Projekt Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia .... 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważników za remont albo za brak lokalu mieszkalnego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji1 z dnia .... 2005 r. w sprawie trybu przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważników za remont albo za brak lokalu mieszkalnego

 

Na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Rozporządzenie określa:

1)     trybprzyznawania równoważników za remont albo za brak lokalu mieszkalnego i sposób ustalania ich wysokości;

2)     stawkę równoważnika za remont przysługującą na normę zaludnienia;

3)     stawkę dzienną równoważnika za brak mieszkania;

4)     terminy wypłaty tych równoważników;

5)     jednostki organizacyjne właściwe do wypłaty tych równoważników;

6)     wzór oświadczenia mieszkaniowego, służącego do ustalenia uprawnienia strażaka do równoważnika za remont bądź równoważnika za brak mieszkania.

 

§ 2.Równoważnik za remont albo za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się na podstawie złożonego przez strażaka oświadczenia mieszkaniowego,składanego nie rzadziej niż raz w roku.

 

§ 3.1. Stawka równoważnika za remont lokalu mieszkalnego wynosi 99,51 zł na każdą normę zaludnienia przysługującą strażakowi, określoną w przepisach o przydziale i opróżnianiu lokali mieszkalnych.

2. Wypłata równoważnika za remont lokalu mieszkalnego następuje raz w roku, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia mieszkaniowego.

 

§ 4.1. Stawka równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi:

  1)  dla strażaka posiadającego członków rodziny, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - 10,39 zł dziennie;

2)dla pozostałych strażaków - 5,19 zł dziennie.

2. Wypłata równoważnika za brak lokalu mieszkalnego następuje do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

§ 5.Równoważniki, o których mowa w § 3 i 4, wypłaca jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej właściwa ze względu na miejsce pełnienia służby przez strażaka.

 

§ 6 1. Oświadczenie mieszkaniowe składa się nie rzadziej niż raz w roku.

2. Wzór oświadczenia mieszkaniowego stanowi załącznik do rozporządzenia.

 

§ 7.Przepisy rozporządzenia stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jego wejścia w życie.

 

§ 8 .Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

[1]Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz.1609,z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836.

3Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich wypłaty i zwrotu (Dz. U. Nr 15, poz. 67).

 

Uzasadnienie

 

Aktualnie szczegółowe zasady przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub równoważnika za brak lokalu mieszkalnego reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich wypłaty i zwrotu. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 77 ust. 2 i art. 78 ust. 2, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1230 z późn. zm.). Proponowana regulacja jest konsekwencją nowelizacji tej ustawy, a zwłaszcza wprowadzenia nowej delegacji ustawowej do wydania aktu wykonawczego dostosowanej do wymagań formalnych określonych Konstytucją RP. Delegacja ustawowa zawarta w art. 79 ust. 6 ustawy nowelizującej ustawę o Państwowej Straży Pożarnej (weszła w życie z dniem 1 lipca 2005 r.) w brzmieniu:

"Art. 79 ust. 6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania równoważników za remont albo za brak lokalu mieszkalnego i sposób ustalania ich wysokości oraz wzór oświadczenia mieszkaniowego, z uwzględnieniem:

1.)   stawki równoważnika za remont na normę zaludnienia przysługującej strażakowi;

2.) stawki dziennej równoważnika za brak lokalu mieszkalnego, z uwzględnieniem stanu rodzinnego strażaka;

3.) terminu wypłaty równoważników;

4.)   jednostek organizacyjnych właściwych do ich wypłaty.",

precyzuje uprawnienia do otrzymania równoważników za remont albo za brak lokalu mieszkalnego strażaków PSP określone w przepisach merytorycznych ustawy nowelizującej ustawę o PSP.

Projekt był przedmiotem konsultacji społecznych ze związkami zawodowymi, przy czym NSZZ "Solidarność", Forum Związków Zawodowych oraz OPZZ nie zgłosiły uwag w ustawowym terminie.

Projekt nie odbiega w swej treści merytorycznej od aktualnie obowiązującego rozporządzenia w przedmiotowym zakresie.

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

Ocena skutków regulacji (Osr)

Skutki wdrożenia projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważników za remont albo za brak lokalu mieszkalnego oceniono następująco:

 

1. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa ponad wynikające z założeń na dany rok budżetowy.

2. Wpływ regulacji na rynek pracy.

            Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

3. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

            Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki.

4. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

            Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

Metryczka

Data publikacji 19.08.2005
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry