Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .......2005 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1 z dnia .......2005 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów

 

Na podstawie art. 80c ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 późn. zm.2) zarządza się co następuje:

 

§ 1

Rozporządzenie określa wzór wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

 

§ 2

1.     Wniosek o udostępnienie danych lub informacji zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego adres (siedzibę) lub miejsce zamieszkania, w tym numer identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON, jeżeli został mu nadany,

2)  zakres żądanych danych lub informacji ze zbioru,

3) podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych lub informacji na mocy przepisów prawa oraz wskazanie wiarygodnie uzasadnionej potrzeby posiadania danych lub informacji,

4)   wskazanie przeznaczenia udostępnianych danych lub informacji ze zbioru,

5)     informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych w zbiorze.

2.   Wzór formularza wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów określa załącznik do rozporządzenia.

 

§ 3

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1]Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451, Nr 149, poz. 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2036 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr 90, poz. 757.

 

Uzasadnienie

 

            Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 80c ust. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.). Celem omawianego aktu prawnego jest wprowadzenie do obrotu prawnego formularza wniosku, na podstawie którego osoby prawne i fizyczne ubiegające się o uzyskanie danych lub informacji zawartych w bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów będą miały do dyspozycji sformalizowany i czytelny formularz zgłoszeniowy. Opracowany wzór formularza ułatwi podmiotom składającym wnioski szybki dostęp do danych i informacji, a także usprawni pracę organu udostępniającego, gdy wzór wniosku wskazywał będzie na konieczność podania wyłącznie niezbędnych danych, umożliwiających wyszukanie żądanych danych lub informacji.

            Przedmiotowy zakres udostępnianych danych jest zgodny z art. 80b ust. 1 i ust. 1a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

            Wzór wniosku, stanowiący załącznik do projektu rozporządzenia, składa się z trzech zasadniczych części, w których:

-        wnioskodawca określa swoje dane,

-        wskazuje na zakres żądanych informacji,

-        podaje podstawę prawną umożliwiającą wejście w posiadanie określonych danych, a w przypadku zapytań komercyjnych - uzasadnia potrzebę wejścia w posiadanie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz określa przeznaczenie udostępnionych danych lub informacji.

Z dotychczasowej praktyki wynika, że organy i osoby prawne lub fizyczne, zwracające się z zapytaniami dotyczącymi danych zawartych w bazie CEPIK, nie dysponowały sformalizowanym wnioskiem o udostępnienie powyższych danych. Niniejsze rozporządzenie porządkuje wskazaną sferę obrotu prawnego. Projektowany wniosek uwzględnia zarówno wystąpienia podmiotów krajowych, jak i zagranicznych, co jest zgodne z podpisanymi przez Rzeczpospolitą Polską umowami dwustronnymi oraz protokołami dotyczącymi udostępniania, przepływu i ochrony informacji niejawnych.

 

Ocena Skutków Regulacji (Osr)

 

1.     Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie:

 

Proponowane rozporządzenie dotyczy podmiotów ubiegających się o uzyskanie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

2.     Obowiązek przeprowadzenia konsultacji:

 

Projekt rozporządzenia został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. W ramach konsultacji społecznych projekt zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie przedmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3.     Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych:

 

Projektowane rozporządzenie nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa.

4.     Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

Metryczka

Data publikacji 31.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry