwiema aktualnymi fotografiami kolorowymi w formacie wymaganym do dowodu osobistego;

3)     kserokopią:

a)     świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej pozostawał w stosunku pracy lub służby,

b)     aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

c)     dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,

d)     odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,

e)     odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata.

2.     Składając podanie kandydat przedkłada:

1)     dowód osobisty;

2)     książeczkę wojskową, o ile jest objęty ewidencją wojskową;

3)     oryginały dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 3;

4)     posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie uzyskał;

5)     inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

3.      Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

4.      Podanie wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 - 3, kandydat składa osobiście w komórce kadrowej podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.

5.      W przypadku złożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów. Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, o których mowa w ust. 1, może skutkować odmową wszczęcia postępowania.

6.     Wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 

§ 10.

 

1.     Pierwszy etap postępowania składa się z:

1)     przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonania w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie;

2)     wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznanie zainteresowań kandydata, zakresu posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby;

3)     sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1;

4)     przeprowadzenia testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata;

5)     przeprowadzenia badań psychofizjologicznych;

6)     przeprowadzenia wstępnego testu sprawności fizycznej kandydata;

7)     przeprowadzenia odpowiedniego postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową i państwową w stosunku do kandydata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm. 3) ).

2.     Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 - 4 i 6, dokonuje komórka kadrowa. Przełożony właściwy w sprawach postępowania może zwrócić się o przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - 4 i 6 do kierownika innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.

3.     Badania psychofizjologiczne przeprowadza jednostka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej właściwa w sprawach osobowych.

4.     Wstępną rozmowę kwalifikacyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza zespół wyznaczany przez przełożonego właściwego w sprawach postępowania.

5.     Zasady przeprowadzania testów sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i § 12 pkt 2, obowiązujące w tym zakresie normy oraz wzór karty sprawności fizycznej kandydata, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

6.     Warunkiem wystawienia pozytywnej oceny z wstępnego testu sprawności fizycznej jest uzyskanie, co najmniej oceny dostatecznej z każdego ćwiczenia objętego testem.

7.     Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2. O dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu postępowania komórka kadrowa informuje kandydata na piśmie, podając także termin i miejsce przeprowadzania drugiego etapu postępowania, o ile nie zachodzi przesłanka, o której mowa w § 4 ust. 2.

 

§ 11.

 

1.     Drugi etap postępowania przeprowadza powoływana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej komisja kwalifikacyjna, zwana dalej "komisją".

2.     Komisję powołuje się raz na rok.

3.     W skład komisji wyznacza się przedstawicieli Komendy Głównej Straży Granicznej i ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Członkiem komisji nie może być ten sam funkcjonariusz przez kolejne dwa lata z rzędu.

4.     W zależności od potrzeb, poszczególne czynności komisji mogą być przeprowadzane przez zespoły wyłonione ze składu komisji przez przewodniczącego komisji.

5.     Regulamin prac komisji określa Komendant Główny Straży Granicznej.

 

§ 12.

 

Drugi etap postępowania składa się z:

1)     testów pisemnych obejmujących:

a)     test z wiedzy ogólnej,

b)     test ze znajomości języka obcego;

2)     testu sprawności fizycznej;

3)     rozmowy kwalifikacyjnej.

 

§ 13.

 

1.     Test z wiedzy ogólnej obejmuje zagadnienia dotyczące:

1)     historii Polski i historii powszechnej;

2)     aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce i na świecie;

3)     podstawowych zagadnień prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego i międzynarodowego publicznego;

4)     wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania administracji oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2.     Test z wiedzy ogólnej składa się z 35 pytań i trwa 40 minut.

 

§ 14.

 

1.     Test ze znajomości języka obcego składa się z zadań polegających na:

1)     czytaniu tekstu i na jego podstawie udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania;

2)     uzupełnianiu pojedynczych zdań jednym z podanych wyrazów;

3)     tworzeniu kilkuzdaniowych wypowiedzi na zadane tematy;

4)     znalezieniu błędu w podanych zdaniach;

5)     uzupełnieniu tekstu wyrazami wybranymi z podanej grupy wyrazów.

2.     Testy ze znajomości języka obcego obejmują zakres wiedzy wymagany do egzaminu maturalnego z tego języka na poziomie podstawowym.

3.     Wyboru języków obcych, z których znajomości przeprowadzane są testy, dokonuje Komendant Główny Straży Granicznej w zależności od istniejących potrzeb służbowych.

 

4.     Test z języka obcego składa się z 60 pytań i trwa 70 minut.

 

§ 15.

 

Tabele punktacji testów z wiedzy ogólnej oraz ze znajomości języków obcych stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

 

§ 16.

 

1.     Testy pisemne przeprowadza się z zachowaniem zasady anonimowości, w warunkach umożliwiających kandydatom samodzielną pracę, pod nadzorem co najmniej trzech członków komisji.

2.     Przed rozpoczęciem testów pisemnych kandydat losuje numer kodowy. Numerem kodowym oznacza się arkusze odpowiedzi wypełniane przez kandydata.

3.     W przypadku gdy ocena udzielonych odpowiedzi dokonywana jest przy pomocy urządzenia technicznego, dopuszcza się losowanie przez kandydata arkusza odpowiedzi, o którym mowa w § 17 ust. 2, wraz z naniesionym na nim numerem kodowym.

4.     Rozkodowanie arkuszy odpowiedzi następuje po ich sprawdzeniu. Rozkodowania dokonują członkowie komisji, którzy nie uczestniczyli w przeprowadzaniu testów pisemnych i sprawdzaniu arkuszy odpowiedzi.

 

§ 17.

 

1.     Przed rozpoczęciem testu pisemnego członek komisji informuje kandydatów o warunkach organizacyjnych przeprowadzanego testu, zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi i trybie wnoszenia zastrzeżeń do wyników testu oraz jego przebiegu.

2.     Kandydat otrzymuje materiały i arkusze odpowiedzi opatrzone pieczęcią ośrodka szkolenia Straży Granicznej, w którym przeprowadzany jest drugi etap postępowania. Uwzględnia się jedynie odpowiedzi udzielane na arkuszach opatrzonych pieczęcią ośrodka szkolenia Straży Granicznej.

3.     W czasie testu zabronione jest korzystanie z materiałów pomocniczych innych niż dostarczone przez komisję oraz porozumiewanie się z innymi osobami, za wyjątkiem członków komisji.

4.     Kandydat, który w czasie testu pisemnego posługuje się materiałami innymi, niż dostarczone przez komisję, porozumiewający się z innymi osobami lub zakłócający przebieg testu jest wykluczany z postępowania.

5.     Opuszczenie przez kandydata pomieszczenia, w którym przeprowadzany jest test pisemny stanowi zakończenie jego udziału w tym teście. Przed opuszczeniem pomieszczenia kandydat zwraca otrzymane od komisji materiały.

6.     W czasie testu przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego członek komisji może, w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia kandydata, wyrazić zgodę na opuszczenie przez niego pomieszczenia, w którym przeprowadzany jest test. W czasie nieobecności kandydat przekazuje członkowi komisji otrzymane materiały.

7.     Kandydat może zgłosić do członka komisji zastrzeżenie do przebiegu testu w trakcie jego trwania.

8.     Wyniki poszczególnych testów podawane są do wiadomości kandydatów poprzez umieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym w ośrodku szkolenia, w którym prowadzony jest drugi etap postępowania.

 

§ 18.

 

1.     Celem rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w § 12 pkt 3, jest zweryfikowanie ocen i rozszerzenie ustaleń o kandydacie dokonanych podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w pierwszym etapie postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem motywów podjęcia służby przez kandydata oraz jego gotowości poddania się szczególnej dyscyplinie służbowej. Komisja przeprowadza rozmowę po zapoznaniu się z informacjami o kandydacie i uzyskanymi przez niego ocenami podczas pierwszego etapu postępowania.

2.     Przy wystawianiu oceny z rozmowy kwalifikacyjnej uwzględnia się również:

1)     poziom lub kierunek wykształcenia, o ile świadczy on o posiadaniu kwalifikacji szczególnie przydatnych do służby w Straży Granicznej;

2)     liczbę i stopień znajomości języków obcych;

3)     posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych;

4)     inne preferencje, jeżeli zostały podane w ogłoszeniu, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 3.

 

§ 19.

 

Podczas testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej przepis § 17 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

 

§ 20.

 

Nie przystąpienie albo uzyskanie przez kandydata 0 punktów z któregokolwiek z testów przeprowadzanego w drugim etapie postępowania lub z rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje stwierdzeniem braku przydatności kandydata do służby.

 

§ 21.

 

1.     Po zakończeniu czynności, o których mowa w § 12, komisja sporządza oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej listę wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu, w kolejności uzyskanych ogólnych ocen punktowych od oceny najwyższej do najniższej.

2.     Listę podaje się kandydatom do wiadomości poprzez jej umieszczenie przez okres 7 dni w miejscu powszechnie dostępnym w ośrodku szkolenia, w którym prowadzony jest drugi etap postępowania, oraz w siedzibie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydaci złożyli prośbę o przyjęcie do służby.

3.     Kandydat może wnieść do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności drugiego etapu postępowania lub do wyników uzyskanych w tym etapie, w terminie 7 dni od daty podania ich do wiadomości.

4.     Przewodniczący komisji rozpatruje zastrzeżenie kandydata w terminie 3 dni od daty otrzymania zastrzeżenia. O sposobie rozpatrzenia informuje kandydata pisemnie.

5.     Zakończenie drugiego etapu postępowania następuje po upływie terminów przewidzianych na wniesienie i rozpatrzenie zastrzeżeń.

 

§ 22.

 

Negatywne wyniki albo nie poddanie się badaniom lub czynnościom, o których mowa w § 10 ust. 1, wystawienie opinii o niedopuszczeniu kandydata do drugiego etapu postępowania, uzyskanie mniej niż 15 punktów z drugiego etapu postępowania, a także nie uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby, powodują odstąpienie od dalszego postępowania.

 

§ 23.

 

Kandydata zawiadamia się pisemnie o zakończeniu postępowania i o jego wyniku. Przepis stosuje się odpowiednio także w przypadku odmowy poddania kandydata postępowaniu oraz odstąpienia od prowadzenia postępowania.

 

§ 24.

 

Przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych, badań i testów, o których mowa w § 10 ust. 1 i § 12, kandydat okazuje, na żądanie, dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

§ 25.

 

Do służby w Straży Granicznej przyjmuje się kandydatów spełniających warunki wskazane w § 4 ust. 1, zgodnie z kolejnością na listach, o których mowa w § 21 ust. 1, z uwzględnieniem kwalifikacji kandydata, wolnych etatów i aktualnych potrzeb służbowych jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydat ma pełnić służbę.

 

§ 26.

 

W stosunku do poborowego ubiegającego się o skierowanie do służby kandydackiej w Straży Granicznej ustalenie czy spełnia on określone w ustawie warunki do pełnienia służby w zakresie posiadanego obywatelstwa, wykształcenia i nieposzlakowanej opinii, a także niekaralności oraz gotowości podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, a także określenie jego predyspozycji i przydatności do służby obejmuje czynności, o których mowa w § 9 i 10. Przepis § 4 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 27.

 

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż trzy miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

 

§ 28.

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr  134, poz. 1436 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757).

3)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353,  Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727.

4)Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2002r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 73, poz. 673 i Nr 120, poz. 1030 oraz z 2003 r. Nr 99, poz. 915), zachowane w mocy do tego dnia na podstawie art. 25 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757).

 

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757) w brzmieniu wprowadzonym art. 1 pkt 12 lit. c ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 757).

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb i etapy postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej oraz ustala wzór kwestionariusza osobowego składanego przez kandydatów do służby w tej formacji.

Opracowany akt wykonawczy do ustawy wzorowany jest na dotychczas obowiązujących w przedmiotowym zakresie przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2002r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 73, poz. 673 i Nr 120, poz. 1030 oraz z 2003 r. Nr 99, poz. 915), przy czym uwzględnia zmiany, których konieczność wprowadzenia wykazała dotychczasowa praktyka w przedmiotowym zakresie. Proponowane zmiany pozwolą na wprowadzenie bardziej czytelnych i zobiektywizowanych zasad prowadzenia naboru do Straży Granicznej, jak również ułatwią prowadzenie merytorycznej kontroli poprawności prowadzenia przedmiotowego procesu, w tym samym wpłyną na zminimalizowanie potencjalnego wystąpienia w tym zakresie czynników korupcjogennych.

W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia w projekt wprowadza zmiany w zakresie:

1)                 doprecyzowania zasad postępowania przy wyrażaniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody na odstąpienie od kierowania kandydata na drugi etap postępowania kwalifikacyjnego (§ 4 ust. 2 i 3 projektu);

2)                 wprowadzenia obowiązku dodatkowego dokumentowania niektórych czynności przeprowadzanych w toku postępowania kwalifikacyjnego w formie notatek służbowych (§ 5 ust. 1 projektu) - co pozwoli na czytelniejszą weryfikację okoliczności i przyczyn jakie wpływały na podejmowane wobec kandydata rozstrzygnięcia lub wystawiane mu oceny;

3)                 wprowadzenia obowiązku ogłaszania informacji o prowadzonych postępowaniach kwalifikacyjnych (§ 6 projektu);

4)                 nałożenia na kandydata obowiązku przedłożenia aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego - co wynika z faktu określenia przez ustawodawcę w art. 31 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej wymogu niekaralności (§ 9 ust. 1 pkt 4 projektu);

5)                 bardziej precyzyjnego określenia terminu rozpoczęcia każdego postępowania kwalifikacyjnego oraz obowiązków spoczywających na komórkach kadrowych w zakresie informowania kandydatów o przebiegu postępowania (§ 9 ust. 1 pkt 4 projektu);

6)                 wprowadzenia reguły, zgodnie z którą wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem prowadzi powołany przez przełożonego właściwego do spraw postępowania kwalifikacyjnego zespół (§ 10 ust. 3 projektu) - dotychczas przedmiotowa rozmowa prowadzona była przez funkcjonariusza komórki kadrowej, co w niektórych przypadkach powodowało wnoszenie zarzutów braku obiektywnej oceny - jak również dookreślenie przedmiotu i celu tejże rozmowy;

7)                 wprowadzenia zasady powoływania komisji do przeprowadzenia drugiego etapu postępowania co najmniej raz na rok (kadencyjność komisji) oraz doprecyzowania trybu ustalania regulaminu prac komisji (§ 11 projektu);

8)                 szczegółowego uregulowania zakresu przedmiotowego testów z wiedzy ogólnej i z języka obcego, a także określenia jednolitych reguł w zakresie ilości pytań, czasu trwania, punktacji i przebiegu tychże testów (§ 13 -17 projektu);

9)                 doprecyzowania celu rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego (§ 18 projektu);

10)             wprowadzenia możliwości wniesienia przez kandydata zastrzeżenia do wyników drugiego etapu postępowania (§ 21 ust. 3 i 4 projektu);

11) wprowadzenia uregulowania o konieczności potwierdzenia przez kandydata stosownymi dokumentami swojej tożsamości przed przystąpieniem do testów, badań czy rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych w ramach postępowania kwalifikacyjnego (§ 24 projektu).

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.

Opracowany projekt rozporządzenia jest spójny i zharmonizowany z innymi aktami prawnymi regulującymi pragmatykę służbową funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Ocena Skutków Regulacji

 

Rozporządzenie obejmuje swoim działaniem wyłącznie osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków dla budżetu państwa i budżetów samorządu terytorialnego, jak również nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także sytuację i rozwój regionalny.

Rozporządzenie przekazane do zaopiniowania przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 01.09.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry