Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .... 2005 roku w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia .... 2005 roku w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej

 

            Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

            Nadaje się osobowość prawną organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej z siedzibą w Świdnicy, erygowanej przez Biskupa Świdnickiego.

 

§ 2.

            Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
(Dz.U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.

 

Uzasadnienie

 

            Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, pismem z dnia 5 lipca 2005 r., wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie osobowości prawnej organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego pod nazwą Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej, erygowanej dnia 21 listopada 2004 r. przez Biskupa Świdnickiego.

            Siedzibą wyżej wymienionej organizacji jest Świdnica.

            Członkami Akcji Katolickiej są pełnoletni katolicy świeccy.

            Celem Akcji Katolickiej jest czynne włączenie się w działalność apostolską podejmowaną przez diecezję i poszczególne parafie, głoszenie i wprowadzanie w życie społecznej nauki Kościoła, podejmowanie razem z Biskupem Diecezjalnym i duszpasterzami działań na rzecz diecezji, parafii, rodzin i innych wspólnot kościelnych oraz troska o rozwój kultury chrześcijańskiej w społeczeństwie.

            Cele powyższe realizowane będą m.in. poprzez prowadzenie działalności oświatowej, wychowawczej, informacyjno - wydawniczej, turystyczno - sportowej, charytatywnej i gospodarczej.

            Środki na realizację powyższych celów czerpane będą ze składek członkowskich, darowizn, spadków i własnej działalności gospodarczej.

            Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej składa się z Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Zarząd Diecezjalnego Instytutu kieruje działaniami Akcji w całej Diecezji, opracowuje m.in. program działalności, zarządza majątkiem, koordynuje i kontroluje prace Parafialnych Oddziałów, składa Biskupowi Diecezjalnemu sprawozdanie z działalności.

            Biorąc pod uwagę, że Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej wyczerpuje dyspozycje
art. 34 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154) oraz art. 4 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), a jej statut zapewnia bezpieczeństwo obrotu prawnego, zaś uzyskanie osobowości prawnej przyczyni się do uzyskania większej sprawności działania, a tym samym ułatwi osiągnięcie celów statutowych, wnosi się o wydanie przedmiotowego rozporządzenia.

            Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, na sytuację i rozwój regionalny. Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej i nie wymaga konsultacji społecznych.

            Rozporządzenie nie spowoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Państwa.

Metryczka

Data publikacji 25.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry