Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia...........2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji1)zdnia...........2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

 

Na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny (Dz. U. Nr 99, poz. 903) wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 2 otrzymuje brzmienie:

 

"§ 2.

1.        Funkcjonariuszowi, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje dla niego oraz dla członków jego rodziny dopłata do wypoczynku, zwana dalej "świadczeniem".

2.                 Świadczenie przysługuje w wysokości 38,7 % najniższej stawki uposażenia zasadniczego, obowiązującej w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym funkcjonariusz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego.

3.                 Wysokość świadczenia, po jego wyliczeniu, zaokrągla się do 10 groszy w górę.

4.                 Liczbę członków rodziny funkcjonariusza, na których przysługuje świadczenie, ustala się według stanu rodzinnego funkcjonariusza, istniejącego w dniu złożenia wniosku o wypłatę świadczenia.

5.                 W przypadku zwiększenia się liczby członków rodziny funkcjonariusza po dniu złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, przy ustalaniu prawa do świadczenia w danym roku uwzględnia się faktyczny stan jego rodziny, nie później jednak niż w ostatnim dniu służby pełnionej w tym roku.";

 

§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

"2. W przypadku gdy wniosek obejmuje dziecko, które ukończyło 18 lat, funkcjonariusz dołącza do wniosku kopię dokumentu potwierdzającego uczęszczanie dziecka do szkoły lub odbywanie studiów w szkole wyższej w dniu złożenia wniosku.".

 

§ 2.

 

1.   Do wniosków w sprawie ustalania i wypłacania świadczenia złożonych przed dniem 24 sierpnia 2005 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

2.   W okresie od dnia 24 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. świadczenie przysługuje w wysokości 410,30 zł.

 

§ 3.

 

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalania wysokości dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin od dnia 24 sierpnia 2005 r., z zastrzeżeniem przepisu § 2.

 

§4 .

 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

W porozumieniu:

Minister  Polityki Społecznej

 

[1]Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

2Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135, Nr 210, poz. 2136 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

 

Uzasadnienie

 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny opracowano w związku ze zmienioną podstawą ustalania wysokości dopłaty do wypoczynku. 

W dniu 24 sierpnia 2005 r. weszły w życie przepisy rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, które zlikwidowały grupę uposażenia zasadniczego "00" jako najniższą grupę zaszeregowania, będącą dotychczas wraz z dodatkiem za stopień szeregowego podstawą ustalania wysokości dopłaty do wypoczynku, tj. odpowiednio 850,00 zł i 258,90 zł. - łącznie 1.108,90 zł ( wysokość świadczenia przy zastosowaniu wskaźnika 37 % wynosi 410,29 zł).

W projekcie niniejszego rozporządzenia zaproponowano, by wysokość dopłaty do wypoczynku została określona przez wyliczenie 38,7 % najniższej stawki uposażenia zasadniczego (wynoszącej obecnie 1.060 zł), która jest iloczynem mnożnika (grupy uposażenia) i kwoty bazowej. Po zlikwidowaniu grupy uposażenia "00", najniższą grupą jest grupa "01", a przez to, że jest ona wyższa od zlikwidowanej generuje zwiększenie środków  na  przedmiotowe świadczenia.

Rozwiązanie zaproponowane w § 2 projektu, polegające na wprowadzeniu sztywnej kwoty świadczenia, zbliżonej do aktualnie wypłacanej,  w okresie od dnia 24 sierpnia 2005 r. do dnia 31  grudnia 2005 r., ma zapobiec brakom środków w budżecie Straży Graniczne. Jednocześnie do dnia 24 sierpnia 2005 r. zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe.

Pełne działanie mechanizmu wyliczania świadczeń, określonego w pkt 1§1  projektu rozporządzenia będzie możliwe od dnia 1 stycznia 2006 r. kiedy w ustawie budżetowej zostaną zapewnione środki na pokrycie tych świadczeń.

 

Treść proponowanego rozporządzenia ujednolica sposób ustalania wysokości świadczenia wprowadzając rozwiązanie polegające na zaokrąglaniu wyliczonej stawki świadczenia do 10 groszy w górę, jeśli podczas wyliczania tej stawki powstają ułamkowe części grosza, np. 410.2851 zł.

 

Ponadto, w celu usunięcia wątpliwości dotyczących prawa do świadczenia w przypadku zwiększenia się liczby członków rodziny funkcjonariusza po dniu złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, doprecyzowuje się istniejące uregulowanie w ten sposób, że przy ustalaniu prawa do świadczenia uwzględnia się faktyczny stan rodziny funkcjonariusza - najpóźniej na ostatni dzień służby pełnionej w danym roku.

 

Jednocześnie zaproponowano zmianę ust.1 w§2. Dotychczasowe brzmienie tego przepisu pozwalało członkom rodziny funkcjonariusza na występowanie o dopłatę do wypoczynku jako niezależne od funkcjonariusza, ich prawo. Z wnioskiem o to świadczenie występowali nawet bez jego wiedzy. Proponowana wersja ust.1 w§2 zapobiegnie nieporozumieniom, bowiem wyraźnie określa, że jest to prawo do świadczenia funkcjonariusza, dla niego i dla członków jego rodziny.

 

            Dodatkowo, doprecyzowano uregulowanie § 4 ust. 2 w ten sposób, że dokument załączany do wniosku o wypłatę dopłaty do wypoczynku ma potwierdzać fakt uczęszczania do szkoły dziecka w wieku powyżej 18 lat albo odbywania studiów w szkole wyższej - w dniu złożenia wniosku. Niniejsza zmiana ma na celu usunięcie wątpliwości dotyczących dokumentowania faktu uczęszczania do szkoły albo odbywania studiów.

 

Ocena skutków regulacji OSR)

 

Projektowane rozporządzenie:

1)     obejmuje swoim zakresem wyłącznie funkcjonariuszy Straży Granicznej i ma na celu uszczegółowienie ich uprawnień,

2)     projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem był konsultowany z organem reprezentującym NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. W wyniku przeprowadzonych konsultacji NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej nie zgłosił uwag do przedmiotowego projektu rozporządzenia.

3)     wpływ regulacji na sektor finansów publicznych - wejście w życie rozporządzenia spowoduje skutki finansowe w wysokości około 300 zł, które zostaną sfinansowane ze środków przewidzianych na funkcjonowanie Straży Granicznej.

4)     wpływ regulacji na rynek pracy - projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy;

5)     wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki - projektowane rozporządzenie nie wpływa na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki;

6)     wpływ na sytuację i rozwój regionów - regulacje zaproponowane w projekcie nie wpływają na sytuację i rozwój regionów;

7)     przedmiot projektu rozporządzenia nie jest regulowany w prawie Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 29.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry