Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ....2005 roku w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ....2005 roku w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

 

Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1

Podróże służbowe

 

§ 1.

1. Funkcjonariuszowi z tytułu podróży służbowej, którą stanowi określony w poleceniu wyjazdu służbowego okres od wyjazdu funkcjonariusza w celu wykonywania czynności służbowych na obszarze kraju poza stałe miejsce pełnienia służby, do jego powrotu, przysługują:

1)     diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej;

2)     zwrot kosztów przejazdów na trasie od miejscowości, w której funkcjonariusz pełni służbę określoną w rozkazie personalnym, zwaną dalej "stałym miejscem pełnienia służby", do miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej i z powrotem, obejmujący cenę biletu określonego środka transportu wraz z opłatami dodatkowymi i uwzględniający przysługującą funkcjonariuszowi ulgę, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga na dany środek transportu przysługuje;

3)     zwrot kosztów noclegów bądź ryczałt za nocleg;

4)     ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej;

5)     zwrot innych udokumentowanych wydatków, koniecznych w podróży służbowej.

     2. Funkcjonariuszowi, który wykonuje czynności służbowe na obszarze powiatu, w szczególności pełni służbę graniczną lub dokonuje kontroli ruchu granicznego, w przypadku odbywania podróży służbowej w granicach administracyjnych tego powiatu lub powiatu sąsiedniego, trwającej nie dłużej niż 12 godzin, przysługuje jedynie zwrot kosztów przejazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2. Na odbycie takiej podróży służbowej nie wydaje się polecenia wyjazdu służbowego.

3. Należności, o których mowa w ust. 1, nie przysługują funkcjonariuszowi odbywającemu podróż służbową w składzie jednostki pływającej albo przebywającemu na tej jednostce - za czas wykonywania przez niego zadań służbowych.

4. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie przysługuje, jeżeli funkcjonariusz odbywa podróż służbową pojazdem służbowym.

 

§ 2.

1. Kwotę diety ustala się w wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

2. Jeżeli podróż służbowa trwa:

1)     nie dłużej niż dobę i wynosi:

  a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,

        b) od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,

        c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;

       2)  dobę i dłużej - za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale
        rozpoczętą dobę:

       a) do 8 godzin - przysługuje połowa diety,

       b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

3. Dieta nie przysługuje:

1)     za czas pobytu w miejscowości zamieszkania funkcjonariusza lub zameldowania na pobyt stały albo w stałym miejscu służby bądź w czasie leczenia w zakładzie leczniczym;

2)  w przypadkach, w których funkcjonariusz otrzymuje bezpłatnie wyżywienie w naturze
     albo równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie.

     4. Kwotę diety zmniejsza się o koszt otrzymanego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że
     każdy bezpłatny posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie - 25% diety;

2) obiad - 50% diety;

3) kolacja - 25% diety.

5. Zmniejszeń, o których mowa w ust. 4, dokonuje się poprzez odjęcie od sumy diet
     przysługujących za czas podróży służbowej części diet z tytułu otrzymywania bezpłatnego
     wyżywienia.

 

§ 3.

     1. Rodzaj i klasę środka transportu właściwego do odbycia podróży służbowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, określa podmiot, o którym mowa w § 21, w poleceniu wyjazdu służbowego uwzględniając posiadane przez funkcjonariusza uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych oraz połączenia na danej trasie.

     2.    Odbycie podróży służbowej samolotem wymaga zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej.

 

     3.    Funkcjonariusz, który w czasie podróży służbowej na obszarze kraju towarzyszy przedstawicielom państw obcych przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od przysługujących mu uprawnień, odbywa przejazd tym samym środkiem transportu i w tej samej klasie, którym podróżują przedstawiciele państw obcych.

 

§ 4.

1. Podmiot, o którym mowa w § 21, może uznać, dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej, miejscowość zamieszkania bądź inną miejscowość za stałe miejsce pełnienia służby, jeżeli spowoduje to zmniejszenie kosztów podróży służbowej albo funkcjonariusz wykonuje stale lub głównie czynności służbowe poza stałym miejscem pełnienia służby.

2. Podmiot, o którym mowa w § 21, może, na wniosek funkcjonariusza, wyrazić zgodę na przejazdy w podróży służbowej samochodem, motocyklem lub motorowerem, które nie pozostają w dyspozycji Straży Granicznej, zwanych dalej "pojazdami". W tym przypadku funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za1 kmprzebiegu, nie wyższych niż określone w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.    W przypadku odbywania podróży służbowej pojazdem przez więcej niż jednego funkcjonariusza, zwrot kosztów przejazdu przysługuje wyłącznie jego posiadaczowi.

 

§ 5.

1. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej funkcjonariuszowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej (miejskiej) w wysokości 20% diety.

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli funkcjonariusz odbywa podróż służbową pojazdem służbowym lub pojazdem albo gdy nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczony jest ten ryczałt.

 

§ 6.

     1. Funkcjonariuszowi, któremu w czasie podróży służbowej nie zapewniono bezpłatnego noclegu, przysługuje zwrot kosztów noclegu w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, w wysokości stwierdzonej rachunkiem, z zastrzeżeniem ust. 6.

     2. Funkcjonariuszowi, któremu w czasie podróży służbowej nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedstawiłrachunku za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety.

     3. Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg obejmuje co najmniej 6 godzin przypadających pomiędzy godzinami 21ÚÚ i 7ÚÚ, z zastrzeżeniem § 9.

     4.Funkcjonariuszowi, który wobec braku możliwości uzyskania noclegu w miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej korzystał z noclegu w miejscowości, o której mowa w art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej "ustawą", przysługuje również zwrot kosztów przejazdu publicznym środkiem komunikacji z miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej do miejscowości, w której funkcjonariusz uzyskał nocleg i z powrotem.

     5.   Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 4 nie przysługuje, jeżeli funkcjonariusz odbywa podróż służbową pojazdem służbowym lub pojazdem albo gdy nie ponosi tych kosztów.

     6. W przypadku niewyodrębnienia w rachunku, o którym mowa w ust. 1, kosztów noclegu i kosztów wyżywienia, do rozliczenia kosztów podróży służbowej funkcjonariusz dołącza oświadczenie o uwzględnieniu w rachunku kosztów wyżywienia.

 

§ 7.

Zwrot kosztów noclegu w podróży służbowej lub ryczałt za nocleg nie przysługuje funkcjonariuszowi:

1) za czas przejazdu oraz za czas pobytu w stałym miejscu pełnienia służby, w miejscowości zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały;

2) gdy z miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej istnieje dogodne połączenie komunikacyjne, umożliwiające codzienny powrót do stałego miejsca pełnienia służby lub do miejscowości zamieszkania będącej miejscowością pobliską;

3) w razie wykonywania zadań służbowych pomiędzy godzinami 2100 i 700 z wyjątkiem przypadków, gdy zadania te wymagają korzystania z usług hotelarskich.

 

§ 8.

Funkcjonariuszowi przebywającemu w podróży służbowej przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem w dniu wolnym od służby tylko wtedy, gdy spowoduje to zmniejszenie łącznych kosztów podróży. Warunek ten nie dotyczy funkcjonariusza przebywającego w podróży służbowej trwającej dłużej niż 10 dni.

 

§ 9.

     1. Funkcjonariuszowi odbywającemu podróż służbową, na jego wniosek, przyznaje się zaliczkę na niezbędne koszty podróży, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.

     2. Funkcjonariusz jest obowiązany do rozliczenia kosztów podróży służbowej i pobranej zaliczki w terminie 14 dni od dnia powrotu z podróży służbowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot, o którym mowa w § 21, może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu przewidzianego do rozliczenia pobranych zaliczek.

     3. Fakt zapewnienia funkcjonariuszowi będącemu w podróży służbowej noclegu lub wyżywienia odnotowuje na poleceniu wyjazdu służbowego kierownik realizujący te świadczenia lub osoba przez niego upoważniona wskazując, czy świadczenie było odpłatne czy nieodpłatne.

     4. Wypłata należności z tytułu podróży służbowej następuje w terminie 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów (rachunki, bilety) potwierdzających wysokość poniesionych wydatków nieobjętych ryczałtami oraz oświadczenia o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów lub zwrotu innych kosztów podróży bądź na ich wysokość.

     5. W przypadku braku możliwości stwierdzenia na podstawie biletów kosztów przejazdów podmiot, o którym mowa w § 21, może w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwzględnić pisemne oświadczenie funkcjonariusza w sprawie ich wysokości.

     6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, zwrotu kosztów dokonuje się w wysokości ceny biletu na przejazd w II klasie pociągu pospiesznego na daną odległość.

 

Rozdział 2

Przeniesienia służbowe

 

§ 10.

Funkcjonariuszowi, w przypadku przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości, zwanej dalej "nowym miejscem służby", dokonanego z inicjatywy organu Straży Granicznej, zwanego dalej "przeniesieniem z urzędu" przysługują:

1)     diety dla niego i członków jego rodziny, za czas przejazdu i pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania;

2) zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania osób, o których mowa w
                 pkt 1;

3) ryczałt z tytułu przeniesienia;

4) zasiłek osiedleniowy;

5) przewóz urządzeń domowych.

 

§ 11.

       1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu, którego członkowie rodziny, o których mowa w art. 93 ustawy, według stanu w dniu przesiedlenia się do określonej miejscowości, zwanymi dalej "członkami rodziny", pozostali w miejscowości dotychczasowego zamieszkania, przysługuje po upływie każdego pełnego miesiąca kalendarzowego ryczałt na pokrycie kosztów jednorazowego przejazdu do miejscowości zamieszkania tych członków rodziny i z powrotem w wysokości ceny biletu w II klasie pociągu pospiesznego, a gdy na danej trasie lub jej odcinku brak jest połączeń kolejowych - w wysokości ceny biletu za przejazd środkiem publicznego transportu autobusowego.

2. Funkcjonariusz przeniesiony do miejscowości, w której jest zameldowany na pobyt stały albo do miejscowości, w której zamieszkują członkowie rodziny, otrzymuje tylko zwrot kosztów przejazdu i diety za czas przejazdu.

3. Należności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie przysługują funkcjonariuszowi otrzymującemu zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

 

§ 12.

     1. Diety dla członków rodziny wynoszą 75% diet przysługujących funkcjonariuszowi.

     2. Wypłata diet oraz zwrot kosztów przejazdu, o których mowa w § 12 pkt 1 i 2, następuje w wysokości ustalonej według stawek i cen obowiązujących w dniu przejazdu do nowego miejsca służby funkcjonariusza. Przepisy § 3 ust. 1 pkt 2, § 4 ust. 1 i § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 13.

     1. Ryczałt z tytułu przeniesienia przysługuje w przypadku zmiany miejsca pobytu funkcjonariusza, członków jego rodziny oraz przewozu urządzeń domowych i zameldowania się ich w tej miejscowości na pobyt stały lub czasowy, zwanej dalej "przesiedleniem się do określonej miejscowości".

     2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, przysługuje funkcjonariuszowi w przypadku przesiedlenia się do miejscowości, do której funkcjonariusz został przeniesiony, z wyłączeniem przesiedlenia się do miejscowości, o której mowa w art. 92 ust. 3 ustawy, zwanej dalej "miejscowością pobliską".

     3. Zameldowanie na pobyt czasowy trwa ponad 2 miesiące, jeżeli funkcjonariuszowi została przydzielona kwatera tymczasowa na podstawie art. 100 ust. 4 ustawy.

     4. Ryczałt z tytułu przeniesienia przysługuje również funkcjonariuszowi, który w związku z brakiem możliwości otrzymania lokalu mieszkalnego w miejscowości, do której został służbowo przeniesiony przesiedlił się do miejscowości pobliskiej, z wyłączeniem przypadku przesiedlenia się funkcjonariusza z miejscowości pobliskiej do innej miejscowości pobliskiej. W razie przesiedlenia się (powrotu) do stałego miejsca pełnienia służby, nie przysługuje prawo do drugiego ryczałtu.

 

§ 14.

 1. Ryczałt z tytułu przeniesienia przysługuje:

       1) funkcjonariuszowi posiadającemu rodzinę - w wysokości 100%;

2)  funkcjonariuszowi nie posiadającemu rodziny - w wysokości 50%

     - miesięcznego uposażenia zasadniczego i dodatków do uposażenia o charakterze stałym
       przysługującym funkcjonariuszowi w dniu jego przesiedlenia się do określonej
       miejscowości, zwanego dalej "uposażeniem".

     2. Funkcjonariusz posiadający rodzinę, której nie wszyscy członkowie przesiedlili się z nim do miejscowości, do której został przeniesiony, otrzymuje połowę ryczałtu określonego w ust. 1 pkt 1. Pozostałą część ryczałtu wypłaca się z chwilą przesiedlenia się wszystkich członków rodziny.

     3. Podstawę obliczenia wysokości ryczałtu, o którym mowa w ust. 1, stanowi uposażenie przysługujące funkcjonariuszowi w dniu jego przesiedlenia.

     4. W razie przeniesienia obojga małżonków będących funkcjonariuszami, którzy w związku z przeniesieniem przesiedlają się do tej samej miejscowości, przysługuje im jeden wyższy ryczałt. Jeżeli pobrano go w wysokości niższej, wypłaca się odpowiednie wyrównanie.

 

§ 15.

     1. Funkcjonariuszowi, który w związku z przeniesieniem z urzędu przesiedlił się na pobyt stały, przysługuje niezależnie od ryczałtu za przeniesienie - zasiłek osiedleniowy.

     2. Jeżeli funkcjonariusz posiada rodzinę, zasiłek osiedleniowy przysługuje pod warunkiem przesiedlenia się wraz z wszystkimi członkami rodziny.

     3. Zasiłek osiedleniowy przysługuje:

       1) dla funkcjonariusza posiadającego rodzinę - w wysokości 200%;

       2) dla funkcjonariusza nie posiadającego rodziny - w wysokości 50%

- uposażenia.

4. Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku osiedleniowego oraz jego wysokości stosuje się odpowiednio przepisy § 15 ust. 2 i § 16 ust. 2 - 4.

 

§ 16.

1. Przewozu urządzeń domowych dokonuje Komenda Główna Straży Granicznej, oddział Straży Granicznej lub ośrodek szkolenia Straży Granicznej, do którego funkcjonariusz został przeniesiony.

2. W razie braku możliwości dokonania przewozu, funkcjonariuszowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów przewozu urządzeń domowych obejmujących koszty: opakowania, prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transportu.

3. Zwrotu kosztów przewozu urządzeń domowych dokonuje jednostka, o której mowa w ust. 1, na podstawie przedstawionych rachunków.

 

§17.

Należności, o których mowa w § 13 - 16, nie przysługują w razie przeniesienia funkcjonariusza do poprzedniego miejsca służby, w którym on sam lub członek jego rodziny nadal posiada dom lub samodzielny lokal mieszkalny, bądź do miejscowości, w której członek rodziny zameldowany jest na pobyt stały.

 

§ 18.

Funkcjonariuszowi przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości na własną prośbę przysługują wyłącznie należności, o których mowa w § 10 pkt 1 i 2.

 

§ 19.

1 Należności, o których mowa w § 11 - 18, wypłaca, na pisemny wniosek funkcjonariusza, jednostka, do której został on przeniesiony, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Do wniosku o wypłatę należności, o których mowa w § 11 ust. 2, funkcjonariusz załącza dokumenty potwierdzające miejsce jego zameldowania oraz oświadczenie o faktycznym miejscu zakwaterowania.

3. Do wniosku o wypłatę należności, o których mowa w § 13 - 15, funkcjonariusz załącza dokument potwierdzający fakt zameldowania jego i członków jego rodziny w nowym miejscu zamieszkania.

 

Rozdział 3

Delegowania służbowe

 

§ 20.

1. Funkcjonariuszowi delegowanemu na okres do 6 miesięcy do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości z urzędu, przysługują należności, o których mowa w § 1 i § 11.

2. Funkcjonariuszowi delegowanemu na okres do 6 miesięcy do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości na własną prośbę przysługują należności, o których mowa w § 10 pkt 1
i pkt 2 i § 11.

3. Do ustalania należności, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 11 ust. 3 i § 21 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział 4

Podmioty uprawnione do podejmowania decyzji w sprawie podróży służbowych, przeniesień i delegowania

 

§ 21.

Decyzje w sprawie podróży służbowej, przeniesień i delegowania, obejmujące w szczególności wydanie polecenia odbycia podróży służbowej, przyznanie zaliczki na niezbędne koszty podróży służbowej oraz przyznanie należności z tytułu podróży służbowej odbytej przez funkcjonariusza, podejmuje:

1)     minister właściwy do spraw wewnętrznych lub upoważniona przez niego osoba- w stosunku do Komendanta Głównego Straży Granicznej;

2)     Komendant Główny Straży Granicznej lub upoważniony przez niego funkcjonariusz - w stosunku do zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej, kierownika jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej oraz komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej i funkcjonariuszy pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej;

3)     kierownikjednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej oraz komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej lub upoważniony przez niego funkcjonariusz - w stosunku do podległychfunkcjonariuszy.

 

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 22.

1.   Dofunkcjonariuszaskierowanego w podróż służbową lub delegowanego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy.
2.   Dofunkcjonariuszaprzeniesionego do nowego miejsca służby przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

§ 23.

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie należności za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 109, poz. 964).

§ 24.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

W porozumieniu: Minister Gospodarki i Pracy

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436, Nr 283, poz. 2818 i z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135, Nr 210, poz. 2136 i Nr 273, poz. 2703 oraz  z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia albo delegowania stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 117 ust. 3 ustawy
z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 oraz z 2003 r. Nr 90. poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805 i Nr 210, poz. 2135, Nr 210, poz. 2136 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757).

Przepis ten został ustalony ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757). Konsekwencją tej zmiany jest konieczność wydania nowego aktu wykonawczego.

Opracowując projektowane rozporządzenie oparto się na obowiązujących dotychczas uregulowaniach, dotyczących należności za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, uwzględniając zmianę stanu prawnego związaną z nowelizacją ustawy o Straży Granicznej, oraz potrzebę doprecyzowania niektórych, dotychczasowych unormowań w zakresie objętym regulacją.

Projekt przewiduje m. in. następujące, nowe regulacje:

-        wprowadzono nową definicje podróży służbowej, stałego miejsca pełnienia służby, wprowadzono określenie członka rodziny, a także wyodrębniono przeniesienie z urzędu i na własną prośbę,

-        w § 1 doprecyzowano jakie koszty podlegają zwrotowi w przypadku wykonywania czynności służbowych na obszarze danego bądź sąsiedniego powiatu, a także z tytułu odbywania przez funkcjonariusza podróży służbowej pojazdem służbowym,

-        w § 2 określono mechanizm obliczania łącznej kwoty należności z tytułu diet,

-        w § 4 przewidziano możliwość uznania dla celów rozliczenia kosztów podróży służbowej, miejscowości zamieszkania bądź innej miejscowości za stałe miejsce pełnienia służby, jeżeli spowoduje to zmniejszenie kosztów podróży służbowej albo gdy funkcjonariusz wykonuje stale lub głównie czynności służbowe poza stałym miejscem pełnienia służby; ustalono zasady zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem, motocyklem lub motorowerem, które nie pozostają w dyspozycji Straży Granicznej; celem ograniczenia wydatków budżetowych proponuje się ponadto rozwiązanie, iż w przypadku odbywania podróży służbowej pojazdem przez kilku funkcjonariuszy, zwrot kosztów przejazdu przysługuje wyłącznie jego posiadaczowi,

-        w § 7 doprecyzowano przypadki, w których nie przysługuje zwrot kosztów noclegu w podróży służbowej lub ryczałt za nocleg,

-        w § 9 zmieniono termin rozliczenia się funkcjonariusza z pobranej zaliczki oraz nałożono obowiązek przedkładania dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych przez niego wydatków w podróży służbowej,

-        w § 11 określono, że funkcjonariusz przeniesiony do miejscowości, w której jest zameldowany na pobyt stały albo do miejscowości, w której zamieszkują członkowie jego  rodziny, otrzymuje tylko zwrot kosztów przejazdu i diety za czas przejazdu; jednocześnie wprowadzono ograniczenie, że ww. należności nie przysługują funkcjonariuszowi otrzymującemu zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby.

-        w § 13 wprowadza się rozwiązanie, że ryczałt z tytułu przeniesienia nie przysługuje w przypadku przesiedlenia się do miejscowości, do której funkcjonariusz został przeniesiony, z miejscowości pobliskiej, a ponadto w razie przesiedlenia się (powrotu) do stałego miejsca pełnienia służby nie przysługuje prawo do drugiego ryczałtu,

-        w § 18 ograniczono należności funkcjonariusza w przypadku przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości na własną prośbę,

-        w § 20 zróżnicowano należności przysługujące funkcjonariuszowi w przypadku delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości, w zależności od tego, czy był delegowany z urzędu, czy na własną prośbę,

-        w § 22 wprowadzono przepis przejściowy, na podstawie którego dofunkcjonariusza skierowanego w podróż służbową lub delegowanego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Większość projektowanych zmian w stosunku do obowiązującego stanu prawnego ma charakter porządkowy - uwzględniając przede wszystkim doświadczenia ostatnich lat w stosowaniu funkcjonujących rozwiązań.

Jednocześnie projektowane zmiany mają na celu istotne ograniczenie wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej z tytułu podróży służbowych, przeniesień i delegowań. Uwzględniają także przyjęte założenie usunięcia wszelkich dostrzeżonych w omawianym zakresie nieprawidłowości, dotyczących roszczeń funkcjonariuszy o wypłatę świadczeń.

Zmiany zachodzące w formacji, a także konieczność przeciwdziałania zagrożeniom patologiami, skutkująca zwiększeniem ruchów kadrowych, powodują w konsekwencji wzrost kosztów z tytułu podróży służbowych, przeniesień i delegowań funkcjonariuszy.

Projektowane zmiany mają na celu uniknięcie tego wzrostu.

 

Ocena skutków regulacji:

1)     Projektowane rozporządzenie obejmuje swoim zakresem wyłącznie funkcjonariuszy Straży Granicznej i ma na celu uszczegółowienie ich uprawnień.

2)     Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem został skonsultowany z organem reprezentującym NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, który zgłosił do projektu uwagi. Nie uwzględniono uwag, które dotyczyły:

- rezygnacji z wyodrębnienia przeniesienia na własną prośbę i z urzędu,

- podwyższenia zasiłku osiedleniowego dla funkcjonariusza nie posiadającego rodziny oraz

- rezygnacji z wyodrębnienia delegowania z urzędu i na własną prośbę.

Uwagi powyższe zmierzały w kierunku przeciwnym w stosunku do przyjętych w projekcie założeń, a ponadto ich uwzględnienie oznaczałoby powstanie dodatkowych skutków finansowych dla budżetu Straży Granicznej.

            Generalnym założeniem projektu jest ograniczenie rosnących wydatków formacji, dotyczących podróży służbowych funkcjonariuszy, w związku z rosnącą liczbą funkcjonariuszy, a także stworzenie preferencji jedynie dla osób przeniesionych (delegowanych) z urzędu. W tym właśnie celu zaproponowano w projekcie zróżnicowanie należności dla funkcjonariuszy przeniesionych oraz delegowanych z urzędu i na własną prośbę.

            Dodatkowym założeniem projektu jest zbliżenie zawartych w nim regulacji do obowiązujących w odniesieniu do funkcjonariuszy innych służb mundurowych.

Niezależnie od powyższego, zawarto w projekcie przepisy mające na celu doprecyzowanie obowiązujących rozwiązań, dotyczących m. in. określenia rodzaju i klasy środka transportu właściwego do odbycia podróży służbowej, a także jednoznacznego określenia, iż na przykład ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu w podróży służbowej w porze nocnej. Projektowane rozwiązania usankcjonowałyby stosowaną obecnie praktykę w omawianym zakresie.

            Nie uwzględniono również propozycji NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej dotyczącej ujednolicenia wysokości należności z tytułu przeniesienia służbowego funkcjonariusza, zgodnie z którą zasiłek osiedleniowy i ryczałt z tytułu przeniesienia nie byłby uzależniony od indywidualnej wysokości uposażenia zasadniczego funkcjonariusza wraz z dodatkami (jego wysokość byłaby wówczas jednakowa bez względu na zajmowane przez niego stanowisko służbowe, posiadany stopień służbowy, dodatek służbowy, i wysługę lat). Nieuwzględnienie propozycji Związku wiąże się ze zróżnicowaniem kosztów przeniesienia służbowego funkcjonariusza na stanowisku na przykład komendanta oddziału i strażnika granicznego.

            Uwzględniona została natomiast uwaga dotycząca ujednolicenia terminów rozliczania przez funkcjonariusza kosztów podróży służbowej (zaliczki) i wypłaty należności z tego tytułu - 14 dni.

 

3) wpływ regulacji na sektor finansów publicznych - wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa,

4) wpływ regulacji na rynek pracy - projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy;

5) wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki - projektowane rozporządzenie nie wpływa na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki;

6) wpływ na sytuację i rozwój regionów - regulacje zaproponowane w projekcie nie wpływają również na sytuację i rozwój regionów;

7) przedmiot projektu rozporządzenia nie jest regulowany w prawie Unii Europejskiej.

 

Metryczka

Data publikacji 26.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry