Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia .......2005r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych oraz szczepień profilaktycznych, którym podlegają funkcjonariusze Straży Granicznej w związku z pełnieniem służby w kontyngencie, a także turnusów leczniczo - profilaktycznych, na które ci funkcjonariusze są kierowani

 

 

Na podstawie art. 147j ust. 3  ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Rozporządzenie określa :

1)     zakres bezpłatnych badań lekarskich i psychologicznych, jakim podlegają funkcjonariusze delegowani do pełnienia służby w kontyngencie realizującym zadania poza granicami państwa i po powrocie do kraju w związku z zakończeniem służby w kontyngencie;

2)     tryb kierowania funkcjonariuszy Straży Granicznej po zakończeniu pełnienia służby w kontyngencie na turnusy leczniczo - profilaktyczne oraz program tych turnusów;

3)     podmioty wykonujące badania, o których mowa w pkt 1, a także kierujące funkcjonariuszy na badania i turnusy leczniczo - profilaktyczne, o których mowa w pkt 2;

4)     rodzaje i wzory dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu badań, których mowa w pkt 1, oraz w związku z kierowaniem na turnusy leczniczo - profilaktyczne, o których mowa w pkt 2;

5)     kalendarz obowiązujących szczepień profilaktycznych, którym podlegają funkcjonariusze delegowani do pełnienia służby w kontyngencie.

 

§ 2

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)                   ustawa - ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;

2)                   funkcjonariusz delegowany - funkcjonariusza Straży Granicznej, który wyraził pisemną zgodę na delegowanie do pełnienia służby w kontyngencie;

3)                   funkcjonariusz, który zakończył pełnienie służby w kontyngencie - funkcjonariusza Straży Granicznej, który wrócił do kraju po zakończeniu pełnienia służby w kontyngencie;

 

§ 3

Skierowanie na badania funkcjonariusza delegowanego lub funkcjonariusza, który zakończył pełnienie służby w kontyngencie wydaje właściwy przełożony. Wzory  skierowań stanowią załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

 

§ 4

1. Na podstawie skierowania, o którym mowa w § 3, wydanego funkcjonariuszowi delegowanemu, lekarz przeprowadzający badanie:

1)     przeprowadza wywiad lekarski wypełniając ankietę zdrowotną, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2)     analizuje dotychczasową dokumentację badań profilaktycznych dotyczącą tego funkcjonariusza i przeprowadza wstępne badanie ogólnolekarskie;

3)     wydaje skierowanie na następujące badania:

a) morfologia krwi z rozmazem i poziomem płytek krwi,

      b) OB,

c) badania biochemiczne krwi z uwzględnieniem poziomu: bilirubiny, mocznika, kreatyniny, cholesterolu, glukozy na czczo, aktywności ALAT, ASPAT i GGTP oraz jonogramu,

      d) badanie wskaźnika protrombinowego,

      e) badanie serologiczne na obecność antygenu HBs, kiły oraz przeciwciał anty HCV i anty     HIV,

      f) próba ciążowa u funkcjonariuszy - kobiet,

      g) badanie ogólne moczu wraz z badaniem na obecność narkotyków,

      h) badania kału w kierunku zakażenia pałeczkami Salmonella i Shigella oraz na obecność     pasożytów przewodu pokarmowego,

      i) ekg,

      j) rtg klatki piersiowej, jeżeli ostatnie badanie wykonane było po upływie roku od daty    skierowania na to badanie,

      k) badanie psychologiczne;

4)  na podstawie wywiadu, o którym mowa w pkt 1, dokumentacji, o której mowa w pkt 2 wyników badań, o których mowa w pkt 3, wydaje zaświadczenie lekarskie o zdolności lub niezdolności funkcjonariusza delegowanego do pełnienia służby w kontyngencie. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

 

2. Badanie psychologiczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. k, wykonywane jest pod kątem ustalenia odporności na stres i zdolności adaptacji do trudnych warunków życia.

3. W uzasadnionych przypadkach, w których pojawiły się wątpliwości co do aktualnego stanu zdrowia funkcjonariusza delegowanego i jego przydatności do uczestnictwa w kontyngencie, lekarz przeprowadzający badanie wydaje skierowanie na inne badania i konsultacje specjalistyczne, uwzględniając specyfikę obszaru działania kontyngentu i zakres zadań planowanych do wykonania przez tego funkcjonariusza.

4. W skierowaniu, o którym mowa w ust. 3, lekarz przeprowadzający badanie przedstawia informacje o zakresie zadań planowanych do wykonywania przez funkcjonariusza delegowanego, kraju i strefie klimatycznej, w których będzie on odbywał służbę, czynnikach szkodliwych dla zdrowia oraz wszelkie inne informacje o stanie zdrowia tego funkcjonariusza, wynikające z posiadanej o nim wiedzy, które mogą wpłynąć na zakres badań i konsultacji, o których mowa w ust. 3.

5. Na badania, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz delegowany powinien się zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu skierowania, o którym mowa w § 3.

 

§ 5

 

1.     Jeżeli funkcjonariusz delegowany zachoruje po wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, właściwy przełożony kieruje go do lekarza przeprowadzającego badanie.

2.     W przypadku, o którym mowa w ust. 1, lekarz przeprowadzający badanie, uwzględniając rodzaj schorzenia funkcjonariusza delegowanego, stosuje odpowiedni rodzaj leczenia lub wydaje skierowanie na odpowiednie badania i konsultacje, a po zakończeniu tego leczenia lub uzyskaniu wyników badań i konsultacji wydaje zaświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 4.

§ 6

 

1.     Funkcjonariusz delegowany bezpośrednio przed wyjazdem poza granice państwa podlega kontrolnemu badaniu lekarskiemu w celu rozpoznania ewentualnych zmian w stanie jego zdrowia, które nastąpiły po wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, i mogą stanowić przeciwwskazanie do pełnienia przez niego służby w kontyngencie.

2.     W przypadku ujawnienia podczas wykonywania badania, o którym mowa w ust. 1, przeciwwskazania do pełnienia przez funkcjonariusza delegowanego służby w kontyngencie, lekarz przeprowadzający badanie wydaje zaświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.

3.     Wyniki badania, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się do dokumentacji medycznej prowadzonej na podstawie przepisów dotyczących rodzajów dokumentacji medycyny pracy oraz sposobu jej prowadzenia i przechowywania.

§ 7

 

1. Na podstawie skierowania, o którym mowa w § 3, wydanego funkcjonariuszowi, który zakończył pełnienie służby w kontyngencie, lekarz przeprowadzający badanie:

1)     przeprowadza wywiad lekarsko - epidemiologiczny wypełniając formularz, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

2)     przeprowadza wstępne badanie ogólnolekarskie;

3)     wydaje skierowanie na badania dodatkowe, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;

4)     wydaje zaświadczenie lekarskie o zdolności funkcjonariusza, który zakończył pełnienie służby w kontyngencie do dalszego pełnienia tej służby w kraju.

2.     Badanie rtg klatki piersiowej wykonuje każdy funkcjonariusz, który zakończył pełnienie służby w kontyngencie.

3.     Badanie kału u funkcjonariusza, który zakończył pełnienie służby w kontyngencie przeprowadza się w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella, uzupełniając je ewentualnym badaniem w kierunku zarażenia chorobami tropikalnymi i pasożytniczymi, charakterystycznymi dla obszaru działania kontyngentu.

4.     W uzasadnionych przypadkach, w których pojawiły się wątpliwości co do aktualnego stanu zdrowia funkcjonariusza, który zakończył pełnienie służby w kontyngencie  i jego przydatności do dalszego pełnienia tej służby w kraju, lekarz przeprowadzający badanie wydaje skierowanie na inne badania dodatkowe lub konsultacje specjalistyczne, uwzględniając specyfikę obszaru działania kontyngentu, w którym uczestniczył ten funkcjonariusz i zakres wykonywanych przez niego zadań. W skierowaniu tym lekarz przeprowadzający badanie przedstawia informacje, o których mowa w § 4 ust. 3.

5.     Na badania, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz, który zakończył pełnienie służby w kontyngencie, powinien się zgłosić nie później niż w terminie 7 dni od dnia powrotu do kraju.

 

§ 8

 

1.     Szczepienia profilaktyczne, którym podlega funkcjonariusz delegowany, przeprowadza się przed jego wyjazdem poza granice kraju w celu pełnienia służby w kontyngencie po otrzymaniu przez niego pozytywnego zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, uwzględniając najdłuższe odstępy czasu między dawkami szczepień.

2.     Kalendarz obowiązujących szczepień, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. Kalendarz ten powinien uwzględniać najdłuższe odstępy między dawkami szczepień

 

§ 9

 

1.        Właściwy przełożony, na wniosek lekarza przeprowadzającego badanie, kieruje funkcjonariusza, który zakończył pełnienie służby w kontyngencie, na turnus leczniczo - profilaktyczny. Wzór wniosku o skierowanie na turnus leczniczo - profilaktyczny  określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2.        Podstawą wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, są wyniki badań, o których mowa w § 7 ust. 1.

3.        Szczegółowy program turnusu leczniczo - profilaktycznego określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

 

§ 10

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

1)           Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2)           Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 21o, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

4)                   lekarz przeprowadzający badanie - lekarz poradni badań profilaktycznych Straży Granicznej, właściwej dla miejsca pełnienia służby przez funkcjonariusza delegowanego lub funkcjonariusza, który zakończył pełnienie służby w kontyngencie albo lekarz poradni medycyny pracy podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazanej w tym skierowaniu;

5)                   właściwy przełożony - przełożony  właściwy w sprawach osobowych lub, z jego upoważnienia, kierownik komórki właściwej w sprawach osobowych danej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.

 

Uzasadnienie.

 

Projektowane rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 147j ust. 3  ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.).

Na mocy przepisu art. 147j ust. 3 ustawy o Straży Granicznej, minister właściwy do spraw wewnętrznych zobowiązany jest do określenia, w drodze rozporządzenia: zakresu bezpłatnych badań lekarskich i psychologicznych, jakim podlegają funkcjonariusze Straży Granicznej w związku z pełnieniem służby w kontyngencie wydzielonym do realizacji zadań poza granicami państwa, podmiotów wykonujących te badania i kierujących funkcjonariuszy na badania i turnusy leczniczo - profilaktyczne, trybu kierowania funkcjonariuszy na turnusy leczniczo - profilaktyczne i programu tych turnusów, rodzajów i wzorów dokumentów wystawianych po przeprowadzeniu wskazanych badań przed rozpoczęciem służby w kontyngencie i po jej zakończeniu oraz w związku ze skierowaniem na turnus leczniczo - profilaktyczny, a także kalendarza obowiązujących szczepień profilaktycznych. Ministra właściwego do spraw wewnętrznych zobowiązano do wydania powyższej regulacji przy uwzględnieniu zasadności przeprowadzenia badań specjalistycznych wymaganych do służby w kontyngencie w zależności od obszaru działania kontyngentu i zakresu wykonywanych przez funkcjonariuszy zadań oraz zapewnienia zgodności kalendarza szczepień z przepisami sanitarnymi.

W związku z powyższym: w § 3 wyjaśniono, kto wydaje skierowania na badania, w § 2 pkt 4 - kto je wykonuje, w § 4 - 7 określono zakres wykonywanych funkcjonariuszom Straży Granicznej badań w związku z pełnieniem służby w kontyngencie, w § 8 uregulowano kwestię szczepień profilaktycznych, przy czym w ust. 2 odniesiono się do kalendarza szczepień obowiązujących funkcjonariuszy delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie (kalendarz ten jest zgodny z przepisami sanitarnymi i uwzględnia aktualny stan odporności funkcjonariusza), w § 9 określono natomiast tryb kierowania funkcjonariusza, o którym mowa w art. 147j ust. 2 na turnus leczniczo - profilaktyczny i ustalono szczegółowy program tego turnusu.

Podkreślić należy, że stosownie do art. 147f przywołanej ustawy w skład kontyngentu mogą wchodzić oprócz funkcjonariuszy Straży Granicznej, również pracownicy Straży Granicznej i osoby nie będące pracownikami Straży Granicznej, które posiadają specjalistyczne kwalifikacje i są zatrudnione w kontyngencie na podstawie umowy o pracę. Osoby te, zgodnie z art. 147l tej ustawy podlegają ww. badaniom i szczepieniom na zasadach określonych w projektowanym rozporządzeniu.

 

Ocena Skutków Regulacji

 

1. Podmioty na które oddziałuje projektowana regulacja.

Zakres projektowanej regulacji obejmuje:

1)     funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby lub pracy w kontyngencie;

2)     osoby, o których mowa w art. 147f ust. 2 ww. ustawy;

3)     podmioty kierujące funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz osoby wymienione w pkt 2 na badania i turnusy leczniczo profilaktyczne, o których to osobach jest mowa w § 3 projektu;

4)     świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w przedmiotowym projekcie.

 

2. Konsultacje społeczne.

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia został uzgodniony ze Związkami Zawodowymi Funkcjonariuszy i Pracowników Straży Granicznej i został przez nie zaakceptowany.

 

3.Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych .

Projektowana regulacja spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa w postaci:

1)     wydatków na badanie i szczepienie funkcjonariusza lub pracownika przed delegowaniem do służby lub pracy w kontyngencie, które szacuje się na kwotę około 2100,00 zł. na osobę (750,00 zł na badanie i 1350,00 zł na szczepienia) i badanie funkcjonariusza lub pracownika, który zakończył pełnienie służby lub pracy, które szacuje się na kwotę ok. 750,00 zł. na osobę; łączny koszt tych wydatków to ok. 2850 zł. na jednego funkcjonariusza lub pracownika;

2)     wydatków związanych z kierowaniem funkcjonariuszy na turnusy leczniczo - profilaktyczne (koszt takiego turnusu oszacowano na kwotę co najmniej 200,00 zł. za 1 dzień pobytu, w związku z czym, koszt całego turnusu wynosi ok. 3 000 zł.).

Przyjmując, że kontyngenty (zwykle różnej liczebności), tworzy ok.100 osób, z których u ok. 50% może zachodzić potrzeba skierowania na turnusy leczniczo - profilaktyczne, łączną kwotę wydatków związanych z wysłaniem jednego kontyngentu za granicę, ustalono sumując kwotę 300 000 zł. jaką tworzą wydatki obliczone w oparciu o kwoty wymienione w ww. pkt 1 i kwotę ok. 150 000 zł., obliczoną na podstawie kosztów, o których mowa w ww. pkt 2. Środki na pokrycie łącznej kwoty wydatków (ok. 450 000 zł.) będą pochodziły z budżetu państwa, z części 42 - sprawy wewnętrzne, przeznaczonej na funkcjonowanie Straży Granicznej, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

4.Wpływ na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.

 

5. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Zakres regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Metryczka

Data publikacji 31.08.2005
Data modyfikacji 09.11.2006
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry